archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  moeten betalen Tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of schorsing heeft toegekend Daarnaast rust er een recht van voorkoop op elke geïnventariseerde woning Dat betekent dat bepaalde besturen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de sociale huisvestingsmaatschappij de gemeente en eventueel ook het OCMW het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs Tenslotte kan onder bepaalde voorwaarden de gemeente het OCMW of een sociale woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheerrecht krijgen over de woningen die opgenomen zijn in de inventarislijst van ongeschikte en of onbewoonbare woningen Meer informatie over het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zelf in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minde r kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om er zelf te gaan wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een contract van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om er zelf te gaan wonen De opzegtermijn is 6 maanden De verhuurder is verplicht om er binnen het jaar te gaan wonen en moet daar gedurende minstens 2 jaar effectief verblijven Wanneer hij deze voorwaarden niet naleeft riskeert de verhuurder aan de huurder een schadevergoeding van 18 maanden huur te moeten betalen Opgelet een contract van drie jaar of minder dat nooit werd opgezegd en stilzwijgend is blijven verder lopen is ook een contract van 9 jaar Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zijn familie in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om zijn bloedverwanten in te woning te laten wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een huurovereenkomst van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed of aanverwanten of die van zijn echtgenoot in de woning te laten wonen in plaats van de huurder Met bloed of aanverwanten worden bedoeld afstammelingen aangenomen kinderen bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad ooms tantes en de kinderen van een broer of zus De verhuurder moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de huurder de opzegbrief heeft ontvangen Opgelet De woning moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzegging worden

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=611&field_protected=All&items_per_page=10&page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  huurder moet een centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten onderhouden en controleren door een vakman Voor een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie is dat jaarlijks Indien de vakman vaststelt dat de installatie niet meer voldoet dan geeft hij hiervan een attest af De huurder kan dan aan de hand van dit attest de verhuurder verwittigen dat eventueel aanpassingswerken noodzakelijk zijn Uiteraard weerhoudt niets een huurder of verhuurder om in geval van twijfel eerder het advies van een vakman te vragen Welke minimale woningkwaliteit moet de eigenaar garanderen bij aanvang van de huur Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan de vereisten op vlak van veiligheid gezondheid en woningkwaliteit De belangrijkste voorbeelden van deze verplichtingen zijn minimale voorzieningen als keuken toilet bad of douche gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn structurele stabiliteit van het gebouw veiligheid van trappen en de aanwezige installaties gas en elektriciteit verwarming indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken geen vochtproblemen mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting vrije toegankelijkheid Over de toestand waarin de woning kan worden verhuurd zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is Welke regels bestaan er voor de huurwaarborg De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft Deze wordt niet opgelegd bij wet Zij is dus niet verplichtend behalve indien de overeenkomst het voorziet De waarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder gedeeltelijk of geheel in zijn plichten te kort schiet De wet van 25 april 2007 beschrijft drie vormen van huurwaarborg naar keuze van de huurder Een waarborg die wordt gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder In dit geval mag de waarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan twee maanden huur Wanneer de verhuurder in bezit is van de waarborg en nalaat deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen dan is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd Wanneer de verhuurder in gebreke blijft zelfs na een aanmaning van de huurder dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg in schijven te betalen In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg van bij het afsluiten van de huurovereenkomst De huurder verbindt er zich toe om gedurende de duur van de overeenkomst met een maximumduur van drie jaar deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd terwijl deze instelling van haar kant de huurder pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=611&field_protected=All&items_per_page=10&page=2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Omzendbrief over het onderscheid tussen kamers en woningen RWO 2011/1 | Wonen Vlaanderen
  Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Omzendbrief over het onderscheid tussen kamers en woningen RWO 2011 1 Omzendbrief over het onderscheid tussen kamers en woningen RWO 2011 1 Omzendbrief over het onderscheid

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/omzendbrief-over-het-onderscheid-tussen-kamers-en-woningen-rwo-20111 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  de huur Eerder mag ook maar het contract eindigt hoe dan ook pas op het einde van de afgesproken huurtijd van drie jaar of minder Wat als er dringende herstellingen aan de huurwoning moeten worden uitgevoerd De huurder heeft recht op het ongestoord genot van de woning die hij huurt Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor dringende herstellingen die niet kunnen uitgesteld worden tot na het einde van de huur artikel 1724 Burgerlijk Wetboek De wet bepaalt dat de huurder deze dringende herstellingswerken moet gedogen De huurder moet deze werken toelaten en heeft enkel recht op schadevergoeding wanneer de herstellingswerken langer dan 40 dagen duren De schadevergoeding bestaat dan uit een vermindering van de huurprijs die evenredig is met de zogenaamde genotsderving dit is het verminderd genot die de huurder heeft van de huurwoning Wanneer dringende werken noodzakelijk zijn betekent dit niet dat de huurovereenkomst automatisch wordt beëindigd Bij dringende herstellingen is een beëindiging van de huur slechts mogelijk Wanneer huurder en verhuurder hierover een akkoord afsluiten Wanneer de woning door de werken onbewoonbaar wordt EN de huurder zelf eist dat de huur moet ontbonden worden Het is dus de huurder en niet de verhuurder die in dit geval kan vragen om de huur te laten ontbinden Let wel de huur is niet automatisch ontbonden de ontbinding moet worden gevraagd aan de vrederechter Uiteraard is dit enkel nodig wanneer de verhuurder niet akkoord is met een voorstel van de huurder tot minnelijke beëindiging van de huur Wat als u als huurder wordt gediscrimineerd Net zoals een huurder mag kiezen waar hij gaat wonen heeft een verhuurder het recht om te kiezen aan wie hij verhuurt Een verhuurder zoekt een huurder waarvan hij denkt dat hij goed voor de verhuurder woning zal zorgen en vindt het belangrijk dat deze huurder de huurprijs zal kunnen betalen Met deze bekommernis is helemaal niets verkeerd Een eigenaar mag dus weigeren om aan iemand te verhuren Wanneer een weigering om te verhuren echter gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat huurder dan is er sprake van discriminatie Deze kenmerken zijn geslacht hierin begrepen zwangerschap bevalling of moederschap en transseksualiteit genderidentiteit genderexpressie leeftijd seksuele geaardheid burgerlijke staat geboorte vermogen geloof of levensbeschouwing politieke overtuiging syndicale overtuiging taal gezondheidstoestand handicap fysieke of genetische eigenschap sociale positie nationaliteit zogenaamd ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie is verboden De bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van discriminatie behoort toe aan de rechtbanken Zij kunnen naargelang het geval de staking van de discriminatie bevelen een dwangsom of een schadevergoeding uitspreken of in bepaalde gevallen zelfs een dader strafrechtelijk veroordelen en boetes en gevangenisstraffen opleggen Sinds 1 juli 2014 dit is de datum waarop Vlaanderen voor private huur bevoegd werd is de toepasselijke regelgeving het Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid Op de gevallen van discriminatie vóór 1 juli 2014 is de federale regelgeving van toepassing de antiracismewet en antidiscriminatiewet van 10 05 2007 Wat met de huurovereenkomst als de huurder overlijdt Het overlijden van de huurder maakt geen einde aan de huurovereenkomst De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder en kunnen opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden Indien het een huurovereenkomst van 9 jaar betreft heeft de huurder in dit geval de erfgenamen de mogelijkheid om de huurovereenkomst op eender welk moment te beëindigen mits inachtname van een opzegperiode van 3 maanden Tijdens deze opzegperiode moet de huur verder betaald worden Als de opzeg bovendien gebeurt in de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst is er daarnaast nog een schadevergoeding van 3 2 of 1 maand huur verschuldigd naargelang het contract een einde neemt in het eerste tweede of derde jaar Een uitzondering hierop zijn echter de niet geregistreerde contracten hier kan men opzeggen zonder termijn en zonder schadevergoeding Naast deze wettelijk voorziene opzeggingsmodaliteiten kan men natuurlijk ook altijd eerst trachten om tot een onderling akkoord te komen met de verhuurder en de huurovereenkomst met wederzijdse toestemming beëindigen Bij een huurovereenkomst van korte duur huurovereenkomst van maximum 3 jaar is er geen mogelijkheid om eenzijdig vroegtijdig te beëindigen Hier bent u dus sowieso aangewezen op een onderling akkoord met de verhuurder Welke herstellingen moeten door de huurder en welke door de verhuurder worden betaald Over de toestand waarin de woning kan worden verhuurd zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is Gedurende de ganse duur van de overeenkomst moet hij de nodige herstellingen uitvoeren behalve deze die beschouwd worden als het normale onderhoud wat ten laste van de huurder valt De wet gaat niet in detail als het over de herstelverplichtingen van de huurder gaat maar geeft enkele soms verouderde voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen haarden en schoorstenen glasbreuk tegels muurbepleistering tot 1 meter hoog sloten en hengsels deuren en vensterramen Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Ook hiervan geeft de wet geen details maar op het internet kan u indicatieve lijsten terugvinden met een meer gedetailleerde opsomming van welke herstellings en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn Deze zijn niet altijd volledig maar samengesteld op basis van de courante gebruiken bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats Een voorbeeld van zulke lijst Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder in normale slijtage en overmacht De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht teniet zijn gegaan Betreffende gasgeisers en andere verbrandingstoestellen zijn er reglementaire bepalingen die van kracht zijn Over deze technische regel zelf kunnen wij u geen inlichtingen geven Belangrijk is dat de naleving ervan de wetgever een systeem heeft voorzien om de naleving ervan te verzekeren De gebruiker in dit geval de huurder moet een centrale verwarmingsinstallatie

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=251&field_protected=All&items_per_page=10&page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen private huur huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst sociale verhuur inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties lokaal woonbeleid instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Grond en pandenbeleid activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens 22 resultaten gevonden Pagina s 1 2 3 per 10 20 40 60 Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur Het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur is een verplichting die de huurwet oplegt De plaatsbeschrijving kan zowel door de partijen zelf als door een deskundige worden opgesteld Hierover sluiten huurder en verhuurder een akkoord Als zij afspreken dat beroep gedaan wordt op een deskundige landmeter expert architect dan dragen de huurder en verhuurder elk de helft van de kosten het ereloon van deze deskundige De kosten van zo n plaatsbeschrijving kunnen gemakkelijk 300 euro of meer bedragen voor een appartement Voor een woning zijn de kosten vaak nog iets hoger afhankelijk van de oppervlakte Als huurder en verhuurder niet afspreken om samen een deskundige aan te stellen staat het elke partij vrij om zich individueel door een deskundige te laten bijstaan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=251&field_protected=All&items_per_page=10&page=2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  de aangewezen gerechtsdeurwaarder dit is de brief die de griffier bij het vonnis heeft gevoegd en die u hebt ontvangen Om na te kunnen gaan of u het vonnis tijdig aan het Fonds hebt overgemaakt moet u deze kennisgevingsbrief toevoegen Dan stuurt de gerechtsdeurwaarder de huurder een brief om hem te zeggen dat hij de lopende en achterstallige huur moet betalen aan de gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder stuurt ook u een brief met de vraag de betalingen door de huurder volgens het opgelegde afbetalingsplan te melden De gerechtsdeurwaarder kijkt elke maand na of de huurder tijdig betaalt Als de huurder zijn afbetalingsplan niet naleeft dan komt het Huurgarantiefonds tegemoet voor de huurachterstand die de huurder voor die maand moest betalen Het huurgarantiefonds blijft tegemoetkomen tot het maximum van drie maanden huur of 2 776 is bereikt Het Huurgarantiefonds komt niet tegemoet voor de lopende huur en de lopende kosten Een voorbeeld De vrederechter legt de huurder een afbetalingsplan op waarbij hij elke maand 100 dient terug te betalen van de opgelopen huurachterstand bovenop de lopende huurprijs van 500 Betaalt de huurder 600 aan de gerechstdeurwaarder dan stort die dit bedrag door aan de verhuurder en keert het Fonds geen tegemoetkoming uit voor die maand Betaalt de huurder 550 aan de gerechtsdeurwaarder dan vraagt die 50 aan het Fonds en betaalt de tegemoetkoming samen met de storting van de huurder aan de verhuurder Betaalt de huurder slechts 300 of minder aan de gerechtsdeurwaarder dan zal het Fonds voor die maand voor maximaal 100 tegemoetkomen Als de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft kan de verhuurder de uithuiszetting vorderen Het Huurgarantiefonds zal dan bij de uithuiszetting het saldo van de tegemoetkoming in één keer uitbetalen Voor welk bedrag komt het Huurgarantiefonds tussenbeide Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur met een plafond van 2 776 en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft Wanneer wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds afgewezen Uw aanvraag tot aansluiting kan omwille van de volgende redenen worden afgewezen uw aanvraagformulier is niet ondertekend de bijgevoegde huurovereenkomst is niet ondertekend u hebt uw aanvraag niet ingediend binnen twee maanden na ondertekening van de huurovereenkomst de huurwoning ligt niet in het Vlaamse Gewest u hebt een onvolledige aanvraag niet tijdig aangevuld u hebt uw aansluitingsvergoeding niet tijdig betaald de huurwoning die u verhuurt is niet conform volgens de Wooncode Wat doet het Huurgarantiefonds voor u als verhuurder Het huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als de huurder een huurachterstand van drie maanden heeft EN de vrederechter hem uitstel van betaling verleent en een afbetalingsplan oplegt EN de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft Wat kunt u doen als u vindt dat uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds ten onrechte werd afgewezen Als uw aanvraag is afgewezen hebt u een maand de tijd om in beroep te gaan tegen die beslissing Dit beroep moet u motiveren en per aangetekende brief versturen naar Agentschap Wonen Vlaanderen T a v de Administrateur Generaal Phoenixgebouw Koning

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=247&field_protected=All&items_per_page=10&page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De minimale dakisolatienorm | Wonen Vlaanderen
  het toekennen van de strafpunten maakt men een onderscheid tussen daken kleiner en daken groter dan 16m² Er is ook een fasering in de tijd waardoor het aantal toegekende strafpunten geleidelijk stijgt Pas vanaf 1 01 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie op zich aanleiding geven tot een ongeschiktverklaring Vanaf wanneer geldt de minimale dakisolatienorm De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari 2015 De regeling wordt meteen opgenomen van zodra de nieuwe technische verslagen worden gebruikt Concreet komt er vanaf 1 januari 2013 een opmerking op het technisch verslag wanneer tijdens een woningonderzoek blijkt dat er geen of onvoldoende dakisolatie is Pas vanaf 1 januari 2015 leidt dit ook effectief tot de toekenning van strafpunten De gefaseerde invoering ziet er als volgt uit Periode Strafpunten voor daken kleiner dan 16m² met R waarde lager dan 0 75m²K W Strafpunten voor daken vanaf 16m² met R waarde lager dan 0 75m²K W 1 01 2015 t e m 31 12 2017 1 3 1 01 2018 t e m 31 12 2019 3 9 Vanaf 1 01 2020 9 15 Let op Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm krijgen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen tellen voor alle woningen in het gebouw Dat betekent dat een gelijkvloers appartement ook strafpunten krijgt wanneer het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft ongeacht de eigendomssituatie één eigenaar of gedwongen mede eigendom als vermeld in artikel 577 3 van het Burgerlijk Wetboek Zijn er uitzonderingen op de dakisolatienorm Ja daken kleiner dan 2m² zijn vrijgesteld En zoals hoger al gezegd geldt de uitgewerkte regeling enkel voor zelfstandige woningen en dus niet voor kamers Documenten dakisolatie

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/de-minimale-dakisolatienorm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rookmelders zijn verplicht in woningen om conform te zijn | Wonen Vlaanderen
  geluidssignaal mag niet van het ionische type zijn Bijkomende aanbevelingen over het type en de plaatsing van de rookmelders vindt u in Richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van rookmelders 585 52 KB De gefaseerde invoering Voor verhuurders van sociale huurwoningen komt de gefaseerde invoering voor bestaande huurcontracten hierop neer Ouderdom sociale huurwoning Vanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting Gebouwd vóór 1950 1 01 2014 Gebouwd tussen 1950 en 1969 1 01 2015 Gebouwd tussen 1970 en 1979 1 01 2016 Gebouwd vanaf 1980 1 01 2017 Voor verhuurders van private huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd komt de gefaseerde invoering voor bestaande huurcontracten hierop neer Ouderdom private huurwoning Vanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting Gebouwd vóór 1945 1 01 2016 Gebouwd vanaf 1945 1 01 2019 Beslissingsboom voor het toepassen van de gefaseerde invoering De burgemeester mag pas een conformiteitsattest afleveren als uit een conformiteitsonderzoek blijkt dat voldaan is aan drie voorwaarden de woning scoort minder dan 15 strafpunten op het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek de woning is niet onbewoonbaar de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen rekening houdende met de gefaseerde invoering Om u te helpen bij het beoordelen van die laatste voorwaarde heeft Wonen Vlaanderen beslissingsboom Voldoet de woning aan de rookmeldersverplichtingen 67 62 KB opgesteld Wat zijn de gevolgen als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring artikel 15 van de Vlaamse Wooncode zal de woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit Het ontbreken van voldoende rookmelders wordt dus niet gequoteerd en zal bijgevolg op zich niet leiden tot een ongeschikt en of onbewoonbaarheidsbesluit Maar als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen dan wordt ze in de regel als niet conform beschouwd Als de verhuurder voor zo n woning een conformiteitsattest aanvraagt zal hem dat worden geweigerd Bovendien riskeert men dan de sancties die vermeld zijn in Titel III Hoofdstuk V van de Vlaamse Wooncode nl verplichting om werken uit te voeren of indien nodig te herbestemmen of te slopen en strafrechtelijke handhaving Documenten 20121123 richtlijnen aankoop plaatsing rookmelders pdf Richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van rookmelders 585 52 KB rookmeldersverplichting beslissingsboom pdf beslissingsboom Voldoet de woning aan de rookmeldersverplichtingen 67 62 KB Regelgeving Rookmeldersdecreet Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Rookmeldersdecreet Meer regelgeving Veelgestelde vragen Rookmelders zijn verplicht vanaf 2013 Wat zegt de regelgeving Als u na 31 december 2012 een nieuw huurcontract afsluit voor een huurwoning moet de woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders Deze verplichting is van toepassing op alle woningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten dus ook op huurwoningen die niet als hoofdverblijfplaats worden verhuurd Voor oudere huurcontracten dit zijn alle huurcontracten voor woningen afgesloten vóór 1 januari 2013 is een gefaseerde invoering van de verplichtingen voorzien Deze gefaseerde invoering is alleen van toepassing op woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning eengezinswoning appartement of

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn (2016-05-01)
  Open archived version from archive