archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid 2004-2006 | Wonen Vlaanderen
  MB Luik III constructie van indicatoren en de raming van woningbehoeften Dit onderzoeksluik had tot doel meer inzicht te verwerven in de werking van de woningmarkt en het opstellen van prognoses over de vraag naar nieuwbouw en koopwoningen en de renovatiebehoefte De onderzochte beleidsvragen werden opgedeeld in drie deelonderzoeken Het eerste onderzoek betreft de ontwikkeling van een econometrisch woningmarktmodel Dit onderzoek moet de overheid een instrument bieden om inzicht te krijgen in de vraagdeterminanten van de woningmarkt Aan de hand van dit model werden ook prognoses opgesteld van de verwachte vraag naar woningen tot en met 2021 zodat drie planperiodes bestreken worden Het tweede onderzoek betreft een raming van de renovatiebehoefte In dit onderzoek wordt het aantal woningen dat gerenoveerd dient te worden gekwantificeerd Ook hier wordt een raming gemaakt tot en met 2021 Het derde onderzoek gebeurt in kader van het programma sociale woningbouw in de Vlaamse gemeenten Via een objectieve onderzoeksmethode tracht men tot een raming per gemeente te komen van het aantal huishoudens dat recht heeft op een sociale huur of koopwoning Via een confrontatie met het bestaande aanbod kunnen dan de gemeenten met de hoogste prioriteit aan bijkomende sociale woningen worden onderscheiden Dit onderzoek werd vanaf 2007 verdergezet door het Steunpunt Ruimte en Wonen Onderzoeksrapport De woningmarkt in Vlaanderen onderzoeksrapport De woningmarkt in Vlaanderen 809 91 KB Samenvatting van het onderzoeksrapport De woningmarkt in Vlaanderen samenvatting onderzoeksrapport De woningmarkt in Vlaanderen 238 84 KB Luik IV kortlopende specifieke onderzoeksopdrachten Het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid voerde in het kader van het onderzoeksproject Ruimte voor Woonbeleid verschillende kortlopende studies uit Hieronder vindt u een overzicht van de opgeleverde rapporten Onderzoeksopdracht Op weg naar een Vlaamse huursubsidie Dit onderzoek gaat na in welke mate een huursubsidie naast andere beleidsinstrumenten een oplossing kan bieden voor problemen m b t wonen Het rapport formuleert voorstellen voor de concrete modaliteiten van een Vlaams stelsel van huursubsidies en verduidelijkt wat hiervan de verwachte effecten zijn en wat de kostprijs is voor de overheid Eindrapport Op weg naar een Vlaamse Huursubsidie onderzoeksrapport Op weg naar een Vlaamse huursubsidie 958 KB Onderzoek met betrekking tot de private huurmarkt In deze studie wordt enerzijds een model uitgewerkt om het rendement van investeringen in de private huurmarkt te berekenen Anderzijds wordt het bestaande aanbodbeleid van de overheid in Vlaanderen en een aantal buurlanden geanalyseerd en worden voorstellen geformuleerd om het aanbod op de private huurmarkt te stimuleren Eindrapport Naar een aanbodbeleid voor de Vlaamse private huurmarkt onderzoeksrapport Aanbodbeleid private huurmarkt 659 41 KB Samenvatting van het eindrapport Naar een aanbodbeleid voor de Vlaamse private huurmarkt samenvatting onderzoeksrapport Aanbodbeleid private huurmarkt 161 78 KB Aanvullend rapport Beleid voor de private huur een vergelijking van 6 landen aanvullend rapport Private huur internationale vergelijking 698 82 KB Onderzoek met betrekking tot sociale huisvesting Het onderzoek Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel formuleert aanbevelingen omtrent de afbakening van de doelgroep van de sociale huisvesting het systeem van toewijzing van sociale huurwoningen de formule voor de huurprijsberekening en de verdeling

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/kenniscentrum-voor-duurzaam-woonbeleid-2004-2006 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Cijfers | Wonen Vlaanderen
  u de belangrijkste kerncijfers over het wonen in Vlaanderen U vindt er naast algemene basisgegevens over de bevolking en de Vlaamse woningmarkt ook specifieke informatie over de woningmarkt met bijzondere aandacht voor sociale huisvesting en de private huurmarkt U kunt hier ook een aantal kerncijfers in Europees perspectief bekijken cijfers algemene gegevens woningmarkt in Vlaanderen cijfers over sociale huisvesting in Vlaanderen cijfers over private huur in Vlaanderen cijfers over Vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/cijfers (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat als u als huurder wordt gediscrimineerd? | Wonen Vlaanderen
  een weigering om te verhuren echter gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat huurder dan is er sprake van discriminatie Deze kenmerken zijn geslacht hierin begrepen zwangerschap bevalling of moederschap en transseksualiteit genderidentiteit genderexpressie leeftijd seksuele geaardheid burgerlijke staat geboorte vermogen geloof of levensbeschouwing politieke overtuiging syndicale overtuiging taal gezondheidstoestand handicap fysieke of genetische eigenschap sociale positie nationaliteit zogenaamd ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/wat-als-u-als-huurder-wordt-gediscrimineerd (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Welke regels bestaan er voor de huurwaarborg? | Wonen Vlaanderen
  waarborg en nalaat deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen dan is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd Wanneer de verhuurder in gebreke blijft zelfs na een aanmaning van de huurder dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg in schijven te betalen In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg van bij het afsluiten van de huurovereenkomst De huurder verbindt er zich toe om gedurende de duur van de overeenkomst met een maximumduur van drie jaar deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd terwijl deze instelling van haar kant de huurder pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps of vervangingsinkomsten worden gestort De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren omwille van de kredietwaardigheid van de huurder De waarborg mag ook niet hoger liggen dan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-regels-bestaan-er-voor-de-huurwaarborg (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur? | Wonen Vlaanderen
  aanvang van de huur is een verplichting die de huurwet oplegt De plaatsbeschrijving kan zowel door de partijen zelf als door een deskundige worden opgesteld Hierover sluiten huurder en verhuurder een akkoord Als zij afspreken dat beroep gedaan wordt op een deskundige landmeter expert architect dan dragen de huurder en verhuurder elk de helft van de kosten het ereloon van deze deskundige De kosten van zo n plaatsbeschrijving kunnen gemakkelijk

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/wie-draagt-de-kosten-van-de-plaatsbeschrijving-bij-aanvang-van-de-huur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  dat hij goed voor de verhuurder woning zal zorgen en vindt het belangrijk dat deze huurder de huurprijs zal kunnen betalen Met deze bekommernis is helemaal niets verkeerd Een eigenaar mag dus weigeren om aan iemand te verhuren Wanneer een weigering om te verhuren echter gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat huurder dan is er sprake van discriminatie Deze kenmerken zijn geslacht hierin begrepen zwangerschap bevalling of moederschap en transseksualiteit genderidentiteit genderexpressie leeftijd seksuele geaardheid burgerlijke staat geboorte vermogen geloof of levensbeschouwing politieke overtuiging syndicale overtuiging taal gezondheidstoestand handicap fysieke of genetische eigenschap sociale positie nationaliteit zogenaamd ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie is verboden De bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van discriminatie behoort toe aan de rechtbanken Zij kunnen naargelang het geval de staking van de discriminatie bevelen een dwangsom of een schadevergoeding uitspreken of in bepaalde gevallen zelfs een dader strafrechtelijk veroordelen en boetes en gevangenisstraffen opleggen Sinds 1 juli 2014 dit is de datum waarop Vlaanderen voor private huur bevoegd werd is de toepasselijke regelgeving het Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid Op de gevallen van discriminatie vóór 1 juli 2014 is de federale regelgeving van toepassing de antiracismewet en antidiscriminatiewet van 10 05 2007 Welke regels bestaan er voor de huurwaarborg De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft Deze wordt niet opgelegd bij wet Zij is dus niet verplichtend behalve indien de overeenkomst het voorziet De waarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder gedeeltelijk of geheel in zijn plichten te kort schiet De wet van 25 april 2007 beschrijft drie vormen van huurwaarborg naar keuze van de huurder Een waarborg die wordt gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder In dit geval mag de waarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan twee maanden huur Wanneer de verhuurder in bezit is van de waarborg en nalaat deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen dan is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd Wanneer de verhuurder in gebreke blijft zelfs na een aanmaning van de huurder dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg in schijven te betalen In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg van bij het afsluiten van de huurovereenkomst De huurder verbindt er zich toe om gedurende de duur van de overeenkomst met een maximumduur van drie jaar deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd terwijl deze instelling van haar kant de huurder pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps of vervangingsinkomsten worden gestort

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=713 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  alleen voor een persoon in schuldbemiddeling of ook voor andere kandidaat huurders U kijkt naar het ABI als de kandidaat bij inschrijving toelating niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde en in schuldbemiddeling is Het ABI wordt vastgesteld voor alle kandidaat huurders namelijk alle meerderjarige personen waarvan het inkomen in rekening wordt gebracht Het volstaat dus dat één iemand van het gezin in schuldbemiddeling is Maar in de praktijk wordt er per persoon naar het Netto Belastbaar Inkomen NBI van drie van de laatste zes maanden gekeken Eventuele schuldaflossingen alimentatiegelden en vrijgestelde inkomsten worden van dit netto belastbaar inkomen afgetrokken Voor personen waarbij geen van deze drie kosten kunnen worden afgetrokken zal het ABI gelijk zijn aan het NBI Vervolgens worden de inkomens samengevoegd tot een gezamenlijk gezinsinkomen Lees ook art 1 eerste lid 1 van het KSH Voor de huurprijsberekening kijkt u altijd naar het totale gezinsinkomen Als een kandidaat huurder zijn kandidaatstelling voor een sociale huurwoning wenst uit te breiden naar andere SHM s die in de gemeente of aangrenzende gemeenten acties zijn kan hij dit vragen aan de SHM waar hij zich inschrijft Hoe doet u dit Het volstaat om de documenten in te scannen en via e mail te versturen Iedere verhuurder kan wel nog altijd vragen aan de kandidaat huurder om naar zijn kantoor te komen voor de inschrijving definitief is Zo kan de kandidaat huurder zijn voorkeuren voor de ligging het type en huurprijs laten weten U kunt samen met uw collega SHM s de actualisering van deze kandidatuurstellingen gezamenlijk organiseren Zo hoeft de kandidaat huurder zijn dossier slechts één keer te vervolledigen KSH art 9 2de lid en KSH art 11 2de lid Als het gezinsinkomen lager is dan het leefloon moet u het dan verhogen tot het geldende leefloon Ja Is het totale gezinsinkomen inkomen van alle meerderjarige gezinsleden lager dan het toepasselijke leefloon dan schakelt u het inkomen gelijk met het leefloon dat op dat gezin van toepassing is lees ook art 1 eerste lid 15 van het KSH Als u het inkomen bepaalt moet u dan ook rekening houden met personen die 25 jaar zijn of 25 jaar worden in de loop van het jaar In principe moet u pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar rekening houden met het inkomen van deze persoon om de huurprijs te berekenen Opgelet dit geldt niet als de huurprijs wordt herberekend door bijvoorbeeld een gedaald inkomen voor het referentiejaar Als vijfenzestigplusser of persoon met een handicap kom ik in aanmerking voor de huursubsidie als ik verhuis van een woning die niet aangepast is aan mijn fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is Wanneer is een woning aangepast Of een woning aangepast is hangt af van twee zaken vier mobiliteitscriteria waaraan de woning zal worden getoetst uw eigen fysieke mogelijkheden De vier mobiliteitscriteria zijn de volgende de technische uitrusting in de woning de woning beschikt over voldoende technische uitrusting zodat u daar zelfstandig kan wonen de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Welke herstellingen moeten door de huurder en welke door de verhuurder worden betaald? | Wonen Vlaanderen
  duur van de overeenkomst moet hij de nodige herstellingen uitvoeren behalve deze die beschouwd worden als het normale onderhoud wat ten laste van de huurder valt De wet gaat niet in detail als het over de herstelverplichtingen van de huurder gaat maar geeft enkele soms verouderde voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen haarden en schoorstenen glasbreuk tegels muurbepleistering tot 1 meter hoog sloten en hengsels deuren en vensterramen Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Ook hiervan geeft de wet geen details maar op het internet kan u indicatieve lijsten terugvinden met een meer gedetailleerde opsomming van welke herstellings en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn Deze zijn niet altijd volledig maar samengesteld op basis van de courante gebruiken bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats Een voorbeeld van zulke lijst Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder in normale slijtage en overmacht De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht teniet zijn gegaan Betreffende gasgeisers en andere verbrandingstoestellen zijn er reglementaire bepalingen die van kracht zijn Over deze technische regel zelf kunnen wij

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-voor-huurder-en-verhuurder (2016-05-01)
  Open archived version from archive