archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per persoon ten laste De informatie over het aantal personen ten laste ontvangt Wonen Vlaanderen via de informatica van de sociale huisvestingsmaatschappij Wanneer een kind in co ouderschap deeltijds bij de moeder en deeltijds bij de vader verblijft wordt dit kind als een volledige persoon ten laste meegeteld als het op regelmatige basis verblijft bij de kandidaat huurder en voldoet aan een van de volgende voorwaarden Het is minderjarig of er wordt kinderbijslag voor uitbetaald Het wordt door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd Het is niet nodig dat het kind gedomicilieerd is bij de kandidaat huurder Het is aan de kandidaat huurder om aan de sociale huisvestingsmaatschappij aan te tonen dat het kind op regelmatige basis bij haar hem verblijft zodat dit gegeven correct wordt genoteerd in de gegevensbank Hoeveel bedraagt de huurpremie De huurpremie wordt berekend op basis van de huurprijs van de woning die u huurt het aantal personen dat u en uw partner ten laste hebben of de woning is gelegen in Vlabinvestgebied één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent Is uw huurprijs Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u NIET woont in Vlabinvestgebied één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent minder dan 360 euro huurprijs gedeeld door 3 aantal personen ten laste x 20 21 euro 360 euro of meer 123 64 euro aantal personen ten laste x 20 61 euro Is uw huurprijs Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u WEL woont in Vlabinvestgebied één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent minder dan 360 euro huurprijs gedeeld door 3 aantal personen ten laste x 22 67 euro 10 360 euro of meer 136 01 euro aantal personen ten laste x 22 67 euro 10 Als uw huurprijs lager is dan 360 euro dan bedraagt de huurpremie de huurprijs gedeeld door 3 Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 20 61 euro Voorbeeld u heeft 3 personen ten laste uw huurprijs bedraagt 300 euro en u woont niet in een centrumstad het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent De huurpremie bedraagt dan 300 gedeeld door 3 100 euro 3 maal 20 61 euro 161 83 euro per maand Als uw huurprijs 360 euro of meer is dan bedraagt de huurpremie 123 64 euro Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 20 61 euro Voorbeeld u heeft 1 persoon ten laste uw huurprijs bedraagt 550 euro en u woont niet in een centrumstad het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent De huurpremie bedraagt dan 123 64 euro 1 x 20 61 euro 144 28 euro Indien u in een centrumstad het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent woont wordt de huurpremie verhoogd met 10 percent Voorbeeld u heeft 1 persoon ten laste uw huurprijs bedraagt 680 euro en u woont in een centrumstad het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent De huurpremie bedraagt dan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=241 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Wat en voor wie is de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten? | Wonen Vlaanderen
  eventuele interest op de lening mag niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor sociale leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst Tijdens de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever zelf geen lener zijn in een andere renovatieovereenkomst De lener mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever noch lener zijn in een andere renovatieovereenkomst De kredietgever en de lener zijn beiden natuurlijke personen geen vennootschappen of verenigingen Regelgeving Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten De regelgeving met betrekking tot de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten vindt u hier Boek 3 Titel 1 Hoofdstuk 2 van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 19 06 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 19 06 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten BVR van 19 06 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Meer regelgeving Veelgestelde vragen Krijgen personen die een renovatieovereenkomst afsluiten een vrijstelling op de heffingen Gemeentelijke leegstandsheffing De gemeenten beslissen autonoom of ze een leegstandsheffing invoeren en als ze dat doen moeten ze alle modaliteiten zelf vaststellen in een heffingsreglement De gemeente moet dus zelf beslissen of ze in die gevallen vrijstelling wenst toe te staan Gewestelijke heffing Voor de gewestelijke inventarissen op verwaarlozing en ongeschiktheid onbewoonbaarheid is er alvast GEEN vrijstelling voorzien Hoelang moet een woning ten minste opgenomen zijn in één van de opgegeven lijsten of registers om aanspraak te kunnen maken op de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten Er is een maximumtermijn van 4 jaar dat het gebouw opgenomen mag zijn in één van de opgegeven lijsten of registers Is er ook een minimumtermijn Kan de renovatieovereenkomst aangegaan worden vanaf dag één dat de woning op

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-en-voor-wie-de-belastingvermindering-voor-renovatieovereenkomsten (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten aanvragen? | Wonen Vlaanderen
  de lener en de kredietgever hiervan een bevestiging De kredietgever krijgt ook een registratienummer Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden dan meldt Wonen Vlaanderen dit alleen aan de kredietgever Die kan bezwaar indienen waarna Wonen Vlaanderen binnen 30 dagen een beslissing neemt over de registratie Vervolgens meldt de kredietgever aan de hand van zijn registratienummer aan Wonen Vlaanderen de begin en einddatum van de renovatiewerkzaamheden de datum en het bedrag van elke kapitaalsopname door de kredietnemer de datum waarop de lener het pand heeft betrokken als hoofdverblijfplaats Voeg vervolgens het attest bij uw belastingaangifte Voor 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin waarin aan Wonen Vlaanderen werd gemeld dat de of een lener de woning heeft betrokken bezorgt het agentschap aan de kredietgever het eerste attest voor belastingvermindering voor de renovatieovereenkomst De kredietgever vult op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens in en voegt er het attest van Wonen Vlaanderen bij Hulp nodig bij het invullen van uw aangifteformulier Bel dan de F O D Financiën Voor 31 mei van elk aanslagjaar krijgt de kredietgever een nieuw attest zolang de overeenkomst loopt en de lener in de woning blijft wonen als hoofdverblijfplaats Let op als de lener minder dan 8 jaar in de woning blijft wonen kan de fiscus het onterecht genoten belastingvoordeel terugvorderen We raden dan ook aan om in de renovatieovereenkomst een clausule op te nemen die bepaalt dat de lener dit bedrag aan de kredietgever terugbetaalt als hij de woning na minder dan 8 jaar verlaat Documenten model renovatieovereenkomst pdf modelformulier renovatieovereenkomst 82 71 KB Regelgeving Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten De regelgeving met betrekking tot de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten vindt u hier Boek 3 Titel 1 Hoofdstuk 2 van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid Besluit van de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-belastingvermindering-voor-renovatieovereenkomsten-aanvragen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 3

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=539 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kunt u uzelf aansluiten bij het Vlaams Huurgarantiefonds? | Wonen Vlaanderen
  Huurgarantiefonds Voorwaarden U hebt een geregistreerde huurovereenkomst voor woninghuur Het moet een nieuw huurcontract zijn na de datum van ondertekening van het huurcontract hebt u twee maanden tijd om de aansluiting aan te vragen Per huurcontract betaalt u eenmalig een aansluitingsvergoeding van 77 euro Regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen BVR houdende instelling van een tegemoetkoming van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/kunt-u-uzelf-aansluiten-bij-het-vlaams-huurgarantiefonds (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe aansluiten bij het Vlaams Huurgarantiefonds? | Wonen Vlaanderen
  voor een woning waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft Een contract van handelshuur of de verhuur van bv een garage komt dus niet in aanmerking De huurder is een natuurlijk persoon De verhuurder kan zowel een natuurlijk persoon als een vennootschap zijn Welke gegevens hebt u nodig om het huurcontract aan te sluiten bij het Huurgarantiefonds Een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst met registratiestempel Doe de aanvraag tot aansluiting ook wanneer u niet over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst mee Later zal u worden gevraagd uw dossier aan te vullen met de geregistreerde huurovereenkomst Wat moet u doen als u uw huurcontract wenst aan te sluiten bij het Huurgarantiefonds maar uw huurovereenkomst nog niet is geregistreerd Als verhuurder bent u verplicht het huurcontract te laten registreren Het laten registreren van uw huurcontract kan enige tijd duren U doet er goed aan uw huurcontract dadelijk na de ondertekening te laten registreren bij het bevoegde registratiekantoor Dit kan u doen door het zelf ter plaatse aan te bieden voor registratie U krijgt ter plaatse de geregistreerde documenten terug De aanvraag tot registratie kan ook via post mail of fax of via myrent be Hou dan rekening met de tijd die nodig is voor behandeling en terugzending door de bevoegde diensten Alle informatie over registratie van huurovereenkomsten vindt u op www myrent be Let wel als de registratie van het contract op zich laat wachten kunt u uw aanvraag al indienen voor het contract is geregistreerd De termijn van twee maanden voor het indienen van uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds mag u niet overschrijden ook niet als de registratie langer duurt In dat geval mag u de kopie van de geregistreerde huurovereenkomst achteraf nasturen Tot wanneer kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds Het huurcontract moet in het Huurgarantiefonds zijn opgenomen binnen twee maanden na ondertekening van het contract U kunt dus niet wachten tot uw huurder nalaat te betalen om u aan te sluiten Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van 77 per huurcontract Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder U bent een voorlopige bewindvoerder of gerechtelijk raadsman en u wilt een huurovereenkomst aansluiten bij het Huurgarantiefonds Voeg bij de aanvraag het vonnis waarbij u bent aangesteld als lasthebber van de onbekwame Kan een huurder afdwingen dat een eigenaar toetreedt tot het Huurgarantiefonds Neen hij kan het natuurlijk wel voorstellen Hoe wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds behandeld Zodra het Huurgarantiefonds uw aanvraag ontvangen heeft heeft het Fonds 15 werkdagen om na te gaan of uw aanvraag volledig is Als ze niet volledig is krijgt u binnen 15 werkdagen een vraag om uw aanvraag aan te vullen Dat moet gebeuren binnen vier maanden vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst Als uw aanvraag binnen die tijd volledig is heeft het Huurgarantiefonds vanaf dan drie maanden om ze te behandelen Als uw aanvraag ontvankelijk is krijgt u een

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-aansluiten-bij-het-vlaams-huurgarantiefonds (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat te doen bij huurachterstand? | Wonen Vlaanderen
  bij uw aansluiting hebt ontvangen 2 een verklaring op erewoord dat u voor dezelfde huurovereenkomst nog geen tegemoetkoming van het Fonds hebt gekregen U kunt een model van deze verklaring op eer hier afdrukken verklaring op erewoord 98 66 KB Verzoek de vrederechter een afbetalingsplan op te leggen Verzoek de vrederechter in uw vordering de huurder een afbetalingsplan van maximum twaalf maanden te verlenen voor de betaling van de achterstallige huur om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds Als er geen afbetalingsplan in het vonnis staat opgenomen komt het Huurgarantiefonds niet tussen Als u een beroep doet op een advocaat om de vordering in te leiden bij de vrederechter zeg hem dan meteen dat u bent aangesloten bij het Huurgarantiefonds zodat hij rekening kan houden met de geldende termijnen Wanneer u de vordering inleidt bij dagvaarding meld dan ook uw aansluiting aan de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding betekent Stap 3 meld het Fonds dat u de vordering hebt ingeleid Binnen 10 werkdagen na het inleiden van de vordering Zie stap 1 bezorgt u aan het Huurgarantiefonds een kopie van de betekende dagvaarding of een kopie van het afgestempelde exemplaar van uw verzoekschrift Hoe doet u dit U drukt het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming af aanvraag tegemoetkoming 86 88 KB U vult het formulier in en stuurt het per post op naar het Huurgarantiefonds samen met de kopie van de betekende dagvaarding of het afgestempelde exemplaar van het verzoekschrift Stap 4 wacht op het vonnis van de vrederechter Het Huurgarantiefonds komt tussen als de vrederechter de huurder uitstel van betaling verleent en hem een afbetalingsplan oplegt van maximaal twaalf maanden Wat als de vrederechter geen afbetalingsplan oplegt of een afbetalingsplan oplegt dat langer duurt dan twaalf maanden Het Huurgarantiefonds kan dan geen tegemoetkoming uitbetalen Houd hiermee rekening bij het formuleren van uw vordering voor de vrederechter zie stap 2 Verzoek de vrederechter in uw vordering de huurder een afbetalingsplan van maximum twaalf maanden te verlenen voor de betaling van de achterstallige huur om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds Als u een beroep doet op een advocaat om de vordering in te leiden bij de vrederechter zeg hem dan meteen dat u bent aangesloten bij het Huurgarantiefonds zodat hij rekening kan houden met de geldende termijnen Als u de vordering inleidt bij dagvaarding meld dan ook uw aansluiting aan de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding betekent Stap 5 stuur het vonnis samen met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen de 10 werkdagen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder Nadat u het Huurgarantiefonds tijdig het inleiden van de vordering hebt gemeld stap 2 stelt het Huurgarantiefonds binnen 10 werkdagen een gerechtsdeurwaarder aan Het Huurgarantiefonds stelt u hiervan op de hoogte binnen 10 werkdagen na de aanstelling van de gerechtsdeurwaarder U dient het vonnis SAMEN met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen 10 werkdagen te bezorgen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder dit is de brief die de griffier bij het vonnis heeft gevoegd en die u hebt ontvangen Om

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-te-doen-bij-huurachterstand (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • aanvraagformulier Vlaamse verbeteringspremie voor eigenaar-bewoners | Wonen Vlaanderen
  18 12 1992 houdende instelling van een aanpassings en een verbeteringspremie Meer regelgeving Veelgestelde vragen Kan ik een aanvraag voor een verbeteringspremie doen zonder facturen In principe niet aangezien u de verbeteringspremie moet aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd Doet u een aanvraag zonder facturen u heeft deze bijvoorbeeld vergeten bij te voegen dan zal Wonen Vlaanderen de ontbrekende facturen opvragen Belangrijk hierbij is dat Wonen Vlaanderen enkel rekening kan houden met facturen waarvan de factuurdatum voor de aanvraagdatum ligt Moeten de facturen die ik samen met mijn aanvraag voor de verbeteringspremie indien altijd op mijn naam staan Neen dit hoeft niet altijd het geval te zijn In de volgende gevallen mag de facturatie gebeurd zijn aan iemand anders dan de premieaanvrager als een lasthebber werd aangesteld als de facturatie aan een inwonend gezinslid gebeurde Als u verhuurder bent dan kunt u de uitvoering van de werkzaamheden door het sociaal verhuurkantoor laten regelen In dat geval moeten de facturen op naam staan van het sociaal verhuurkantoor Als een aanvraag wordt gedaan in het kader van het uitvoeren van werken aan gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen dan mag de factuur op naam staan van de syndicus of de vereniging van medeëigenaars De aanvrager moet wel kunnen aantonen dat hij een deel van de factuur ten laste neemt en moet zijn precies deel in het geheel van de kosten kunnen bewijzen Meer vragen Contact Wonen Antwerpen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur enkel na afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email wonen antwerpen rwo vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/aanvraagformulier-vlaamse-verbeteringspremie-voor-eigenaar-bewoners (2016-05-01)
  Open archived version from archive