archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • U zoekt een betaalbare huurwoning? | Wonen Vlaanderen
  SVK en of het OCMW Adressen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in uw gemeente vindt u hier Documenten 20141106 overzicht woonwinkels xls overzicht woonwinkels in Vlaanderen 532 5 KB Contact sociale huisvestingsmaatschappij SHM Adres sociale huisvestingsmaatschappij Website Zoek een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt sociaal verhuurkantoor SVK Adres sociaal verhuurkantoor Website Zoek een sociaal verhuurkantoor in uw buurt Vlaams Woningfonds VWF Adres Vlaams Woningfonds Telefoonnummer Provinciaal kantoor Antwerpen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/u-zoekt-een-betaalbare-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Private huur | Wonen Vlaanderen
  duur van de overeenkomst moet hij de nodige herstellingen uitvoeren behalve deze die beschouwd worden als het normale onderhoud wat ten laste van de huurder valt De wet gaat niet in detail als het over de herstelverplichtingen van de huurder gaat maar geeft enkele soms verouderde voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen haarden en schoorstenen glasbreuk tegels muurbepleistering tot 1 meter hoog sloten en hengsels deuren en vensterramen Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Ook hiervan geeft de wet geen details maar op het internet kan u indicatieve lijsten terugvinden met een meer gedetailleerde opsomming van welke herstellings en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn Deze zijn niet altijd volledig maar samengesteld op basis van de courante gebruiken bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats Een voorbeeld van zulke lijst Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder in normale slijtage en overmacht De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht teniet zijn gegaan Betreffende gasgeisers en andere verbrandingstoestellen zijn er reglementaire bepalingen die van kracht zijn Over deze technische regel zelf kunnen wij u geen inlichtingen geven Belangrijk is dat de naleving ervan de wetgever een systeem heeft voorzien om de naleving ervan te verzekeren De gebruiker in dit geval de huurder moet een centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten onderhouden en controleren door een vakman Voor een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie is dat jaarlijks Indien de vakman vaststelt dat de installatie niet meer voldoet dan geeft hij hiervan een attest af De huurder kan dan aan de hand van dit attest de verhuurder verwittigen dat eventueel aanpassingswerken noodzakelijk zijn Uiteraard weerhoudt niets een huurder of verhuurder om in geval van twijfel eerder het advies van een vakman te vragen Wat als er dringende herstellingen aan de huurwoning moeten worden uitgevoerd De huurder heeft recht op het ongestoord genot van de woning die hij huurt Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor dringende herstellingen die niet kunnen uitgesteld worden tot na het einde van de huur artikel 1724 Burgerlijk Wetboek De wet bepaalt dat de huurder deze dringende herstellingswerken moet gedogen De huurder moet deze werken toelaten en heeft enkel recht op schadevergoeding wanneer de herstellingswerken langer dan 40 dagen duren De schadevergoeding bestaat dan uit een vermindering van de huurprijs die evenredig is met de zogenaamde genotsderving dit is het verminderd genot die de huurder heeft van de huurwoning Wanneer dringende werken noodzakelijk zijn betekent dit niet dat de huurovereenkomst automatisch wordt beëindigd Bij dringende herstellingen is een beëindiging van de huur slechts mogelijk Wanneer huurder en verhuurder hierover een akkoord afsluiten Wanneer de woning door de werken onbewoonbaar wordt EN de huurder zelf eist dat de huur moet ontbonden worden Het is dus de huurder en niet de verhuurder die in dit geval kan vragen om de huur te laten ontbinden Let wel de huur is niet automatisch ontbonden de ontbinding moet worden gevraagd aan de vrederechter Uiteraard is dit enkel nodig wanneer de verhuurder niet akkoord is met een voorstel van de huurder tot minnelijke beëindiging van de huur Zijn rookmelders verplicht in een huurwoning De verhuurder is verantwoordelijk voor de plaatsing van de rookmelders Als de rookmelder uitgerust is met een vervangbare batterij is de huurder verantwoordelijk voor de vervanging ervan na afloop van de levensduur vermeld door de fabrikant Rookmelders voor private woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd zijn verplicht wanneer de huurovereenkomst werd afgesloten na 31 12 2012 Voor woningen die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats en gebouwd zijn vóór 1945 zijn rookmelders verplicht vanaf 1 1 2016 Voor woningen die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats en gebouwd zijn vanaf 1945 zijn rookmelders verplicht vanaf 1 1 2019 Opgelet er gelden andere regels voor sociale huurwoningen woningen waarvoor een sociale lening is toegekend en woningen die verbouwd worden Mag de huurprijs worden aangepast geïndexeerd Voor de geschreven huurovereenkomsten is een jaarlijkse indexatie van de huurprijs toegelaten tenzij het huurcontract de indexatie uitdrukkelijk uitsluit De huurprijs mag elk jaar ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst geïndexeerd worden Een indexatie gebeurt echter nooit automatisch De verhuurder moet de aanpassing schriftelijk aan de huurder melden Bovendien heeft een indexatie slechts een terugwerkende kracht van 3 maanden Bij een laattijdige aanvraag kan ze dus maximaal 3 maanden teruggekeerd worden De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer waarbij volgende formule moet worden toegepast geïndexeerde huurprijs basishuurprijs x nieuwe index aanvangsindex De basishuurprijs is hierbij de huurprijs zonder de eventueel door de huurder verschuldigde kosten en lasten De aanvangsindex is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst vb index januari 2013 120 00 De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst dus NIET de verjaardag van de ondertekening tenzij beide data gelijk zijn vb index februari 2014 121 68 Indien u de berekening wenst te controleren kunt u beroep doen op de eenvoudig te gebruiken huurcalculator op de website van de Federale Overheidsdienst Economie Indexatie van huurprijs van een mondeling afgesloten huurovereenkomst is enkel mogelijk indien bewezen is dat partijen dit zijn overeengekomen wat vaak erg moeilijk is bij mondelinge overeenkomsten Wat als u als huurder wordt gediscrimineerd Net zoals een huurder mag kiezen waar hij gaat wonen heeft een verhuurder het recht om te kiezen aan wie hij verhuurt Een verhuurder zoekt een huurder waarvan hij denkt dat hij goed voor de verhuurder woning zal zorgen en vindt het belangrijk dat deze huurder de huurprijs zal kunnen betalen Met deze bekommernis is helemaal niets verkeerd Een eigenaar mag dus weigeren om aan iemand te verhuren Wanneer een weigering om te verhuren echter gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat huurder dan is er sprake van discriminatie Deze kenmerken zijn geslacht hierin begrepen zwangerschap bevalling of moederschap en transseksualiteit genderidentiteit genderexpressie leeftijd seksuele geaardheid burgerlijke staat geboorte vermogen geloof of levensbeschouwing politieke overtuiging syndicale overtuiging taal gezondheidstoestand handicap fysieke of genetische eigenschap sociale positie nationaliteit zogenaamd ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie is verboden De bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van discriminatie behoort toe aan de rechtbanken Zij kunnen naargelang het geval de staking van de discriminatie bevelen een dwangsom of een schadevergoeding uitspreken of in bepaalde gevallen zelfs een dader strafrechtelijk veroordelen en boetes en gevangenisstraffen opleggen Sinds 1 juli 2014 dit is de datum waarop Vlaanderen voor private huur bevoegd werd is de toepasselijke regelgeving het Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid Op de gevallen van discriminatie vóór 1 juli 2014 is de federale regelgeving van toepassing de antiracismewet en antidiscriminatiewet van 10 05 2007 Hoe kan de huurder een huurcontract van 9 jaar beëindigen De huurder kan een huurovereenkomst van negen jaar op ieder tijdstip beëindigen door eenvoudig een opzeg te geven Hij moet een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen Dit betekent dat de huur na de opzeg nog drie maanden verder loopt en de huurder dus nog drie maanden huur moet betalen ongeacht of hij daar gedurende deze drie maanden blijft wonen of niet De huurder moet zijn opzeg niet motiveren Het is dus niet nodig om een reden voor de opzeg te geven De achterliggende reden van de opzeg heeft trouwens ook geen enkele invloed op deze manier van beëindigen van de huurovereenkomst eenzijdige opzeg door de huurder Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan 3 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het eerste jaar 2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar De opzegvergoeding is altijd verschuldigd ongeacht de omstandigheden van de opzeg dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeggingstermijn van 6 maanden om reden van persoonlijke bewoning uitvoering van werken of zelfs zonder motief kan de huurder een tegen opzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand zonder een opzegvergoeding te betalen ook al gebeurt deze tegen opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van de opzegbrief De opzegvergoeding moet niet meteen betaald worden In de praktijk wordt dit verrekend bij de vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur Opgelet zolang de huurovereenkomst van negen jaar niet geregistreerd is kan de huurder opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding Deze regel is niet van toepassing gedurende de twee maanden die volgen op het afsluiten van de huurovereenkomst bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op contracten van drie jaar of minder Wanneer deze zogenaamde contracten van korte duur echter stilzwijgend zijn blijven verder lopen worden deze automatisch ook contracten van 9 jaar bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 28 februari 1991 zijn afgesloten Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden dus nog drie maanden huren na de opzeg De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg zie ook Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder best schriftelijk om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid onbewoonbaarheid opstarten Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat Wat met de huurovereenkomst als de huurder overlijdt Het overlijden van de huurder maakt geen einde aan de huurovereenkomst De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder en kunnen opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden Indien het een huurovereenkomst van 9 jaar betreft heeft de huurder in dit geval de erfgenamen de mogelijkheid om de huurovereenkomst op eender welk moment te beëindigen mits inachtname van een opzegperiode van 3 maanden Tijdens deze opzegperiode moet de huur verder betaald worden Als de opzeg bovendien gebeurt in de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst is er daarnaast nog een schadevergoeding van 3 2 of 1 maand huur verschuldigd naargelang het contract een einde neemt in het eerste tweede of derde jaar Een uitzondering hierop zijn echter de niet geregistreerde contracten hier kan men opzeggen zonder termijn en zonder schadevergoeding Naast deze wettelijk voorziene opzeggingsmodaliteiten kan men natuurlijk ook altijd eerst trachten om tot een onderling akkoord te komen met de verhuurder en de huurovereenkomst met wederzijdse toestemming beëindigen Bij een huurovereenkomst van korte duur huurovereenkomst van maximum 3 jaar is er geen mogelijkheid om eenzijdig vroegtijdig te beëindigen Hier bent u dus sowieso aangewezen op een onderling akkoord met de verhuurder Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zelf in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minde r kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om er zelf te gaan wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een contract van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om er zelf te gaan wonen De opzegtermijn is 6 maanden De verhuurder is verplicht om er binnen het jaar te gaan wonen en moet daar gedurende minstens 2 jaar effectief verblijven Wanneer hij deze voorwaarden niet naleeft riskeert de verhuurder aan de huurder een schadevergoeding van 18 maanden huur te moeten betalen Opgelet een contract van drie jaar of minder dat nooit werd opgezegd en stilzwijgend is blijven verder lopen is ook een contract van 9 jaar Wat als de verhuurder een huurovereenkomst van drie jaar of minder wilt opzeggen Is de huurovereenkomst afgesloten voor een duur van drie jaar of minder dan is de opzeg door de verhuurder enkel mogelijk tegen het einde van de afgesproken duur en kunnen geen bijzondere redenen worden ingeroepen om de huurovereenkomst eenzijdig vroeger te beëindigen De opzegtermijn is drie maanden Aangezien laattijdige opzeg resulteert in een stilzwijgende verlenging tot 9 jaar en de opzeg pas telt vanaf het moment dat de medecontractant er kennis van heeft genomen dus afgiftedatum en niet verzendingsdatum kan deze opzeg het best tijdig bij aangetekende brief worden verstuurd drie maanden één of meerdere weken vóór het einde van de huur Eerder mag ook maar het contract eindigt hoe dan ook pas op het einde van de afgesproken huurtijd van drie jaar of minder Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zijn familie in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om zijn bloedverwanten in te woning te laten wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een huurovereenkomst van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed of aanverwanten of die van zijn echtgenoot in de woning te laten wonen in plaats van de huurder Met bloed of aanverwanten worden bedoeld afstammelingen aangenomen kinderen bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad ooms tantes en de kinderen van een broer of zus De verhuurder moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de huurder de opzegbrief heeft ontvangen Opgelet De woning moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzegging worden betrokken en effectief en doorlopend betrokken blijven zo niet heeft de huurder recht op een schadevergoeding ten bedrage van 18 maanden huur Hier kan de verhuurder enkel aan ontsnappen indien hij buitengewone omstandigheden kan aantonen Hiermee worden omstandigheden bedoeld onafhankelijk van de wil van de verhuurder die niet voorzienbaar waren Een voorbeeld hiervan is het overlijden van de bloed of aanverwant die de woning heeft betrokken Deze opzegmogelijkheid in het voordeel van bloed of aanverwanten kan uitdrukkelijk in de huurovereenkomst uitgesloten zijn Het is aangewezen om het contract er op na te lezen Voor huurovereenkomsten afgesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is deze opzeg tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst niet mogelijk voor bloed of aanverwanten in de derde graad maar wel voor bloed of aanverwanten in de eerste of tweede graad Deze opzegmogelijkheid is enkel van toepassing op huurovereenkomsten van negen jaar en niet op huurovereenkomsten van drie jaar of minder Houd er wel rekening mee dat een contract van drie jaar of minder dat nooit werd opgezegd en stilzwijgend is blijven verder lopen ook een contract van 9 jaar is De huurder kan een tegen opzeg geven van één maand De schadevergoeding die de huurder bij opzeg in de eerste drie jaar van de huurovereenkomst moet geven is in dit geval niet verschuldigd Hoe de huurvovereenkomst beëindigen van een woning die niet als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd Wanneer een woning niet verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats zijn niet de regels van de woninghuurwet van toepassing maar de regels van een zogenaamde huur van gemeen recht De huurovereenkomst van gemeen recht van onbepaalde duur kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand De huurovereenkomst van gemeen recht van bepaalde duur moet worden nageleefd De huur blijft dus duren tot de afgesproken duur is verstreken De wet voorziet niet in opzegmogelijkheden voor dit soort van contracten U beschikt over de volgende mogelijkheden om deze overeenkomst te beëindigen Het onderling akkoord Gebruik maken van de opzegmogelijkheid in het contract is voorzien indien dit het geval is De gerechtelijke ontbinding door een vrederechter wegens contractuele wanprestatie Moet ongedierte in de woning door de huurder of door de verhuurder worden opgelost Over de aanwezigheid van ongedierte in een huurwoning bestaan geen specifieke regels in de wetgeving Daarom kunnen enkel algemene regels over wederzijdse verplichtingen van de huurder en de verhuurder worden toegepast Wij denken hier aan volgende verplichtingen De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud leveren en in zodanige staat onderhouden en heeft de verplichting om aan de huurder het ongestoord genot van de woning te geven De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/private-huur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK | Wonen Vlaanderen
  uit de Woninghuurwet Maar u krijgt wel extra zekerheid Want het SVK betaalt altijd stipt de huur ook als de woning niet verhuurd is Bovendien krijgt u nooit te maken met wanbetalers Het SVK is immers uw huurder en komt alle huurdersverplichtingen na Uw voordelen gegarandeerde huuropbrengsten het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/verhuren-aan-een-sociaal-verhuurkantoor-svk (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dek uzelf in tegen huurachterstand met het Huurgarantiefonds | Wonen Vlaanderen
  Meer regelgeving Veelgestelde vragen Voor welk bedrag komt het Huurgarantiefonds tussenbeide Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur met een plafond van 2 776 en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft Wat doet het Huurgarantiefonds voor u als verhuurder Het huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als de huurder een huurachterstand van drie maanden heeft EN de vrederechter hem uitstel van betaling verleent en

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/dek-uzelf-tegen-huurachterstand-met-het-huurgarantiefonds (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een geschil met uw verhuurder oplossen | Wonen Vlaanderen
  niet noodzakelijk de tussenkomst van een advocaat Als de verzoening lukt krijgt het akkoord tussen de partijen dezelfde waarde als een vonnis Opstarten van een gerechtelijke procedure is pas aangewezen als de verzoening geen akkoord oplevert en kan via vrijwillige verschijning van de partijen via het indienen van een verzoekschrift of via dagvaarding De rechter kan in bepaalde gevallen oordelen tot uithuiszetting Een uithuiszetting kan pas in uitvoer worden gebracht na verloop van één maand vanaf de betekening van het vonnis Wie te maken krijgt met een gerechtelijke procedure kan een beroep doen op juridische eerstelijnsbijstand met gratis juridisch advies Personen met onvoldoende inkomsten kunnen bij een procedure gedeeltelijk of volledig kosteloos juridische tweedelijnsbijstand krijgen advocaat pro deo Meer informatie hierover vindt u bij de justitiehuizen of bij de Orde van Advocaten Wie kan bewijzen over onvoldoende inkomsten te beschikken voor het betalen van de gerechtskosten en de kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder kan via een verzoek tot rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk worden ontslagen van het betalen van deze kosten Dit verzoek is in te dienen bij de vrederechter die bevoegd is om het geschil te behandelen Contact de Wetswinkel Bij kleine of grote gezondheidsproblemen is de huisarts vaak de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/een-geschil-met-uw-verhuurder-oplossen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Woningkwaliteitsbewaking | Wonen Vlaanderen
  leegstandsregister bijhouden in uw gemeente Opdracht herhuisvesten van bewoners in uw gemeente Opdracht optreden bij acuut gevaar stabiliteit ratten brand Opdracht opstellen van vermoedens lijst verwaarloosde woningen Instrument aan de slag met het technisch verslag Instrument applicatie woningkwaliteits bewaking Instrument VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit projectpagina lokale besturen Regelgeving Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Kwaliteitsbesluit Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits en veiligheidsnormen voor woningen BVR v 12 07 2013 betreffende de kwaliteits en veiligheidsnormen voor woningen Meer regelgeving Contact team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning woningkwaliteit Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email jurgen dewitte rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jurgen Dewitte 03 224 61 40 team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt Adres Wonen Limburg team ondersteuning woningkwaliteit VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email tania dewaele rwo vlaanderen be Telefoonnummer Tania Dewaele 011 74 22 13 team ondersteuning woningkwaliteit Oost Vlaanderen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning woningkwaliteit Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email ludwig ponnet rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ludwig Ponnet 09 276 25 10 team

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking-0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • lokaal woonbeleid | Wonen Vlaanderen
  Instrument woonoverleg organiseren tussen de verschillende woonactoren Hulpmiddel subsidies voor intergemeentelijke samenwerkings projecten Hulpmiddel begeleiding en vorming voor lokale besturen Contact team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be joeri laureys rwo vlaanderen be veerle maes rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ivan Peeters diensthoofd 03 224 61 27 Hilde Luyts 03 224 61 14 Joeri Laureys 03 224 94 22 Veerle Maes 03 224 61 36 team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg Adres Wonen Limburg team ondersteuning lokaal woonbeleid VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email jos gorssen rwo vlaanderen be kim luys rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jos Gorssen 011 74 22 36 Kim Luys 011 74 22 09 team ondersteuning lokaal woonbeleid Oost Vlaanderen enkel voor lokale besturen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning lokaal woonbeleid Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email jimmy eeckhout rwo vlaanderen be jeroen vanpottelberge rwo vlaanderen be veerle vandecasteele rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jimmy Eeckhout diensthoofd 09 276 25 01 Jeroen Van Pottelberge 09 276 25 07 Veerle Vandecasteele 09 276 25 08 team ondersteuning lokaal

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/lokaal-woonbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • grond- en pandenbeleid | Wonen Vlaanderen
  Oost Vlaanderen Email ro ovl rwo vlaanderen be Telefoonnummer 09 265 45 00 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid RO Vlaams Brabant Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden kavels Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Vlaams Brabant Email ro vbr rwo vlaanderen be Telefoonnummer 016 24 96 96 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid RO West Vlaanderen Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden kavels Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid West Vlaanderen Email ro wvl rwo vlaanderen be Telefoonnummer 050 24 82 52 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Antwerpen Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen 4 1 lokale grond en pandenbeleidsplanning 4 4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel 4 6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels 4 7 sociale lasten en Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Antwerpen Email joeri laureys rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be Telefoonnummer Joeri Laureys 03 224 94 22 Hilde Luyts 03 224 61 14 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Limburg Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen 4 1 lokale grond en pandenbeleidsplanning 4 4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel 4 6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels 4 7 sociale lasten en Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Limburg Email jos gorssen rwo vlaanderen be dirk pairoux rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jos Gorssen 011 74 22 36 Dirk Pairoux 011 74 22 01 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Oost Vlaanderen Indien u vragen hebt in verband met

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive