archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voorbeelden van goede prestaties van SHM's | Wonen Vlaanderen
  zelf het beste inschatten Op deze pagina willen we graag ruimte vrijmaken voor de verschillende manieren waarop SHM s kunnen communiceren over de resultaten van hun visitatierapport Het is onze bedoeling deze pagina mee te laten groeien met de ervaringen en expertise van de SHM s op dit vlak Uw ervaringen kunt u delen via info visitatieraad be Case 1 Nieuw Dak Genk Gegevens visitatie Directeur Myriam Indenkleef Visitatiedata 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport 26 augustus 2013 Publicatiedatum 9 december 2013 Beoordeling operationele doelstellingen 3 x uitstekend 15 x goed 4 x voor verbetering vatbaar Omgevingsfactoren Bijna 3 600 huurders waarvan meer dan 90 in een stedelijke omgeving Genk en 40 eengezinswoningen Meer dan 13 sociale huurwoningen in de stad Genk minder dan 6 in de 3 andere landelijke gemeenten Nieuw Dak telt ongeveer 50 vte personeelsleden verdeeld over de diensten projecten onderhoud en herstellingen verhuur wijk en bewonerszaken en financiën Nieuw Dak heeft een traditie van sterke betrokkenheid van bewoners en bewonersgroepen De invulling van de huurdersbetrokkenheid is de laatste jaren verschoven van structurele bewonersgroepen naar meer ad hoc huurdersgroepen die eerder projectmatig en tijdsgebonden werken Deze ad hoc groepen vinden hun oorsprong in gemeenschappelijke belangen zoals bijvoorbeeld een nakende renovatie een actie om het samenleven te verbeteren of een concreet project in de buurt In rond renovaties zijn er een aantal huurdersgroepen actief onder meer in de wijken Kolderbos Broekskens Sledderlo Rond samenleven komen er ook groepen van huurders samen in Kolderbos Winterslag Sledderlo Huurdersgroepen rond sociale leefbaarheid en samenleven situeren zich vaak in wijken met veel appartementsgebouwen Vaak komen die groepen slechts beperkt in de tijd samen Eens het probleem besproken opgelost daalt het engagement van de deelnemers De initiatieven die Nieuw Dak in 2013 nam rond huurdergroepen zorgden voor een theoretisch bereik van zo n 20 van de huurders Omdat huurdersbetrokkenheid niet stopt bij de buitenmuren van de woning heeft Nieuw Dak ook een sterk netwerk ontwikkeld van diensten en organisaties waarmee samengewerkt wordt in functie van de betrokkenheid van huurders en bewoners bij hun omgeving Het gaat hier o a om stedelijke diensten groendienst dienst wijkontwikkeling en buurt opbouw werkorganisaties Daarnaast heeft Nieuw Dak sinds het jaar 2000 een Huurdersadviesraad HAR die actief is op het niveau van het beleid de globale werking en het gehele werkgebied van de maatschappij Samen met de HAR organiseerde Nieuw Dak in 2012 een huurderstevredenheidsonderzoek over de dienstverlening van Nieuw Dak Hoe werd intern gecommuniceerd over de resultaten van de visitatie Communiceren over prestaties doet Nieuw Dak al langer Communiceren over het visitatierapport paste dan ook in een traditie van overleg en betrokkenheid tussen bestuur personeel en huurders Enkele maanden voor de visitatie gingen het personeel en het bestuur samen aan het werk om invulling te geven aan het jaarplan 2013 waarin de voorbereiding en opvolging van de visitatieresultaten en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek een prominente plaats innamen Nieuw Dak gebruikte daarvoor de metafoor van een voetbalploeg waarbij het belang van intern en extern samenwerken om tot resultaten te komen centraal stond Alle medewerkers werden voetballers van Forza Nieuw Dak en de context rond de SHM werd daaraan ook aangepast supporters huurders scheidsrechters investeerders overheid aandeelhouders In de periode tussen het visitatiebezoek en het rapport werden medewerkers thematisch betrokken bij de voorlopige resultaten van de visitatie Samen met hen werden de resultaten geanalyseerd en verbeterpunten verder uitgeklaard Zo kwam het plan van aanpak van de verbeterpunten tot stand Ongeveer twee maanden na het definitieve visitatierapport heeft Nieuw Dak de resultaten van de visitatie samen met de resultaten van het huurderstevredenheidsonderzoek uitgebreid besproken in workshops met alle medewerkers Zowel de visitatie als het huurderstevredenheidsonderzoek houden Nieuw Dak immers een spiegel voor De 12de man had gesproken Nu was het aan de spelers om ernaar te luisteren en er iets mee te doen Tijdens die bespreking verfijnde men dan ook samen het plan van aanpak om tot betere prestaties te komen Opnieuw werd hier de metafoor van de voetbalploeg gebruikt om de verbinding met het jaarplan 2013 te maken de herkenbaarheid te verhogen maar vooral de betrokkenheid en inzet scherp te houden Op deze manier was het visitatierapport zowel een bevestiging van de goede resultaten als een impuls voor verbetering van een aantal punten Het resultaat van die bijeenkomst resulteerde in een krant Nieuw Dak meets de 12de man Dit levendige document vat de resultaten van de visitatie op een laagdrempelige wijze samen Hoe verliep de externe communicatie over de resultaten van de visitatie Op 9 december 2013 organiseerde Nieuw Dak een persmoment voor de lokale pers naar aanleiding van de publicatie van het visitatierapport en de reactie van de minister op het rapport Tijdens dit persmoment kwamen ook de resultaten van het huurderstevredenheidsonderzoek ter sprake Het persmoment organiseerde Nieuw Dak samen met de Huurdersadviesraad De ervaring van Nieuw Dak is dubbel De lokale pers was goed vertegenwoordigd en zeer geïnteresseerd Het persmoment was een interactief gebeuren van anderhalf uur De persartikels waren anderzijds relatief beperkt en gingen vooral in op een belangrijk aspect van onze beleidsplanning met name de communicatie met kandidaat huurders De aanbevelingen die de visitatiecommissie gedaan heeft en die rechtstreeks betrekking hebben op huurders worden ad hoc en eerder thematisch gecommuniceerd met huurdersgroepen Nieuw Dak heeft de ervaring dat communicatie met huurders het meest effectief is als er een behoefte is aan informatie De huurders moeten er dus iets aan hebben Er zijn al enkele initiatieven genomen zoals het bespreekbaar maken van poetsopdrachten in de gemeenschappelijke delen van appartementen in het kader van het verlagen van de huurlasten Vanzelfsprekend kreeg de HAR een preview van de resultaten en worden zij ook geïnformeerd over het plan van aanpak dat naar aanleiding van de aanbevelingen werd uitgewerkt De resultaten van de visitatie en van het huurderstevredenheidsonderzoek zijn raadpleegbaar op de website van Nieuw Dak Via een mailing informeert Nieuw Dak zijn netwerk o a lokale overheden woonorganisaties welzijnsorganisaties buurtorganisaties over de resultaten en aandachtspunten die vanuit de visitatie naar voor zijn gekomen Naar aanleiding van die mailing kreeg de website ook heel wat extra bezoeken Plant Nieuw Dak nog andere communicaties over de resultaten van de visitatie en verbetering van de prestaties Wat zou Nieuw Dak eventueel anders aanpakken Elke communicatie zeker intern verwijst naar de resultaten van de visitatie het huurderstevredenheidsonderzoek en de aanpak van de verbeterpunten Op deze manier brengt Nieuw Dak de visitatieresultaten en de daaraan gekoppelde verbeteracties blijvend onder de aandacht Dit gebeurt vooral intern met medewerkers of bestuur maar ook in huurdersgroepen en netwerkbesprekingen Nieuw Dak vindt het belangrijk steeds het vooropgestelde resultaat te verduidelijken vanuit de door de visitatieraad en zelf gemaakte analyse en bevindingen De initiatieven worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de visitatie en gericht op een duidelijk resultaat Aandachtspunten bij de communicatie aanpak Communiceer niet te veel tegelijk bepaal een duidelijk thema of onderwerp vooraf en beperk je boodschap tot max 2 kerngedachten Communiceer gericht met een duidelijk doel en afgebakende doelgroep voor ogen Pas je communicatie aan aan de doelgroep Als je betrokkenheid wil blijf dan communiceren op verschillende manieren en tijdstippen stop niet als de boodschap gegeven is dan begint het pas communiceren is meerzijdig Bijlagen Voetbalkrant Nieuw Dak 2 31 MB waarmee Nieuw Dak over de resultaten van de visitatie en de daaraan gekoppelde verbeteracties communiceert met zijn personeel Worden ook kopers van sociale koopwoningen of sociale leners betrokken bij de visitaties Op dit ogenblik is dit niet expliciet voorzien omwille van tal van vooral praktische redenen Nieuwe sociale leners worden wel bevraagd door de VMSW en die resultaten worden opgenomen in het prestatieveld Klantvriendelijkheid Voor kopers van sociale woningen is momenteel geen apart en uniform klantentevredenheidsmeetinstrument beschikbaar De contacten tussen kopers leners en de SHM zijn doorgaans ook veel minder frequent dan die tussen huurders en maatschappij Indien een SHM zelf op een of andere manier de tevredenheid meet van haar klanten kopers leners huurders lijkt het ons wel van belang dat de SHM de resultaten hiervan meedeelt aan de visitatiecommissie Een onderlinge positionering waarbij de resultaten van alle SHM s onderling worden vergeleken is door gebrek aan uniformiteit en data vooralsnog niet mogelijk De ontwikkeling van een dergelijk systeem kan wel overwogen worden in de komende jaren De selectie van kopers van sociale koopwoningen lijkt daarnaast nog moeilijker te zijn dan die van huurders Daarom is er voorlopig voor gekozen om kopers niet expliciet te betrekken bij de visitatie De overgrote meerderheid van de kopers van sociale woningen sluit ook een sociale lening af bij de VMSW waardoor hun mening over de Klantvriendelijkheid van de SHM wel wordt meegenomen bij de prestatiebeoordeling Hoe worden huurders en actoren geselecteerd bij het visitatieproces Voor een inzicht in de prestaties van een SHM en de lokale context waarin ze werkt is een gesprek van de visitatiecommissie met lokale actoren in het actieterrein van de SHM en met de huurders onmisbaar Elke SHM is anders en daarom is de selectiewijze voor actoren en huurders geen vaststaand gegeven Hoe dan ook probeert de visitatiecommissie steeds een zo breed mogelijk beeld van de SHM te krijgen Een manier om dit te realiseren is het zoeken van een zo representatief mogelijk staal van actoren en bewoners Absolute representativiteit valt niet te garanderen Net zoals SHM s bewonersgroepen en andere organisaties het moeilijk vinden om bijvoorbeeld anderstaligen te bereiken slagen visitatiecommissies er nog niet altijd in om een representatief staal van alle huurders samen te brengen Bij de 37 eerste visitaties leidde dat overigens niet tot grote problemen De nadruk bij de selectie van actoren en bewoners ligt immers niet op absolute representativiteit maar op het verkrijgen van een 360 blik op de prestaties van de SHM De Visitatieraad heeft na afloop van visitaties voorlopig ook nog geen signalen ontvangen van zaken die door een gebrek aan representativiteit niet op het netvlies van de visitatoren kwamen De selectie van huurders verloopt volgens volgende principes Op vraag van de voorzitter van de visitatiecommissie levert de SHM een lijst met huurders aan Daarbij vraagt ze expliciet naar huurders die in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd ten gevolge van een renovatie huurders die vrijwillig van sociale huurwoning zijn veranderd huurders die al lang huren en ook nieuwe huurders Indien de SHM daar zicht op heeft kan ze ook huurders opgeven die anderstalig zijn of andere bijzondere doelgroepen waarvan de SHM vindt dat ze kunnen bijdragen tot het beeld van de prestaties van de SHM De visitatiecommissievoorzitter beslist volgens eigen inzicht welke huurders hij zij uitnodigt Er wordt van de SHM ook expliciet verwacht dat ze gekende bewonersgroepen meldt aan de visitatiecommissie Het is in elk geval de bedoeling de vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit te nodigen voor een gesprek met de visitatiecommissie Daarnaast levert de SHM een volledige lijst met huurders aan waaruit de visitatie commissievoorzitter willekeurig huurders uitkiest bijvoorbeeld elke 50ste huurder op de lijst Ten slotte vraagt de voorzitter van de visitatiecommissie soms ook aan de woon en welzijnsactoren om huurders aan te brengen voor het gesprek Naast een gesprek met bewoners praat de visitatiecommissie ook met de lokale woon en welzijnsactoren Doorgaans vinden drie afzonderlijke gesprekken plaats Gesprek met ambtenaren van gemeenten en provincie inclusief IGS coördinatoren Gesprek met SVK s OCMW s CAW s en andere welzijnswerkers Gesprek met lokale beleidsverantwoordelijken De selectie van de lokale actoren vertrekt van een lijst uit de prestatiedatabank van lokale woon en welzijnsactoren op basis van Pinakes www pinakes be Bij de voorbereiding van de visitatie vraagt de voorzitter van de visitatiecommissie aan de SHM om de lijst aan te vullen met lokale actoren die nog niet in de prestatiebank zijn opgenomen maar die naar haar mening wel belangrijke gesprekspartners zijn om een goed beeld te vormen van haar prestaties Tegelijk vragen we ook welke actoren in de lijst niet relevant zijn voor de werking van de SHM de lijst bevat bijvoorbeeld ook alle rust en verzorgingstehuizen psychiatrische instellingen gevangenissen Voor zover die nog niet in de lijst uit de prestatiedatabank staan wordt elke SHM verzocht zoveel mogelijk contactgegevens te bezorgen van burgemeesters schepenen bevoegd voor wonen en ruimtelijke ordening de OCMW voorzitters de stedenbouwkundige ambtenaren de huisvestingsambtenaren het hoofd van de sociale dienst van het OCMW de maatschappelijk werkers van de OCMW s verantwoordelijk voor wonen de secretarissen van het OCMW en de gemeente en de contactpersonen van de juridische dienst van de OCMW s De visitatiecommissievoorzitter beslist autonoom wie hij uiteindelijk uitnodigt Alle huurders en actoren die de visitatiecommissie wenst te spreken worden rechtstreeks door hem uitgenodigd Indien u als woonactor of als bewoner weet heeft van een aankomende visitatie van uw SHM kunt u altijd spontaan contact opnemen met de Visitatieraad info visitatieraad be Anonimiteit is verzekerd de namen van uitgenodigde huurders worden niet meegedeeld aan de SHM Hoe en op welke manier worden huurders en bewonersorganisaties betrokken bij de visitaties Een gesprek met bewonersvertegenwoordigers vormt vast onderdeel van de visitatie Voor de manier waarop dit gebeurt bestaat op dit moment geen vast stramien of strikte richtlijnen Voor de eerste visitaties gebeurt dit geval per geval in overleg tussen de visitatiecommissie en de SHM Waar men weet heeft van georganiseerde bewonersgroepen worden die uiteraard sowieso betrokken en bevraagd De aanwezigheid van bewonersgroepen sluit echter niet uit dat ook met andere bewoners wordt gesproken Bedoeling is uiteraard om een zo representatief mogelijk staal van de huurders samen te krijgen maar we ondervinden daarbij verschillende problemen In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen VVH en het netwerk van sociale huurders VIVAS is daarom een overleg opgestart om een handreiking te ontwikkelen die als basis kan dienen om bewoners SHM s en de Visitatieraad bij te staan bij de selectie van die huurders waarmee de visitatiecommissie het beste spreekt om zo een beeld te krijgen van over de prestaties van de SHM De resultaten van dit overleg zullen in de komende maanden ook op deze website worden gepubliceerd Kijk ook naar het antwoord op de vraag Hoe worden huurders en actoren geselecteerd bij het visitatieproces Uit welke stappen bestaat de visitatie Zie hiervoor ook het antwoord op de vraag Hoe verloopt het visitatieproces Hieronder vindt u week per week ook een overzicht van de belangrijkste stappen Week 0 3 maanden voor de visitatiegesprekken afspraken maken met SHM over de exacte dagen waarop de visitatie zal plaatsvinden Het verdient aanbeveling om meteen ook een datum te prikken voor de toelichting aan de Raad van Bestuur van de SHM over het voorlopig visitatierapport zie verder week 21 Week 4 voorzitter visitatiecommissie stuurt uitvoer prestatiebank naar SHM vraagt aan SHM om relevante documenten te bezorgen Week 8 SHM levert correcties op lijst woonactoren in prestatiedatabank levert benodigde gegevens en stukken voor prestatiebeoordeling De SHM heeft ook de laatste kans voor de visitatie om gegevens in de prestatiedatabank te laten aanpassen Week 11 voorzitter visitatiecommissie stuurt definitieve output prestatiedatabank naar SHM het programma voor het visitatiebezoek Week 13 het visitatiebezoek meestal 2 dagen Week 15 voorzitter visitatiecommissie bezorgt voorlopig visitatierapport aan SHM Week 20 Uiterste datum waarop SHM onnauwkeurigheden kan melden in voorlopig visitatierapport aan voorzitter visitatiecommissie Week 21 uiterste datum waarop de visitatiecommissie mondelinge toelichting geeft over het voorlopig visitatierapport aan de Raad van Bestuur van de SHM Week 25 uiterste datum waarop de SHM opmerkingen op het visitatierapport kan aanleveren aan de voorzitter van de visitatiecommissie Week 27 voorzitter visitatiecommissie verwerkt alle opmerkingen met eventueel een appreciatie van de opmerking van de SHM in een definitief visitatierapport en bezorgt dit aan de minister en aan de SHM Week 32 Uiterste datum waarop de SHM een formele reactie op het op visitatierapport met bijvoorbeeld verbeterinitiatieven kan bezorgen aan de minister en aan de voorzitter van de visitatiecommissie Week 36 minister beslist over eventuele maatregelen SHM termijn niet wettelijk vastgelegd Week 37 het definitief visitatierapport de reactie van de SHM en de beslissing van de minister worden integraal en samen bekendgemaakt door Wonen Vlaanderen Hoe verloopt het visitatieproces Een visitatie van een SHM vindt minstens eenmaal om de vier jaar plaats door een visitatiecommissie die bestaat uit 3 leden waaronder een voorzitter De start van het proces vindt 3 maand voor de visitatie zelf plaats wanneer de voorzitter van de visitatiecommissie contact opneemt met de directeur van de SHM om afspraken te maken over de concrete data waarop de visitatie plaatsvindt Het visitatieproces verloopt via een strikte termijngebonden procedure die gedetailleerd omschreven is in het Draaiboek prestatiebeoordeling SHM 232 24 KB In het draaiboek zijn alle onderdelen van de visitatie gedetailleerd beschreven De totale doorlooptijd bedraagt ongeveer 9 maanden 3 maanden vóór en 6 maanden na de visitatie Hier vindt u ook een overzicht van de verschillende stappen die worden doorlopen De visitatie zelf gebeurt doorgaans op 1 à 2 werkdagen We verwachten dat de visitatie van een maatschappij die alleen koopwoningen bouwt tot één dag beperkt kan worden Voor zogenaamde huurmaatschappijen of gemengde maatschappijen zal dat 2 of meer werkdagen zijn afhankelijk van de grootte van het patrimonium en van het werkgebied van de maatschappij Hoewel elke SHM op elk moment toegang heeft tot de Prestatiedatabank wordt ook formeel voorafgaand aan elke visitatie een moment voorzien waarop de SHM een controle kan uitvoeren op de data die bij de prestatiebeoordeling zullen worden gebruikt Houdt men rekening met sociale huurwoningen die een SHM enkel in beheer heeft Deze vraag wordt samen beantwoord met de vraag of men bij de prestatiebeoordeling rekening houdt met de prestaties m b t Vlabinvestwoningen De prestaties van een SHM worden in de prestatiedatabank vergeleken met die van andere SHM s Om bij die vergelijking de schaal van de SHM te neutraliseren worden bij heel wat indicatoren de gegevens verrekend naar het aantal huurwoningen die de SHM beheren het aantal huurdersgezinnen of het aantal koopwoningen dat werd verkocht Hoewel de overgrote meerderheid van de SHM s enkel gewone sociale huur en koopwoningen realiseert en verhuurt hebben een aantal SHM s ook woningen in beheer voor derden De verplichtingen van de SHM t o v woningen die een SHM in beheer heeft kunnen sterk verschillend zijn afhankelijk van de afspraken die werden gemaakt bij het in beheer geven van die woningen en wijken vermoedelijk altijd af van de verplichtingen van de SHM t o v de woningen die zelf bezit Concreet weten we dat SHM s op 31 12 2012 568 VMSW woningen in beheer hadden maar daarnaast hadden ze ook nog enkele tientallen andere woningen in beheer waarover minder informatie beschikbaar is Onderhouds en renovatiekosten worden voor deze woningen doorgaans aan de eigenaar gefactureerd en huurinkomsten incl huurlasten worden aan deze eigenaar doorgestort en worden niet opgenomen in de boekhouding van de SHM De SHM krijgt meestal wel een beheersvergoeding in ruil voor haar prestaties De toewijzing van de woningen gebeurt op basis de gewone toewijzingsregels van de SHM Daarnaast kunnen een beperkt aantal SHM s ook zogenaamde VLABINVEST woningen realiseren die voor de toepassing van het decreet betreffende het Grond en Pandenbeleid van 27 maart 2009 en zijn uitvoeringsbesluiten wel als sociaal woonaanbod worden beschouwd maar waarvan de financieringswijze en de opbrengsten afwijken van de klassieke sociale woningen De belangrijkste verschillen die een mogelijke impact hebben op de weergave van de prestaties van de SHM betreffen de financiering 3 leningen i p v NFS2 of FS3 de huuropbrengsten niet inkomensgerelateerd en de SHM heeft veel grotere vrijheid bij het bepalen ervan en de woningen zelf waarvan de oppervlakte tot 10 hoger kan liggen dan bij traditionele sociale woningen Op basis van overleg met de sector geldt bij de weergave van de prestaties van een SHM die sociale huurwoningen in beheer heeft en of sociale Vlabinvesthuurwoningen bezit als algemeen principe dat deze woningen gewoon meegeteld worden bij de berekening van de indicatoren De redenering hierachter is dat de realisatie en het beheer van deze woningen wel degelijk een prestatie van de SHM vormen en daardoor ook deel mogen uitmaken van de prestatieindicatoren Enkel indien de prestatie van de betrokken SHM in de vergelijking met de prestaties van andere SHM s daardoor vertekend zou worden worden deze woningen uitgesloten bij de berekening van de prestatie indicator De prestatie indicatoren die geen rekening houden met Vlabinvesthuurwoningen zijn Aantal nieuwe huurwoningen dat op een uitvoeringsprogramma staat maar dat nog niet werd gerealiseerd in van het totaal woningpatrimonium van het vorig jaar Aantal nieuwe koopwoningen dat op een uitvoeringsprogramma staat maar dat nog niet werd gerealiseerd Gemiddelde verkoopprijs m² van de verkochte sociale kavels in de voorbije 5 jaar Verkoopprijzen sociale kavels in de afgelopen 5 jaar Mediaan verkoopprijs sociale koopwoningen De prestatie indicatoren die geen rekening houden met woningen in beheer zijn Gemiddeld jaarlijks aantal gerealiseerde huurwoningen Gemiddeld jaarlijks aantal gerealiseerde huurwoningen in van het totaal woningpatrimonium Het aandeel aan sociale huurwoningen van de SHM die volgens de meest recente patrimoniumenquête reeds alle normen van het ERP2020 hebben behaald Het aandeel aan sociale huurwoningen van de SHM die volgens de meest recente patrimoniumenquête reeds de norm m b t dubbele beglazing van het ERP2020 hebben behaald Het aandeel aan sociale huurwoningen van de SHM die volgens de meest recente patrimoniumenquête reeds de norm m b t dakisolatie van het ERP2020 hebben behaald Het aandeel aan sociale huurwoningen van de SHM die volgens de meest recente patrimoniumenquête reeds de norm m b t energiezuinige verwarmingsinstallatie van het ERP2020 hebben behaald Huurlasten exclusief kosten voor water gas en elektriciteit gemiddeld per huurwoning Aandeel appartementen incl studio s en duplexen t o v totaal woningpatrimonium effectindicator Werkings en onderhoudskosten totaal per woning per jaar Verhouding structureel leegstaande woningen totaal woningpatrimonium in jaar X Huurdersachterstal Bij de effectindicatoren wordt het principe gehanteerd dat bij we in de eerste plaats de effecten op het sociaal woonaanbod moeten meten Daarom dat woningen in beheer altijd worden meegeteld De gegevens over Vlabinvestwoningen en kavels worden anderzijds wel als sociaal woonaanbod beschouwd in het kader van de doelstellingen van het decreet betreffende het Grond en Pandenbeleid van 27 maart 2009 en zijn uitvoeringsbesluiten maar het doelpubliek en de financieringswijze wijkt sterk af van het doelpubliek van klassieke sociale woningen waardoor de effecten vertekend kunnen worden indien deze woningen daarin worden meegeteld De effecten van het Vlabinvestbeleid zijn echter wel belangrijk om weer te geven en te meten maar de effecten m b t deze woningen en kavels zullen in een afzonderlijke tabel worden weergegeven In de prestatiedatabank wordt m a w geen rekening gehouden met de Vlabinvestwoningen en gronden bij volgende effectindicatoren Aandeel huishoudens met gezinshoofd 65 Aandeel huishoudens met niet Belgisch gezinshoofd Aandeel alleenstaande huurders Mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de huurders Mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de kopers Mediaan huurprijs per woning per maand voor meerdere woningtypes Houdt men rekening met Vlabinvestwoningen en kavels bij de beoordeling van de prestaties van een SHM Deze vraag wordt samen beantwoord met de vraag of men bij de prestatiebeoordeling rekening houdt met de sociale huurwoningen die een SHM enkel in beheer Is in de prestatiedatabank een verdere verfijning naar peergroepen volgens schaalgrootte huur koop gemengd niet zinvol Momenteel worden zuivere koopmaatschappijen voor het grootste deel van de indicatoren enkel met andere zuivere koophuurmaatschappijen vergeleken waardoor al een zeker peergroep ontstaat Gemengde maatschappijen en zuivere huurmaatschappijen worden wel onder elkaar vergeleken Dit is mogelijk omdat gemengde maatschappijen nog altijd veel meer huurwoningen bouwen en beheren dan koopwoningen bouwen Voor sommige indicatoren loopt die vergelijking tussen huur en gemengde maatschappijen wel mank Zo gaat bijvoorbeeld voor een aantal indicatoren de vergelijking tussen stedelijke en landelijke maatschappijen niet altijd even sterk op Vandaar dat de beoordeling van de prestaties weliswaar vertrekt van deze indicatoren maar de eindbeoordeling steeds een kwalitatieve interpretatie door de visitatiecommissie inhoudt Een werkgroep die vertegenwoordigers bevat van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen VVH de VMSW Wonen Vlaanderen en het kabinet van de minister van Wonen zoekt momenteel ook naar oplossingen voor deze problematiek Een verdere verfijning waarbij SHM s in zogenaamde peergroepen worden onderverdeeld bij de vergelijking van de prestaties is momenteel niet voorzien Op basis van de evaluatie van de visitaties en eventuele verdere wensen vanuit de sector of de Visitatieraad is het zeker niet uitgesloten dat een verdere verfijning in peergroepen mogelijk wordt gemaakt Wie heeft toegang tot de gegevens in de Prestatiedatabank Toegang dat de Prestatiedatabank is aan strikte regels gebonden SHM s hebben enkel toegang tot de eigen gegevens De directeur beheert de login s die voor zijn SHM op zijn vraag worden toegekend De directeur kan een of meerdere login s aanvragen door een e mail te sturen naar prestatiedatabank at vmsw be met vermelding van de naam het telefoonnummer de functie en het e mailadres van diegenen die een toegang tot de gegevens van de SHM kunnen krijgen Elke raadpleging wordt individueel gelogd geef dus nooit uw login door aan een ander Leden van de Visitatieraad hebben toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de prestaties van SHM s Visitatoren mogen informatie in de prestatiedatabank van maatschappijen die zij niet visiteren niet raadplegen behalve als dit kadert in bovenstaande opdracht Het agentschap Wonen Vlaanderen de VMSW en de Inspectie RWO leveren elk de gegevens die horen bij hun bevoegdheid en werking Ze kunnen alleen die de gegevens in de Prestatiedatabank wijzigen die ze zelf verstrekken Toegang tot de gegevens uit de Prestatiedatabank kan enkel verleend worden aan ambtenaren van de entiteiten van het beleidsveld Wonen in zoverre die toegang vereist is voor de beoordeling van de prestaties van SHM s de verificatie van de uitvoering van een verbeterplan of het technisch onderhoud van de databank De minister of zijn gemachtigde kan de gegevens uit de Prestatiedatabank onder contractuele voorwaarden en binnen de perken van de opdrachten doorgeven voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek waarvan de output eigendom blijft van de Vlaamse Gemeenschap Afgeleide statistische informatie kan in geaggregeerde vorm worden gebruikt om het publiek te informeren Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens in de Prestatiedatabank Het basisprincipe is dat diegene die eigenaar is van de data de data aan de Prestatiedatabank aanlevert en verantwoordelijk is voor de juistheid van de data die hij of zij aanlevert Het merendeel van de data die bij de prestatiebeoordeling worden gebruikt zijn afkomstig van de SHM s zelf Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens die in de Prestatiedatabank zijn opgenomen Ze worden geacht de gegevens te controleren en indien nodig te verbeteren of aan te vullen In het Glossarium Prestatiedatabank 16 10 2015 1 13 MB staat per indicator precies beschreven welke data voor de indicator worden gebruikt en de manier waarop deze data kunnen worden gecorrigeerd Ook andere actoren leveren data aan de prestatiedatabank aan Het gaat om het agentschap Wonen Vlaanderen voornamelijk omgevingsindicatoren en woonactoren het agentschap Inspectie RWO vnl inspectierapporten en de VMSW Het basisprincipe blijft ook hier overeind maar indien een SHM een fout opmerkt of vermoedt in de data die de SHM niet zelf beheert kan die wel een correctie suggereren aan diegene die de data beheert Zie daarvoor het Glossarium Prestatiedatabank 16 10 2015 1 13 MB Waarom bepaalt de laagste score van een operationele doelstelling de beoordeling over het hele prestatieveld De methode die wordt gebruikt voor het beoordelen van operationele doelstellingen is helemaal gericht op het stimuleren van leren en verbeteren door de huisvestingsmaatschappij Er is bewust gekozen om de laagste score van een operationele doelstelling de score voor het hele prestatieveld te laten bepalen Op die manier komen de verbeterpunten wel prominent naar boven Er zijn in ieder geval drie verschillende werkwijzen denkbaar om scores te berekenen De eerste staat hierboven beschreven De tweede methode zou inhouden dat de hoogste score op een operationele doelstelling de score voor het hele prestatieveld zou bepalen Echter hiermee zouden verbeterpunten minder duidelijk naar voren komen De derde werkwijze is de meest complexe Die zou inhouden dat elke operationele doelstelling een gewicht krijgt en de score voor het hele prestatieveld een gewogen gemiddelde wordt van de onderliggende operationele doelen Maar hoe ga je wegen Bijvoorbeeld hoe zwaar weegt binnen het prestatieveld Sociaal beleid de operationele doelstelling De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan ten opzichte van De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Om dergelijke discussies te voorkomen is bij het ontwerp gekozen voor een heldere beoordeling alle operationele doelstellingen wegen even zwaar en de laagste score bepaalt de score voor het hele prestatieveld Er gaat voor de SHM een stimulans van uit om juist de onderdelen die voor verbetering vatbaar scoren aan te pakken Uiteraard is het wel mogelijk en ook de bedoeling dat bij een beoordeling van een prestatieveld commentaar wordt gevoegd die een samenvatting geeft van de redenen van die beoordeling In ons voorbeeld hierboven zal de visitatiecommissie duidelijk aangeven dat de score werd behaald door één enkele operationele doelstelling en dat voor alle andere operationele doelstellingen een goede of zelfs uitstekend score werd behaald Zie hiervoor ook het antwoord op de vraag Wegen alle prestatievelden even zwaar bij de beoordeling Hoe worden de prestaties op het vlak van de bouw van koopwoningen voor huurmaatschappijen beoordeeld Meer en meer SHM s bouwen zowel huur als koopwoningen en realiseren ook sociale kavels Dit past in het kader van de operationele doelstelling die zegt dat SHM s moeten evolueren naar echte woonmaatschappijen waarbij een aanbod ontstaat van zowel sociale kavels sociale huurwoningen en sociale koopwoningen De visitatiecommissie zal bij het beoordelen van de prestaties van zuivere huurmaatschappijen de operationele doelstellingen rond sociale koopwoningen en sociale kavels als niet van toepassing beoordelen Dat wil daarom niet zeggen dat de prestaties op dit vlak niet belangrijk zijn integendeel Wel werd afgesproken om deze operationele doelstellingen zie draaiboek prestatiebeoordeling onder OD1 2 en OD1 3 enkel de beoordelen voor zuivere koopmaatschappijen en huurmaatschappijen die met een koopmaatschappij zijn gefuseerd De reden hiervoor is dat prestaties op dit vlak in een onderlinge positionering met alle SHM s een vertekend beeld kunnen geven van de werkelijke prestaties Formeel gesproken verwacht de overheid momenteel immers niet dat een huurmaatschappij zich expliciet toelegt op de bouw en verkoop van sociale koopwoningen en kavels De overheid verwacht wel dat een huurmaatschappij aandacht heeft voor de problematiek rond sociale mix en de doelstellingen van het decreet betreffende het Grond en Pandenbeleid van 27 maart 2009 en zijn uitvoeringsbesluiten Afhankelijk van de lokale situatie wordt een huurmaatschappij echter in meer of mindere mate betrokken bij de realisatie van sociale koopwoningen en kavels en worden eigenlijk vooral prestaties verwacht die evengoed bereikt kunnen worden d m v samenwerking met andere actoren Omdat bij de realisatie van sociale koopwoningen en bij het verstrekken van sociale leningen wel middelen worden ingezet is het voor een gemengde en een huurmaatschappij van belang een inzicht te krijgen hoeveel middelen en tijd worden ingezet voor welke activiteit Dat inzicht vormt immers de basis voor het beoordelen van de efficiëntie Ook de visitatiecommissie zal bij het beoordelen van de prestaties van de maatschappijen kijken naar de werkings en onderhoudskosten Zonder deze kosten op een min of meer bij alle SHM s gelijkaardige manier op te splitsen is het niet zinvol om de kosten te gaan vergelijken Een werkgroep zoekt daarom naar een eenvoudige manier om die opsplitsing bij alle SHM s zo gemakkelijk mogelijk te maken Daarbij zal elke SHM zelf de graad van complexiteit kunnen bepalen in functie van zijn behoeften Het moet in elk geval een beter inzicht bieden in de kosten die worden gemaakt per activiteit verhuur verkoop en kredietverlening en past in een moderne managementvisie waarbij kosten beter beheerst kunnen worden door betere inzichten Op die manier kan het een aanleiding vormen voor het verbeteren van bepaalde prestaties We verwachten de resultaten en beslissingen hiervan in de eerste helft van 2013 Zullen ook de prestaties van de diensten van de Vlaamse overheid worden beoordeeld Het proces van visitaties wil via de prestatiebeoordeling de prestaties van de SHM s verbeteren Dit vanuit het besef dat dit enkel echt kan lukken als alle actoren hun bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Vlaams woonbeleid De visitaties zijn bedoeld om de prestaties van huisvestingsmaatschappijen te beoordelen het is geen visitatie van de werking van de Vlaamse overheid In het visitatierapport is wel ruimte voor opmerkingen van de SHM over de werking van de Vlaamse overheid In het rapport kan de Visitatieraad dus wel aanbevelingen aan de Vlaamse overheid opnemen Deze aanbevelingen kunnen betrekking hebben op de verbetering van de prestaties van de Vlaamse overheid of het veranderen van regelgeving die SHM s onnodig belemmeren in het bereiken van betere prestaties Kan een SHM bij de eerste visitatie al een onvoldoende krijgen Nee dat kan niet Bij wijze van overgangsmaatregel zegt artikel 35 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen verder Erkenningenbesluit genoemd dat een visitatiecommissie bij de allereerste prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel uitstekend goed of voor verbetering vatbaar kan geven dus nooit een onvoldoende Bovendien bepaalt art 35 6 van het Erkenningenbesluit bij wijze van overgangsmaatregel dat als de minister het verbeterplan dat een SHM moet opmaken ten gevolge van de eerste prestatiebeoordeling als niet voldoende of niet haalbaar beschouwt hij de SHM wel kan verplichten het verbeterplan aan te passen of een vervroeging van de eerstvolgende prestatiebeoordeling kan opleggen Maatregelen voorzien in artikel 48 van de Vlaamse Wooncode waaronder de fusie kunnen evenwel niet worden opgelegd Is de score van een indicator in de prestatiedatabank altijd maatgevend voor de beoordeling Bij het beoordelen van de operationele doelstellingen met verschillende prestatieindicatoren is het niet zo dat de laagste score automatisch de hoogste mogelijke score voor de operationele doelstelling wordt De waarde van de prestatieindicator vormt bovendien slechts een vertrekpunt bij de beoordeling De visitatiecommissie kan haar oordeel immers laten afhangen van veel andere elementen dan een loutere kwantitatieve weergave van een prestatie Ze beschikt daartoe over een brede waaier aan feiten prestatieindicatoren maar ook feiten die bij een visitatie opduiken zoals voorbeeldbrieven aan huurders en dit bovendien vanuit verschillende hoeken raad van bestuur directie personeel andere woonactoren Op die manier is het mogelijk om een score uitstekend voor een operationele doelstelling te behalen terwijl de prestatieindicatoren slechts een score voldoende aangeven Uiteraard is dit ook omgekeerd mogelijk zodat het voldoen aan de relatieve of absolute norm niet altijd een garantie biedt op een goede beoordeling Wegen alle prestatievelden even zwaar bij de beoordeling Het erkenningenbesluit maakt geen onderscheid in belangrijkheid tussen de verschillende prestatievelden Ze krijgen bijgevolg een gelijk gewicht bij de beoordeling Wel van belang is de manier waarop de eindscore van een prestatieveld tot stand komt Ook hier wordt geen weging gedaan van de verschillende operationele doelstellingen binnen een prestatieveld De hoogste score die voor een prestatieveld kan worden gegeven is gelijk aan de laagste score van een van de operationele doelstellingen Dit is een strenge beoordeling Een andere werkwijze zou er evenwel snel toe kunnen leiden dat er een rangorde ontstaat in de operationele doelstellingen terwijl geen enkele beslissing of regel toelaat om een verschillend gewicht toe te kennen Uiteraard is het wel mogelijk en ook de bedoeling dat bij een beoordeling van een prestatieveld commentaar wordt gevoegd die duidelijk maakt dat de score bijvoorbeeld werd behaald door een enkele operationele doelstelling en dat voor alle andere operationele doelstellingen een beter of zelfs score uitstekend werd behaald Zie hiervoor ook het antwoord op de vraag Waarom bepaalt de laagste score van een operationele doelstelling de beoordeling over het hele prestatieveld Uit welke onderdelen bestaat de prestatiebeoordeling De onderdelen van de prestatiebeoordeling zijn uitvoerig beschreven in het Draaiboek prestatiebeoordeling 2 61 MB In de visitatie wordt gekeken naar 6 prestatievelden Deze prestatievelden zijn rechtstreeks afgeleid uit de Vlaamse Wooncode Beschikbaarheid van woningen Kwaliteit van woningen en woonomgeving Betaalbaarheid van wonen Sociaal beleid Interne werking en financiële leefbaarheid Klantvriendelijkheid Voor de eerste drie prestatievelden zijn er strategische doelstellingen en operationele doelstellingen omschreven Voor de overige prestatievelden zijn er alleen operationele doelstellingen voorzien De strategische doelstellingen komen rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode De SHM s

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-voor-shms/visitatieraad-helpt-u-als-shm-uw-prestaties-te-verbeteren (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Wat wordt er van sociale huisvestingsmaatschappijen verwacht? | Wonen Vlaanderen
  sector van de sociale huisvestingsmaatschappijen IVA Inspectie RWO Wonen Vlaanderen VMSW en de toenmalige afdeling Woonbeleid van het Departement RWO zeer nauw betrokken Zo werd het draaiboek dat door de onderzoekers werd voorgesteld een gedragen document Bijgaande versie van het draaiboek is het vertrekpunt voor de eerste visitatieronde maar we voorzien dat de doelstellingen en de indicatoren uit elk prestatieveld in de toekomst kunnen wijzigen of nader uitgewerkt bijgestuurd moeten worden uiteraard steeds in overleg met de diverse betrokken partijen Artikel 27 van het Erkenningenbesluit van Sociale Huisvestingsmaatschappijen bepaalt dat de visitatie door de visitatiecommissie verloopt op basis van richtlijnen in het draaiboek voor de prestatiebeoordeling Nog volgens artikel 27 stelt de minister dit draaiboek vast en wordt het draaiboek en elke wijziging ervan steeds voorafgaandelijk meegedeeld aan de Vlaamse regering Vandaar dat het draaiboek een bijlage bij een ministerieel besluit vormt De integrale versie van het ministerieel besluit en de bijlage kan u via de volgende links downloaden Draaiboek prestatiebeoordeling SHM 232 24 KB MB Vaststelling Draaiboek Prestatiebeoordeling 4 81 MB Eind september 2012 verscheen het draaiboek prestatiebeoordeling ook in boekvorm Het boek is een bewerking bevat van de tekst zoals die op 5 juli 2012 bij Ministerieel Besluit is vastgesteld Ten opzichte van de tekst in het MB is de volgorde van de teksten in dit draaiboek wat aangepast en zijn enkele onderdelen in bijlagen geplaatst Dit om de leesbaarheid te vergroten Draaiboek prestatiebeoordeling boekvorm 966 83 KB De prestatiedatabank bevat de basisdata waarvan visitatoren vertrekken bij het beoordelen van prestaties en is ook bedoeld als instrument waarmee SHM s zich onderling kunnen vergelijken en hun eigen prestaties volgen en verbeteren De prestatiedatabank is enkel toegankelijk voor SHM s en bij de visitatie betrokken ambtenaren en visitatoren Inloggen doe je via Woonnet http www woonnet be language nl

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-voor-shms/wat-wordt-er-van-sociale-huisvestingsmaatschappijen-verwacht (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Het visitatieproces: hoe verloopt een visitatie? | Wonen Vlaanderen
  SHM s Het visitatieproces hoe verloopt een visitatie Het visitatieproces hoe verloopt een visitatie Voorbereiding bij een visitatie hoe bereidt u zich voor als SHM De visitatie het verloop van de visitatiedagen Het visitatierapport hoe komt het rapport tot stand Gevolgen van het visitatierapport beslissing minister Publicatie van het visitatierapport Contact Visitatieraad Vragen aan de Visitatieraad of klachten over de werking van de Visitatieraad kunt u stellen per brief of

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/visitatieraad-shms/het-visitatieproces-hoe-verloopt-een-visitatie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Goede praktijken van sociale huisvestingsmaatschappijen gedetecteerd door visitatiecommissies | Wonen Vlaanderen
  goed OD 5 3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal sociale fraude en domiciliefraude OD 5 4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan OD 5 5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij OD 5 6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle OD 5 7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering OD 6 1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk OD 6 2 De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk OD 6 3 De SHM meet de tevredenheid van klanten Beste Praktijkprijzen klik op meer rechtsonder Beste Praktijkprijzen Wat is een goede praktijk Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM s en woonactoren wordt gebracht Visitatiecommissies gaan bij het beoordelen van prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen expliciet op zoek naar dergelijke goede praktijken en geven die een bijzondere plaats in het visitatierapport Wat is een beste praktijk Een beste praktijk is zowel letterlijk als figuurlijk de overtreffende trap van een goede praktijk De goede praktijken worden in visitatierapporten erg beknopt weergegeven Alle SHM s waarvan het visitatierapport het afgelopen jaar werd gepubliceerd en met een of meer goede praktijken kunnen zich kandidaat stellen om de BESTE PRAKTIJKPRIJS te winnen Een jury die bestaat vertegenwoordigers van de sector van huurders en van de Visitatieraad beslist welke goede praktijk wint Er wordt een Beste Praktijkprijs voorzien voor elk van de 6 prestatievelden 1 Beschikbaarheid van woningen 2 Kwaliteit van woningen en woonomgeving 3 Betaalbaarheid 4 Sociaal beleid 5 Interne werking en financiële leefbaarheid 6 Klantvriendelijkheid Ten slotte nog dit de Beste Praktijk Prijs is een werkwoord Het krijgen van de prijs brengt het engagement met zich mee om de goede praktijk breder bekend te maken en er een vervolg aan te geven Hoe dat precies gebeurt is aan de SHM Wie zijn de genomineerden en de winnaars Wanneer erg veel SHM s zich kandidaat stellen om de Beste Praktijkprijs te winnen zoals in 2014 gebeurde besliste de jury om meer dan één goede praktijk per prestatieveld in de kijker te brengen In een eerste fase nomineerde de jury een aantal goede praktijken en die worden aangeduid met onderstaand symbool De winnaars van de Beste Praktijkprijzen 2014 2015 en 2016 worden aangeduid met onderstaand symbool WINNAARS 2014 De winnaars van de beste praktijk prijzen 2014 werden bekend gemaakt op de studiedag 1 jaar visitaties van sociale huisvestingsmaatschappijen op 20 februari 2014 De winnaars zijn A B C voor het prestatieveld BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Vooruitzien voor het prestatieveld KWALITEIT VAN DE WONINGEN De Noorderkempen voor het prestatieveld BETAALBAARHEID Nieuw Dak voor het prestatieveld SOCIAAL BELEID Ons Dak voor het prestatieveld INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Nieuw Dak voor het prestatieveld KLANTVRIENDELIJKHEID Het juryrapport vindt u hieronder bij documenten WINNAARS 2015 Minister Liesbeth Homans reikte

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/visitatieraad-shms/goede-praktijken-van-sociale-huisvestingsmaatschappijen-gedetecteerd-door (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vastgelegde visitatiedata | Wonen Vlaanderen
  en 20 april 2016 Sint Niklase Mij voor de Huisvesting SINT NIKLAAS 11 en 12 mei 2016 De Mandelbeek INGELMUNSTER 12 en 13 mei 2016 Woonmaatschappij IJzer Zee VEURNE 1 en 2 juni 2016 Izegemse Bouwmaatschappij IZEGEM 8 en 9 juni 2016 De Voorkempen H E BRECHT 9 en 10 juni 2016 De volgende sociale huisvestingsmaatschappijen zijn onlangs gevisiteerd maar het visitatierapport is nog niet gepubliceerd Schrijf u in voor

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/visitatieraad-shms/vastgelegde-visitatiedata (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat verandert er in de tweede visitatieronde? | Wonen Vlaanderen
  de beslissing van d e Vlaamse Regering van 26 februari 2016 waarbij zij een aantal bepalingen in het Erkenningenbesluit van SHM s wijzigt De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2017 om duidelijk te maken dat deze beslissing genomen werd met het oog op de tweede visitatieronde gebeurt Het agentschap Wonen Vlaanderen werkt deze wijzigingen later dit jaar uit in een aangepast draaiboek prestatiebeoordeling Het draaiboek is een ministerieel uitvoeringsbesluit van het erkenningenbesluit De drie belangrijkste wijzigingen in de tweede visitatieronde zijn Visitaties vinden meestal pas elke 6 jaar in plaats van elke 4 jaar plaats Er zijn minder doelstellingen maar de vereisten blijven dezelfde Er is geen globaal oordeel meer per prestatieveld enkel nog per doelstelling Het agentschap Wonen Vlaanderen plant in het najaar van 20016 een informatiesessie over alle wijzigingen aan het prestatiemeetsysteem Zij houden u hiervan op de hoogte De laatste visitatie van de eerste visitatieronde vindt plaats in juni 2016 Het laatste definitief visitatierapport zal naar verwachting in december 2016 worden gepubliceerd Vanaf 2017 zal de tweede visitatieronde van start gaan Hier kan u meer informatie vinden over de concrete wijzigingen zoals ze op 26 februari 2016 gekend zijn In 2016 wordt op basis van een evaluatie waarbij de brede sector betrokken werd ook het draaiboek herwerkt De bedoeling is dat het draaiboek voor SHM s maar uiteraard ook voor visitatoren en andere belanghebbenden duidelijkheid brengt over wat van SHM s wordt verwacht en hoe dat beoordeeld wordt Gemengde werkgroepen van sector Visitatieraad en administratie zullen in de komende maanden een voorstel doen aan de minister van Wonen om dat draaiboek te valideren in een ministerieel besluit Op het Woonforum in maart 2016 was een sessie gewijd aan de voorstellen zoals die tot dan toe gekend waren Eens het draaiboek definitief is zal Wonen Vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/wat-verandert-er-de-tweede-visitatieronde (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Heeft u klachten over de Visitatieraad of over een visitatiecommissie? | Wonen Vlaanderen
  uw klacht altijd schriftelijk bezorgen Dat kan per brief of per e mail Indien uw klacht betrekking heeft op de werking van de Visitatieraad een visitatiecommissie of het handelen van één of meerdere Raads of commissieleden richt dan uw klacht aan De heer Gerard van Bortel voorzitter Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen p a Wonen Vlaanderen Koning Albert II laan 19 bus 40 1210 Brussel e mail gerard van bortel visitatieraad be Indien uw klacht uitsluitend betrekking heeft op de voorzitter van de Visitatieraad de heer Gerard van Bortel richt dan uw klacht aan De heer Helmer Rooze administrateur generaal Wonen Vlaanderen Koning Albert II laan 19 bus 40 1210 Brussel e mail helmer rooze rwo vlaanderen be Welke gegevens vermeldt u in uw klacht uw naam uw adres en zo mogelijk het telefoonnummer waarop de klachtenbehandelaar u tijdens de klachtafwikkeling kan contacteren een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de feiten die aan de basis liggen van uw klacht evenals opgave van het tijdstip van de aangeklaagde feiten informatie over de stappen die u hieromtrent voorafgaand aan het indienen van uw klacht reeds hebt gezet facultatief getuigen of documenten die uw klacht staven of illustreren facultatief Binnen welk tijdsbestek wordt uw klacht behandeld Binnen de 10 dagen ontvangt u een ontvangstmelding Het inhoudelijk onderzoek neemt maximaal 45 dagen in beslag dit afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw klacht U ontvangt sowieso een inhoudelijk antwoord binnen de 45 dagen dit te rekenen vanaf de datum die op de ontvangstmelding wordt vermeldt Welke meldingen worden niet als klacht behandeld informatieve vragen alle informatieve vragen over de opdrachten en de werking van de Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen kan u stellen via info visitatieraad be met informatievragen over andere Vlaamse overheidsdiensten kan u terecht bij de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700 klachten die niet tot

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/heeft-u-klachten-over-de-visitatieraad-over-een-visitatiecommissie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 5 resultaten gevonden per 10 20 40 60 BVR van 22 10 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen Besluit van de Vlaamse

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=591 (2016-05-01)
  Open archived version from archive