archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden | Wonen Vlaanderen
  december 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur MB v 21 12 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur Meer regelgeving Veelgestelde vragen Schrapt u een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning van het inschrijvingsregister als de kandidaat in het wachtregister staat op het moment dat u als sociale verhuurder de toelatingsvoorwaarden controleert Ja een van de toelatingsvoorwaarden is dat de kandidaat ingeschreven moet zijn in het bevolkings of vreemdelingenregister KSH art 3 1 eerste lid 6 art 12 1 eerste lid 3 en art 14 eerste lid Als de kandidaat huurder zicht heeft op een definitieve regularisatie binnen een redelijke termijn dan kunt u de kandidatuur voor een termijn op wacht zetten KSH art 12 1 vijfde lid Als een kandidaat huurder zijn kandidaatstelling voor een sociale huurwoning wenst uit te breiden naar andere SHM s die in de gemeente of aangrenzende gemeenten acties zijn kan hij dit vragen aan de SHM waar hij zich inschrijft Hoe doet u dit Het volstaat om de documenten in te scannen en via e mail te versturen Iedere verhuurder kan wel nog altijd vragen aan de kandidaat huurder om naar zijn kantoor te komen voor de inschrijving definitief is Zo kan de kandidaat huurder zijn voorkeuren voor de ligging het type en huurprijs laten weten U kunt samen met uw collega SHM s de actualisering van deze kandidatuurstellingen gezamenlijk organiseren Zo hoeft de kandidaat huurder zijn dossier slechts één keer te vervolledigen KSH art 9 2de lid en KSH art 11 2de lid Wat is de sanctie als een kandidaat huurder tijdens zijn kandidatuur voor een sociale huurwoning een wijziging van de gezinssamenstelling of het adres niet binnen de maand meedeelt aan de sociale huisvestingsmaatschappij Er is geen sanctie Maar dit kan in het nadeel van de kandidaat huurder zijn De kandidaat huurder kan een mogelijke gepaste toewijzing mislopen door u zijn gewijzigde gezinssamenstelling niet te melden Zo kan de wachttijd op een gepaste woning verlengen Bij kwade trouw kunt u overgaan tot de schrapping van de kandidatuur Kwade trouw wordt niet vermoed en moet bewezen worden KSH art 12 1 4 Moet iedere meerderjarige persoon het inschrijvingsformulier ondertekenen bij inschrijving voor een sociale huurwoning Nee bij de inschrijving is het geen verplichting Maar het is wel aangewezen als u de taalbereidheidsvoorwaarde wilt aftoetsen en dit niet mogelijk is op basis van een attest Moet u herinneringsbrieven versturen van een brief bij actualisatie of bij een aanbod van een sociale huurwoning als de oorspronkelijke brief onbestelbaar terugkomst Dit maakt een optionele schrappingsgrond uit Neen tenminste als u deze schrappingsgrond opnam in uw intern huurreglement Worden bij de actualisatie van het inschrijvingsregister voor een sociale huurwoning andere dan de inkomensvoorwaarde nagegaan Neen u toetst bij actualisering van het inschrijvingsregister uitsluitend de inkomensvoorwaarde af Als u vaststelt dat de kandidaat huurder niet voldoet aan andere inschrijvingsvoorwaarden kunt u de kandidaat huurder er alleen op wijzen dat u bij toewijzing de toelatingsvoorwaarden die dezelfde zijn als de inschrijvingsvoorwaarden opnieuw

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-huur/de-inschrijvings-en-toelatingsvoorwaarden (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Het inschrijvingsregister | Wonen Vlaanderen
  aan kinderopvang als een geldige reden voor een tijdelijke opschorting als een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning niet instapt in een cursus NT2 Ja de persoonlijke redenen die kunnen leiden tot een tijdelijke opschorting voor de taalbereidheidsvoorwaarde zijn opgenomen in art 3 van het Kaderbesluit sociale huur Een gebrek aan reguliere kinderopvang is één van de negen geldige redenen Moeten meerderjarige kinderen die door gezinshereniging in de sociale huurwoning wonen aan de taalbereidheidsvoorwaarde voldoen Ja dat is een van de toetredingsvoorwaarden Een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning doet een eerste intake maar geeft hieraan geen gepast gevolg Later is deze persoon wel bereid om een cursus NT2 te volgen Wat moet hij doen Hij moet een nieuwe intake laten afnemen Enkel de meest recente intakedatum telt Deze mag niet langer dan 6 maanden geleden zijn Kunt u een kandidaat huurder inschrijven voor een sociale huurwoning als hij niet in staat is Nederlands te spreken en of te verstaan terwijl hij een document voorlegt waarin staat dat hij de lessen volgde of aan het volgen is met 80 aanwezigheid Als de kandidaat huurder bewijst dat hij 80 aanwezig was bij een NT2 cursus toont hij de bereidheid om Nederlands te leren aan Het gaat over de bereidheid om Nederlands te leren en niet over een resultaatsverbintenis Kunt u in de Kruispuntbank Inburgering KBI zien of een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning een hoger niveau NT2 volgt En geldt dit als bewijs dat de kandidaat huurder niveau NT2 A 1 heeft behaald Ja cursisten die een vervolgniveau NT2 volgen vindt u in de KBI Iemand die een vervolgniveau NT2 volgt heeft dan ook het niveau NT2 A 1 behaald Mag een Franstalige een Franstalig attest voorleggen om vrijgesteld te worden van de taalbereidheid bij inschrijving voor een sociale huurwoning Ja Hoe kunt u nagaan of een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning 80 aanwezig was in zijn lessen Nederlands U kunt via de Kruispuntbank Inburgering KBI deze informatie opvragen Deze toepassing is actief sinds 4 april 2008 Vallen Franstaligen uit de faciliteitengemeenten en randgemeenten onder de taalbereidheid voor een sociale huurwoning Ja tenzij ze op de taalfaciliteiten een beroep willen doen voor een woning in een rand of faciliteitengemeente U leest hierover meer in het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2008 en het advies van de vaste commissie van Taaltoezicht van 20 april 2012 Waarom worden 65 plussers niet vrijgesteld van de taalbereidheidsvoorwaarde bij inschrijving voor een sociale huurwoning Een verplichte inburgeraar die ouder is dan 65 jaar is vrijgesteld om een inburgeringstraject te volgen De taalbereidheidsvoorwaarde wordt opgelegd om de communicatie tussen u en de huurder te bevorderen Die communicatie stopt uiteraard niet op 65 jaar De verplichte inburgeraar is daarom enkel vrijgesteld van het inburgeringstraject vanaf 65 jaar Inburgeringsdecreet 28 02 2003 Mag u een persoon die ambtelijk geschrapt werd inschrijven voor een sociale huurwoning U kunt een persoon die ambtshalve geschrapt werd uit het bevolkingsregister bv bij daklozen inschrijven als hij een referentieadres neemt bij een OCMW of een natuurlijk persoon KSH art 3 1 eerste lid 6 Moet u de huurovereenkomst opzeggen als een huurder van een sociale huurwoning ingeschreven was in het vreemdelingenregister maar naar het wachtregister is verplaatst Neen dit is geen opzeggingsreden Kunnen niet erkende vluchtelingen en asielzoekers zich inschrijven als kandidaat huurder voor een sociale woning Neen de opvang van vluchtelingen en asielzoekers is een federale bevoegdheid Wat doet u als een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning een attest van het onthaalbureau Huis van Nederlands kan voorleggen maar de KBI weerlegt dit attest Het kan dat de huidige situatie van de huurder niet overeenstemt met de elektronische beschikbare informatie Het updaten van de elektronische gegevens kan wat tijd in beslag nemen Dit kan leiden tot onjuiste informatie over de kandidaat huurder Als de kandidaat huurder met een attest aantoont wat zijn werkelijke situatie is moet u aan het attest prioriteit geven U moet dit dan wel controleren door de verstrekker van dit attest te contacteren Wat doet u als een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning een kopie van een attest van het onthaalbureau Huis van Nederlands voorlegt en u dit niet elektronisch kunt nagaan Als er geen informatie beschikbaar is in de Kruispuntbank Inburgering kunt u met het attest werken De kandidaat huurder heeft een verkoopscompromis getekend om zijn eigendom te verkopen Is dit voldoende om aan de eigendomsvoorwaarde voor een sociale huurwoning te voldoen Neen een compromis is niet tegenstelbaar aan derden in dit geval uw maatschappij De eigendomsoverdracht is pas tegenstelbaar op het moment van een overschrijving op het hypotheekkantoor Enkel authentieke akten kunnen overgeschreven worden De notaris moet de akte dus eerst verlijden Dit is anders wanneer het een compromis is tussen twee partijen onderling Dan is het compromis wel voldoende Tenzij er een clausule van eigendomsbehoud is tot op het moment van de authentieke akte Hoe moet de patrimoniale voorwaarde gecontroleerd worden van de kandidaat voor een sociale huurwoning Het kadaster is niet online beschikbaar Dit is in de toekomst wel mogelijk In afwachting kunt u met het formulier B α werken Het formulier vindt u op deze link Geldt de uitzondering voor eigendom voor een weekendhuis in België om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning Als dit weekendhuis in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is neemt u de woning niet in aanmerking voor de eigendomsvoorwaarde KSH art 3 4 5 Voldoet een zittende huurder met een handelspand in volle eigendom dat niet bestemd is voor bewoning aan de eigendomsvoorwaarde voor een sociale huurwoning Ja deze eigendom is immers geen woning Een woning is elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande VWC art 2 1 eerste lid 11 Mag u een ambassade contacteren om na te gaan of een kandidaat huurder voor een sociale huurwoning voldoet aan de eigendomsvoorwaarde Ja u heeft het recht om officiële instanties aan te schrijven voor het onderzoek

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/het-inschrijvingsregister (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De toewijzing van een sociale huurwoning | Wonen Vlaanderen
  mag deze toewijzingen spreiden De gemeente kan het initiatief nemen om de verdeling van het percentage en de spreiding van de toewijzingen over het jaar af te spreken De gemeente doet dit in overleg met de betrokken actoren aanvragers en verhuurder Stel dat 5 van het aantal toewijzingen bij de versnelde toewijzing volgens art 24 van het Kaderbesluit sociale huur gelijk is aan 9 04 Vanaf wanneer kunt u verzoeken weigeren vanaf 9 of vanaf 10 Het gemiddelde wordt naar boven afgerond omdat het om een minimum gaat In het voorbeeld kunt u dus pas na 10 versnelde toewijzingen beroepen op deze weigeringsgrond lees ook art 24 2 van het KSH Uiteraard is deze 5 geen plafond meer woningen toewijzen via dit artikel 24 2 kan altijd Sociale verhuring In een lokaal toewijzingsreglement met doelgroepenplan staat geen percentage voor een specifieke doelgroep maar wel een adressenlijst Hoe wordt hiermee omgegaan In de praktijk kunnen soms meer dan 4 van de toewijzingen binnen 1 jaar gebeuren aan een specifieke doelgroep Veel lokale toewijzingsreglementen werken met een adressenlijst van gelabelde woningen die bij voorrang worden toegewezen aan een doelgroep In die gevallen wordt geen percentage toewijzingen op jaarbasis bepaald en geldt de weigeringsgrond niet Dit is niet problematisch het aantal huurders in deze gelabelde woningen bouwt niet cumulatief op De huurders blijven in de woning wonen waardoor de woningen niet elk jaar opnieuw aan een nieuwe kandidaat uit de doelgroep worden toegewezen Kunt u een aanvraag tot versnelde toewijzing volgens art 24 van het Kaderbesluit sociale huur aan een bijzondere doelgroep bij een SVK indienen Neen U kunt de aanvraag alleen indienen bij verhuurders die het eerste toewijzingssysteem toepassen Kunt u wijkbewoners voorrang geven voor een sociale huurwoning door hun lokale binding Dit is mogelijk via een lokaal toewijzingsreglement Wat moet u doen als het werkingsgebied van uw sociale huisvestingsmaatschappij uit verschillende gemeenten bestaat en maar één of meerdere gemeenten een toewijzingsreglement willen uitwerken of al hebben uitgewerkt Dan trekt u best zelf het overleg met de betrokken gemeenten om zo een compromis voor het hele werkingsgebied uit te werken Verschillende toewijzingsreglementen zijn niet uit te sluiten Toch zoekt u best een samenwerking tussen de verschillende gemeenten Bij onenigheden met de SHM draagt de gemeente de eindverantwoordelijkheid De beslissing ligt met andere woorden bij de gemeente Wat wordt verstaan onder een lokaal toewijzingsreglement De gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS kan kiezen om een eigen toewijzingsreglement uit te werken dat afwijkt van de standaardtoewijzingsregels van het KSH De gemeente of het IGS neemt hiervoor het initiatief waarbij overleg en samenwerking met andere lokale huisvestings en welzijnsactoren centraal staan In dit lokale toewijzingsreglement kan rekening gehouden worden met met de lokale binding van de kandidaat huurders de woonbehoefte van specifieke doelgroepen leefbaarheidsproblemen in bepaalde wijken of complexen Het lokaal toewijzingsreglement kan het volledige patrimonium van de verhuurder of op een deel ervan beslaan Het toewijzingsreglement moet goedgekeurd worden door de minister van Wonen voordat het kan toegepast worden De goedkeuring wordt geweigerd als het toewijzingsreglement wetten en of decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan schendt of het algemene belang schaadt Na de goedkeuring voegt u het lokale toewijzingsreglement bij het interne huurreglement De bepalingen uit het lokale reglement primeren dan op de standaardtoewijzingsregels uit het KSH Moet u de voorrangsregeling van een versnelde toewijzing voor een sociale huurwoning opnemen in het interne huurreglement Neen U moet deze voorrangsregeling spreiding en verdeling niet opnemen omdat dit jaarlijks kan veranderen Wat wordt verstaan onder een intern huurreglement van een sociale huisvestingsmaatschappij Het intern huurreglement is een openbaar document waarin u de aan uw specifieke situatie aangepaste concrete regels vastlegt Een aantal zaken moet u verplicht opnemen in het interne huurreglement facultatieve voorrangsregels facultatieve schrappingsgronden het toewijzingssysteem invullingen van rationele bezetting U kunt ook andere praktische aspecten opnemen zodat het intern huurreglement als volledig document precies bepaalt hoe verhuringen gebeuren Een afschrift van het interne huurreglement moet u aan uw toezichthouder bezorgen Als u wijzigingen aanbrengt bezorgt u hem een nieuwe versie Wat met de categorieën die niet vallen onder een ADL woning voor sociale verhuring Er moet een toewijzingsreglement zijn voor de ruimere toepassing Dit zijn bijvoorbeeld woningen die wel aangepast zijn voor een bepaalde handicap bijvoorbeeld MS patiënten maar niet via ADL werden gerealiseerd en waar algemeen geen voorwaarden bij de realisatie werden geformuleerd Als de woning niet voor een specifieke doelgroep of handicap is volstaat art 19 eerste lid 1 van het KSH om deze woningen toe te wijzen aan personen die door hun handicap deze aangepaste woning nodig hebben Hoe verhoudt het KSH zich tot de toewijzing van ADL woningen Het KSH geldt voor de verhuring van een ADL woning Uitzonderingen zijn 1 de ADL woning wordt alleen verhuurd aan kandidaat huurders met wie een dienstverleningsovereenkomst is gesloten en aan hun gezinsleden 2 bij de toewijzing van een sociale huurwoning wordt rekening gehouden met de bepalingen vermeld in titel II hoofdstuk VI afdeling I van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap 3 kandidaat huurders kunnen worden ingeschreven in een apart inschrijvingsregister op het ogenblik dat ze beschikken over een attest van tenlasteneming en nadat de dienst voor zelfstandig wonen vermeld in artikel 2 3 van het besluit van 31 juli 1990 het aantal benodigde assistentie uren heeft vastgesteld 4 u kunt een afwijking op de inkomensgrenzen toestaan als kandidaat huurders hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen Het aantal benodigde assistentie uren vermeld in het eerste lid 3 wordt geactualiseerd bij de toewijzing van een ADL woning Bij de toewijzing wordt er altijd naar gestreefd dat het maximale aantal assistentie uren voor een ADL cluster niet overschreden wordt Bij het einde of de opzegging van de dienstverleningsovereenkomst is de huurder verplicht om de ADL woning te verlaten tenzij u een afwijking toestaat Hij is ook verplicht om een

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/de-toewijzing-van-een-sociale-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Het verhaal- en klachtrecht | Wonen Vlaanderen
  beslissing om een persoon die zich wil inschrijven niet in te schrijven de beslissing om een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst niet te laten toetreden de beslissing om de voorkeur van de kandidaat huurder voor een bepaalde woningkeuze te weigeren de beslissing om de kandidaat huurder niet op te nemen voor een Huurpremie de beslissing om de redenen die een kandidaat huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen Bij elk van deze beslissingen moet de sociale verhuurder vermelden dat er een verhaal mogelijk is bij de toezichthouder en hoe en binnen welke termijn dit moet gebeuren Als de verhuurder geen beslissing neemt bij een verzoek tot afwijking op de inkomensvoorwaarde of versnelde toewijzing inschrijving of toetreding kan de kandidaat huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen van de toezichthouder Klachtrecht Het klachtendecreet geeft alle sociale huurders het recht om kosteloos een klacht in te dienen tegen handelingen van een sociale verhuurder Eerst moet hij zijn klacht wel aan de verhuurder zelf richten Pas in tweede instantie wanneer die klacht geen gevolg of gehoor krijgt kan men een beroep doen op de Vlaamse Ombudsdienst De Vlaamse Ombudsdienst onderzoekt eerst de ontvankelijkheid van een klacht Is ze ontvankelijk dan zal hij de klacht grondig onderzoeken en ook de sociale verhuurder contacteren om een volledig beeld te krijgen van de problematiek Daarna bemiddelt de Ombudsdienst om overeenstemming te bereiken tussen beide partijen en herhaling van de problemen in de toekomst te vermijden Documenten wegwijs in het sociaal huurstelsel wegwijs in het sociaal huurstelsel 1 06 MB Regelgeving Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Kaderbesluit Sociale Huur Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/het-verhaal-en-klachtrecht (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De huurovereenkomst van een sociale huurwoning | Wonen Vlaanderen
  voor schade die een vroegere medehuurder aan de sociale huurwoning aanrichtte Ja U maakt pas een plaatsbeschrijving op als de huurovereenkomst beëindigd wordt art 34 van de typehuurovereenkomst De schade die u dan vaststelt houdt u van de waarborg af Is de waarborg niet voldoende Dan vraagt u een resterende vergoeding van de huurders die nog in de woning wonen als de huurovereenkomst beëindigd wordt De huurder die de woning vroeger verliet is dan geen huurder meer U kunt hem niet meer aansprakelijk stellen voor de schade die nu wordt vastgesteld Hoe kunt u aantonen dat u het OCMW inschakelde bij een opzeg van sociale huurders met een zeer laag inkomen Dit kunt u onder andere aantonen via de interne briefwisseling tussen het bevoegde OCMW en uw maatschappij Bewaar dus zeker de briefwisseling tussen beide instanties in het dossier van de huurder die de opzeg kreeg Kunt u bij het overlijden van de laatste huurder van de sociale huurwoning nog eventuele huurgelden of herstellingskosten aftrekken van de huurwaarborg Ja Bij het overlijden van de laatste huurder kunt u aanspraak maken op de huurwaarborg Ook heeft u het voorrecht op de meubels van de huurder om volledig betaald te worden Meer informatie wat als een huurder overlijdt Bent u verplicht een schriftelijke garantie of borgstelling van het OCMW te aanvaarden als waarborg voor de sociale huurwoning Ja Als een OCMW zich borg of garant stelt moet u dit als waarborg aanvaarden De kandidaat huurder heeft het recht om de waarborg door deze garanties te vervangen Het doel van de huurwaarborg garantie dat huurderverplichtingen nageleefd worden is zo bereikt lees ook art 37 4 van het KSH In het KSH art 37 3 staat De intresten op de waarborgen die in handen van de verhuurder werden gestort ter uitvoering Moet hierdoor enkel een enkelvoudige interest tijdens de periode van 1 januari 1985 tot 31 december 2000 toegekend worden Neen Veel SHM s hebben via geblokkeerde spaarrekeningen gekapitaliseerde intresten toegekend voor deze huurwaarborgen Zo behoudt de huurder het gekapitaliseerde bedrag Waarborgen afgesloten na 1 januari 1985 die toch alleen enkelvoudige intresten opleverden moeten vanaf 1 januari 2001 gekapitaliseerde intresten opbrengen De rentevoet moet vanaf 1 januari 2008 minimaal gelijk zijn aan de creditrentevoet zoals op de rekening courant Als u kiest voor een geïndividualiseerde geblokkeerde rekening uit de private huurwetgeving gelden de intrestvoeten van die bank U en de huurder kunnen hierdoor niet eenzijdig over het bedrag beschikken zonder akkoord van de andere partij Als u de waarborg in uw handen gestort krijgt zijn er voorwaarden bij de hoogte van de intrestvoet lees ook KSH artikel 37 3 Wanneer geldt de regeling inzake creditrentevoet op de rekening courant van de VMSW voor de interesten op de huurwaarborg van de sociale huurwoning De creditrentevoet op de rekening courant is van toepassing als de huurwaarborg in uw handen wordt gestort en als de huurder zijn huurwaarborg met maandelijkse betalingen samenstelt Hoe regelt u de huurwaarborg voor garages De garage maakt deel uit van de woning

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/de-huurovereenkomst-van-een-sociale-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De huurprijs van een sociale huurwoning | Wonen Vlaanderen
  besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen uit het KSH niet voor lokale besturen het ministerieel besluit van 28 juni 2013 betreffende de actualiseringscoëfficiënt voor de kostprijs van woningen lokale besturen Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Kaderbesluit Sociale Huur Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode BVR van 12 10 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 mbt de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode BVR van 29 09 1994 mbt de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode Ministerieel besluit van 14 mei 2014 mbt de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen verhuurd door een lokaal bestuur MB v 14 05 2014 mbt de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs Ministerieel besluit van 21 december 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur MB v 21 12 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur Meer regelgeving Veelgestelde vragen Mag u de onderbezettingsvergoeding uit art 50 van het KSH toepassen voor een sociale huurwoning De minister moet de richtlijnen hierover nader bepalen Hierdoor kan deze vergoeding nog niet aangerekend worden Mag u een hogere huur aanrekenen bij een tijdelijke herhuisvesting door verbouwingen aan de sociale huurwoning Neen U kunt de huurprijs alleen herzien in de gevallen van art 48 van het KSH Voor een huurprijsherziening wordt niet gekeken naar de kenmerken marktwaarde basishuurprijs referentiehuurprijs van de tijdelijke woning maar naar die van de woning die gerenoveerd wordt Belangrijk Deze clausule staat niet in de vroegere typehuurovereenkomsten maar geldt ook voor de huurders die een huurovereenkomst hebben afgesloten voor 1 januari 2008 SVK s vallen niet onder deze regel Een huurprijsherziening voor een sociale huurwoning is mogelijk als het inkomen van de huurder 20 daalde tegenover het referentiejaar Hoe berekent u deze daling U berekent het gemiddelde van drie opeenvolgende maanden Dit bedrag toetst u aan een 20 daling tegenover het referentiejaar Het is niet nodig dat elke maand afzonderlijk 20 lager ligt dan het inkomen uit het referentiejaar Opgelet U kunt de huurprijs alleen herzien als het nieuwe inkomen drie opeenvolgende maanden lang 20 lager ligt dan het inkomen uit het referentiejaar Hoe moet u pensionering interpreteren Kunt u bij een brugpensionering ook de huurprijs van een sociale huurwoning herzien Neen Een werknemer van 60 jaar of ouder die werd ontslagen krijgt dan een aanvullende vergoeding brugpensioenregeling bovenop zijn werkloosheidsuitkeringen tot de effectieve pensioenleeftijd wordt bereikt Kunt u de huurprijs van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/de-huurprijs-van-een-sociale-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De kosten en lasten van een sociale huurwoning | Wonen Vlaanderen
  bewijsstukken De sociale verhuurder moet jaarlijks een individuele afrekening maken op basis van de al betaalde voorschotten met behalve voor sociale verhuurkantoren weergave van de totale kostprijs onderverdeeld volgens de belangrijkste onderdelen het aan de huurder specifiek toegewezen aandeel van deze kostprijs een overzicht van de voorafbetalingen en het resterende saldo een overzicht van de betalingen die in het komende jaar zullen worden aangerekend Daarnaast moet de sociale verhuurder de huurder informeren over de gehanteerde verdeelsleutels bij het bepalen van de kostprijs De huurder heeft altijd inzagerecht in de gedetailleerde afrekening en in de bewijsstukken van de aan hem aangerekende kosten en lasten De verrekening De huurder betaalt maandelijks de kosten en lasten op basis van de meest recente jaarafrekening In principe vormen de betalingen een voorafbetaling gevolgd door een definitieve afrekening op het einde van het jaar Dit geldt voor het individuele verbruik van water gas stookolie elektriciteit en andere energie en de kosten voor de huur het onderhoud en de opname van de individuele tellers of meettoestellen De sociale verhuurder kan de voorafbetalingen gemotiveerd bijsturen als hij een evolutie in de kosten en lasten verwacht Voor de vaste kosten kan de sociale verhuurder werken met een systeem van afbetalingen in plaats van voorafbetalingen Daarbij worden geen voorschotten betaald maar zijn de maandelijkse huurlasten een betaling in 1 12 van de afrekening van het voorgaande jaar Documenten wegwijs in het sociaal huurstelsel wegwijs in het sociaal huurstelsel 1 06 MB Regelgeving Waar vindt u de regelgeving betreffende de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning Waar vindt u de regelgeving met betrekking tot de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de verdeling van de kosten en lasten vindt u terug in artikel 97 van de Vlaamse

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/node/773 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Renovatie van een sociale woning | Wonen Vlaanderen
  en de eventuele noodzaak van een tijdelijke of definitieve verhuizing Bij kleine herstellingen moet de huurder de werken toestaan ongeacht het ongemak Bij grote herstellingen kan een verplichte tijdelijke herhuisvesting nodig zijn De tijdelijke herhuisvesting vindt plaats in een andere woning van de verhuurder of van een andere sociale verhuurder De huurder kan ook tijdelijk op de private huurmarkt een woning huren of tijdelijk bij derden wonen Bij de bestaande huurovereenkomst wordt een bijlage gevoegd waarin het adres van de tijdelijke woning wordt vermeld de geplande duur van de herhuisvesting en in voorkomend geval een plaatsbeschrijving van de tijdelijke woning en de waarborgregeling Als de tijdelijke herhuisvesting plaatsvindt in een sociale huurwoning mag de te betalen huurprijs tijdens de duur van de werkzaamheden niet hoger liggen dan de huurprijs van de sociale huurwoning die gerenoveerd wordt Documenten wegwijs in het sociaal huurstelsel wegwijs in het sociaal huurstelsel 1 06 MB Regelgeving Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Kaderbesluit Sociale Huur Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode BVR van 12 10 2007 tot

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/renovatie-van-een-sociale-woning (2016-05-01)
  Open archived version from archive