archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  automatisch ook contracten van 9 jaar bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 28 februari 1991 zijn afgesloten Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden dus nog drie maanden huren na de opzeg De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg zie ook Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder best schriftelijk om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid onbewoonbaarheid opstarten Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat Kan je een huurovereenkomst van korte duur verlengen Een overeenkomst van korte duur kan slechts eenmaal enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn Wanneer een huur van korte duur stilzwijgend blijft verder lopen wordt de huurovereenkomst geacht vanaf het begin voor negen jaar te zijn aangegaan Mag de huurprijs worden aangepast geïndexeerd Voor de geschreven huurovereenkomsten is een jaarlijkse indexatie van de huurprijs toegelaten tenzij het huurcontract de indexatie uitdrukkelijk uitsluit De huurprijs mag elk jaar ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst geïndexeerd worden Een indexatie gebeurt echter nooit automatisch De verhuurder moet de aanpassing schriftelijk aan de huurder melden Bovendien heeft een indexatie slechts een terugwerkende kracht van 3 maanden Bij een laattijdige aanvraag kan ze dus maximaal 3 maanden teruggekeerd worden De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer waarbij volgende formule moet worden toegepast geïndexeerde huurprijs basishuurprijs x nieuwe index aanvangsindex De basishuurprijs is hierbij de huurprijs zonder de eventueel door de huurder verschuldigde kosten en lasten De aanvangsindex is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst vb index januari 2013 120 00 De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst dus NIET de verjaardag van de ondertekening tenzij beide data gelijk zijn vb index februari 2014 121 68 Indien u de berekening wenst te controleren kunt u beroep doen op de eenvoudig te gebruiken huurcalculator op de website van de Federale Overheidsdienst Economie Indexatie van huurprijs van een mondeling afgesloten huurovereenkomst is enkel mogelijk indien bewezen is dat partijen dit zijn overeengekomen wat vaak erg moeilijk is bij mondelinge overeenkomsten Mag de verhuurder gas of elektriciteit doorverkopen Het energiedecreet laat niet toe dat particulieren gas of elektriciteit doorverkopen Wat wel mag is facturen voor gemeenschappelijke kosten in een appartementsgebouw verdelen onder de verschillende bewoners Hierover maken de eigenaars van de verschillende appartementen het best goede afspraken onder elkaar Indien deze kosten worden doorgerekend naar een huurder wordt ook het best een duidelijke verdeelsleutel afgesproken in de huurovereenkomst Aan een huurder kunnen enkel werkelijk kosten aangerekend worden Dit moet gebeuren met een afzonderlijke rekening De wetgever bedoelt hiermee dat de aanrekening van gemeenschappelijke kosten afzonderlijk van de huurprijs moet vermeld worden De facturen waarop de aanrekening is gebaseerd moeten voorgelegd worden zodat een controle van de rekening mogelijk is Voor appartementsgebouwen volstaat het dat aan de huurder die de aanrekening wil controleren de mogelijkheid wordt geboden om de facturen in te kijken Op die manier wil men de eigenaar vrijwaren van al te veel kopieerwerk De wet laat ook toe dat verhuurders en huurders in de huurovereenkomst een forfaitair bedrag afspreken voor de betaling van de gemeenschappelijke kosten Op die manier kunnen afrekeningen en controle van de facturen vermeden worden Zowel de huurder als de verhuurder kunnen echter ten allen tijde van dit systeem afstappen en eisen dat het forfaitair bedrag wordt vervangen door betaling de werkelijke kosten Mag je als huurder 1 maand huurwaarborg terugvragen als je 3 maanden borg hebt betaald bij huurcontracten van voor 18 mei 2007 De wetgever heeft met ingang van 18 05 2007 een maximumbedrag van twee maanden huur voorzien voor een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening Daarvóór was dit maximum drie maanden huur De wet heeft geen verplichting opgelegd om contracten die vóór 18 05 2007 werden afgesloten aan te passen De huurwaarborgregeling voor een bedrag van drie maanden huur op een geblokkeerde rekening blijft dus geldig Moet ongedierte in de woning door de huurder of door de verhuurder worden opgelost Over de aanwezigheid van ongedierte in een huurwoning bestaan geen specifieke regels in de wetgeving Daarom kunnen enkel algemene regels over wederzijdse verplichtingen van de huurder en de verhuurder worden toegepast Wij denken hier aan volgende verplichtingen De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud leveren en in zodanige staat onderhouden en heeft de verplichting om aan de huurder het ongestoord genot van de woning te geven De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Naargelang de oorzaak van het probleem zal één van bovenstaande regels kunnen toegepast worden U doet er goed aan om een specialist in ongediertebestrijding te raadplegen met de vraag wat de precieze oorzaak is van de aanwezigheid van ongedierte Wanneer wordt de huurwaarborg vrijgegeven Over de vrijgave van de huurwaarborg beslissen huurder en verhuurder samen of bij betwisting de vrederechter De huurwaarborg is in principe geld van de huurder Bij de vrijgave van de huurwaarborg kan een deel of de volledige huurwaarborg echter ook naar de verhuurder gaan voor bijvoorbeeld huurschade of huurachterstal De huurwaarborg kan evenwel niet zomaar door de verhuurder aangesproken worden om renovatiewerken uit te voeren Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zelf in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minde r kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om er zelf te gaan wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een contract van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om er zelf te gaan wonen De opzegtermijn is 6 maanden De verhuurder is verplicht om er binnen het jaar te gaan wonen en moet daar gedurende minstens 2 jaar effectief verblijven Wanneer hij deze voorwaarden niet naleeft riskeert de verhuurder aan de huurder een schadevergoeding van 18 maanden huur te moeten betalen Opgelet een contract van drie jaar of minder dat nooit werd opgezegd en stilzwijgend is blijven verder lopen is ook een contract van 9 jaar Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zijn familie in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om zijn bloedverwanten in te woning te laten wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een huurovereenkomst van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed of aanverwanten of die van zijn echtgenoot in de woning te laten wonen in plaats van de huurder Met bloed of aanverwanten worden bedoeld afstammelingen aangenomen kinderen bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad ooms tantes en de kinderen van een broer of zus De verhuurder moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de huurder de opzegbrief heeft ontvangen Opgelet De woning moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzegging worden betrokken en effectief en doorlopend betrokken blijven zo niet heeft de huurder recht op een schadevergoeding ten bedrage van 18 maanden huur Hier kan de verhuurder enkel aan ontsnappen indien hij buitengewone omstandigheden kan aantonen Hiermee worden omstandigheden bedoeld onafhankelijk van de wil van de verhuurder die niet voorzienbaar waren Een voorbeeld hiervan is het overlijden van de bloed of aanverwant die de woning heeft betrokken Deze opzegmogelijkheid in het voordeel van bloed of aanverwanten kan uitdrukkelijk in de huurovereenkomst uitgesloten zijn Het is aangewezen om het contract er op na te lezen Voor huurovereenkomsten afgesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is deze opzeg tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst niet mogelijk voor bloed of aanverwanten in de derde graad maar wel voor bloed of aanverwanten in de eerste of tweede graad Deze opzegmogelijkheid is enkel van toepassing op huurovereenkomsten van negen jaar en niet op huurovereenkomsten van drie jaar of minder Houd er wel rekening mee dat een contract van drie jaar of minder dat nooit werd opgezegd en stilzwijgend is blijven verder lopen ook een contract van 9 jaar is De huurder kan een tegen opzeg geven van één maand De schadevergoeding die de huurder bij opzeg in de eerste drie jaar van de huurovereenkomst moet geven is in dit geval niet verschuldigd Wat als de verhuurder een huurovereenkomst van drie jaar of minder wilt opzeggen Is de huurovereenkomst afgesloten voor een duur van drie jaar of minder dan is de opzeg door de verhuurder enkel mogelijk tegen het einde van de afgesproken duur en kunnen geen bijzondere redenen worden ingeroepen om de huurovereenkomst eenzijdig vroeger te beëindigen De opzegtermijn is drie maanden Aangezien laattijdige opzeg resulteert in een stilzwijgende verlenging tot 9 jaar en de opzeg pas telt vanaf het moment dat de medecontractant er kennis van heeft genomen dus afgiftedatum en niet verzendingsdatum kan deze opzeg het best tijdig bij aangetekende brief worden verstuurd drie maanden één of meerdere weken vóór het einde van de huur Eerder mag ook maar het contract eindigt hoe dan ook pas op het einde van de afgesproken huurtijd van drie jaar of minder Wat als er dringende herstellingen aan de huurwoning moeten worden uitgevoerd De huurder heeft recht op het ongestoord genot van de woning die hij huurt Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor dringende herstellingen die niet kunnen uitgesteld worden tot na het einde van de huur artikel 1724 Burgerlijk Wetboek De wet bepaalt dat de huurder deze dringende herstellingswerken moet gedogen De huurder moet deze werken toelaten en heeft enkel recht op schadevergoeding wanneer de herstellingswerken langer dan 40 dagen duren De schadevergoeding bestaat dan uit een vermindering van de huurprijs die evenredig is met de zogenaamde genotsderving dit is het verminderd genot die de huurder heeft van de huurwoning Wanneer dringende werken noodzakelijk zijn betekent dit niet dat de huurovereenkomst automatisch wordt beëindigd Bij dringende herstellingen is een beëindiging van de huur slechts mogelijk Wanneer huurder en verhuurder hierover een akkoord afsluiten Wanneer de woning door de werken onbewoonbaar wordt EN de huurder zelf eist dat de huur moet ontbonden worden Het is dus de huurder en niet de verhuurder die in dit geval kan vragen om de huur te laten ontbinden Let wel de huur is niet automatisch ontbonden de ontbinding moet worden gevraagd aan de vrederechter Uiteraard is dit enkel nodig wanneer de verhuurder niet akkoord is met een voorstel van de huurder tot minnelijke beëindiging van de huur Wat als u als huurder wordt gediscrimineerd Net zoals een huurder mag kiezen waar hij gaat wonen heeft een verhuurder het recht om te kiezen aan wie hij verhuurt Een verhuurder zoekt een huurder waarvan hij denkt dat hij goed voor de verhuurder woning zal zorgen en vindt het belangrijk dat deze huurder de huurprijs zal kunnen betalen Met deze bekommernis is helemaal niets verkeerd Een eigenaar mag dus weigeren om aan iemand te verhuren Wanneer een weigering om te verhuren echter gebeurt op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat huurder dan is er sprake van discriminatie Deze kenmerken zijn geslacht hierin begrepen zwangerschap bevalling of moederschap en transseksualiteit genderidentiteit genderexpressie leeftijd seksuele geaardheid burgerlijke staat geboorte vermogen geloof of levensbeschouwing politieke overtuiging syndicale overtuiging taal gezondheidstoestand handicap fysieke of genetische eigenschap sociale positie nationaliteit zogenaamd ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie is verboden De bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van discriminatie behoort toe aan de rechtbanken Zij kunnen naargelang het geval de staking van de discriminatie bevelen een dwangsom of een schadevergoeding uitspreken of in bepaalde gevallen zelfs een dader strafrechtelijk veroordelen en boetes en gevangenisstraffen opleggen Sinds 1 juli 2014 dit is de datum waarop Vlaanderen voor private huur bevoegd werd is de toepasselijke regelgeving het Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid Op de gevallen van discriminatie vóór 1 juli 2014 is de federale regelgeving van toepassing de antiracismewet en antidiscriminatiewet van 10 05 2007 Wat met de huurovereenkomst als de huurder overlijdt Het overlijden van de huurder maakt geen einde aan de huurovereenkomst De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder en kunnen opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden Indien het een huurovereenkomst van 9 jaar betreft heeft de huurder in dit geval de erfgenamen de mogelijkheid om de huurovereenkomst op eender welk moment te beëindigen mits inachtname van een opzegperiode van 3 maanden Tijdens deze opzegperiode moet de huur verder betaald worden Als de opzeg bovendien gebeurt in de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst is er daarnaast nog een schadevergoeding van 3 2 of 1 maand huur verschuldigd naargelang het contract een einde neemt in het eerste tweede of derde jaar Een uitzondering hierop zijn echter de niet geregistreerde contracten hier kan men opzeggen zonder termijn en zonder schadevergoeding Naast deze wettelijk voorziene opzeggingsmodaliteiten kan men natuurlijk ook altijd eerst trachten om tot een onderling akkoord te komen met de verhuurder en de huurovereenkomst met wederzijdse toestemming beëindigen Bij een huurovereenkomst van korte duur huurovereenkomst van maximum 3 jaar is er geen mogelijkheid om eenzijdig vroegtijdig te beëindigen Hier bent u dus sowieso aangewezen op een onderling akkoord met de verhuurder Welke herstellingen moeten door de huurder en welke door de verhuurder worden betaald Over de toestand waarin de woning kan worden verhuurd zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is Gedurende de ganse duur van de overeenkomst moet hij de nodige herstellingen uitvoeren behalve deze die beschouwd worden als het normale onderhoud wat ten laste van de huurder valt De wet gaat niet in detail als het over de herstelverplichtingen van de huurder gaat maar geeft enkele soms verouderde voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen haarden en schoorstenen glasbreuk tegels muurbepleistering tot 1 meter hoog sloten en hengsels deuren en vensterramen Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Ook hiervan geeft de wet geen details maar op het internet kan u indicatieve lijsten terugvinden met een meer gedetailleerde opsomming van welke herstellings en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn Deze zijn niet altijd volledig maar samengesteld op basis van de courante gebruiken bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats Een voorbeeld van zulke lijst Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder in normale slijtage en overmacht De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht teniet zijn gegaan Betreffende gasgeisers en andere verbrandingstoestellen zijn er reglementaire bepalingen die van kracht zijn Over deze technische regel zelf kunnen wij u geen inlichtingen geven Belangrijk is dat de naleving ervan de wetgever een systeem heeft voorzien om de naleving ervan te verzekeren De gebruiker in dit geval de huurder moet een centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten onderhouden en controleren door een vakman Voor een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie is dat jaarlijks Indien de vakman vaststelt dat de installatie niet meer voldoet dan geeft hij hiervan een attest af De huurder kan dan aan de hand van dit attest de verhuurder verwittigen dat eventueel aanpassingswerken noodzakelijk zijn Uiteraard weerhoudt niets een huurder of verhuurder om in geval van twijfel eerder het advies van een vakman te vragen Welke minimale woningkwaliteit moet de eigenaar garanderen bij aanvang van de huur Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan de vereisten op vlak van veiligheid gezondheid en woningkwaliteit De belangrijkste voorbeelden van deze verplichtingen zijn minimale voorzieningen als keuken toilet bad of douche gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn structurele stabiliteit van het gebouw veiligheid van trappen en de aanwezige installaties gas en elektriciteit verwarming indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken geen vochtproblemen mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting vrije toegankelijkheid Over de toestand waarin de woning kan worden verhuurd zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=251&items_per_page=60 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • toelichting_regelgeving_private_huur.pdf | Wonen Vlaanderen
  Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home toelichting regelgeving private huur pdf toelichting regelgeving private huur pdf opleiding private huur

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/2673 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe kan de huurder een huurcontract van 9 jaar beëindigen | Wonen Vlaanderen
  beëindigen van de huurovereenkomst eenzijdige opzeg door de huurder Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan 3 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het eerste jaar 2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar De opzegvergoeding is altijd verschuldigd ongeacht de omstandigheden van de opzeg dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeggingstermijn van 6 maanden om reden van persoonlijke bewoning uitvoering van werken of zelfs zonder motief kan de huurder een tegen opzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand zonder een opzegvergoeding te betalen ook al gebeurt deze tegen opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/hoe-kan-de-huurder-een-huurcontract-van-9-jaar-be%C3%ABindigen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar De opzegvergoeding is altijd verschuldigd ongeacht de omstandigheden van de opzeg dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeggingstermijn van 6 maanden om reden van persoonlijke bewoning uitvoering van werken of zelfs zonder motief kan de huurder een tegen opzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand zonder een opzegvergoeding te betalen ook al gebeurt deze tegen opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van de opzegbrief De opzegvergoeding moet niet meteen betaald worden In de praktijk wordt dit verrekend bij de vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur Opgelet zolang de huurovereenkomst van negen jaar niet geregistreerd is kan de huurder opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding Deze regel is niet van toepassing gedurende de twee maanden die volgen op het afsluiten van de huurovereenkomst bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op contracten van drie jaar of minder Wanneer deze zogenaamde contracten van korte duur echter stilzwijgend zijn blijven verder lopen worden deze automatisch ook contracten van 9 jaar bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 28 februari 1991 zijn afgesloten Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden dus nog drie maanden huren na de opzeg De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg zie ook Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder best schriftelijk om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid onbewoonbaarheid opstarten Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=251 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  Grond en pandenbeleid activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen verhuring van sociale woningen beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=531 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens 18 resultaten gevonden Pagina s 1 2 per 10 20 40 60 Een huurder die werkloos of ziek is en waarvoor het huurgarantiefonds tijdelijk de huur betaalt blijft wel met hetzelfde betalingsprobleem zitten voor de komende maanden Kan de vrederechter dan beslissen of het huurgarantiefonds langer tussenkomt Neen het huurgarantiefonds biedt de huurders natuurlijk ademruimte om hun zaken financieel op orde te krijgen Geldt het huurgarantiefonds enkel voor nieuw af te sluiten huurcontracten of kunnen eigenaars met lopende huurcontracten zich ook aansluiten Het huurgarantiefonds geldt enkel voor nieuw af te sluiten contracten U dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract reden om mogelijke misbruiken te vermijden gaat het enkel om nieuwe huurcontracten Anders zouden verhuurders zich kunnen aansluiten op het moment dat de huurder een huurachterstal heeft Hoe kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds U kunt het invulformulier online invullen Daar voegt u een scan van het geregistreerde huurcontract bij U kunt het aanvraagformulier tot aansluiting ook afdrukken en invullen Achter het bijlageblad voegt u de kopie van de geregistreerde huurovereenkomst bij Stuur uw aanvraag samen met de kopie van het geregistreerde huurcontract naar Wonen Vlaanderen op het adres bovenaan het invulformulier Doe de aanvraag tot aansluiting ook wanneer u niet over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst mee Later zal u worden gevraagd uw dossier aan te vullen Hoe wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds behandeld Zodra het Huurgarantiefonds uw aanvraag ontvangen heeft heeft het Fonds 15 werkdagen om na te gaan of uw aanvraag volledig is Als ze niet volledig is krijgt u binnen 15 werkdagen een vraag

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=247 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • de Wetswinkel | Wonen Vlaanderen
  gezondheidsproblemen is de huisarts vaak de eerste deskundige die u hierover aanspreekt De wetswinkel vervult die rol bij juridische problemen Voor een snelle accurate diagnose kunt u bij de Wetswinkel terecht U krijgt er informatie praktisch advies en indien nodig verwijzen wij u door In heel Vlaanderen vindt u een Wetswinkel op nog geen halfuur rijden van uw woonplaats Ervaren beroepsjuristen verstrekken advies en iedereen is welkom Voor een consult

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/de-wetswinkel (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Huurdersbond | Wonen Vlaanderen
  Premies Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Huurdersbond Huurdersbond Adres Website website Huurdersbond Vlaams huurdersplatform VIVAS Vlaams netwerk

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/huurdersbond (2016-05-01)
  Open archived version from archive