archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • cel private huur | Wonen Vlaanderen
  Premies Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home cel private huur cel private huur Adres Website Stel uw vraag

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/cel-private-huur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een vraag over private huur? | Wonen Vlaanderen
  een woning op de privémarkt en vond u het antwoord niet in onze vaak gestelde vragen Stel ze dan hier aan onze helpdesk Let op Ons antwoord geldt alleen voor woningen in Vlaanderen die als hoofdverblijfplaats dienen voor de huurder en die geen sociale woning zijn De helpdesk doet geen uitspraken over individuele dossiers Voor hulp bij de interpretatie van uw huurovereenkomst of bij de afhandeling van een huurgeschil kunt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/private-huur/een-vraag-over-private-huur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Is de huurwoning in orde? | Wonen Vlaanderen
  zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode De woning moet stabiel en toegankelijk zijn Verder moet ze beschikken over voldoende en veilige verlichtings en verluchtingsmogelijkheden veilige elektriciteits en stookolie of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen Tenslotte moet de woning brandveilig zijn Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend gaat een onderzoeker aan de hand van een technisch verslag na of de woning al dan niet voldoet aan de elementaire vereisten Een gebrek wordt gequoteerd met strafpunten op basis van de aard en de ernst van het probleem Als een woning vijftien of meer strafpunten telt kan ze ongeschikt worden verklaard Een ongeschikte woning mag niet meer verder verhuurd worden ongeacht de oorsprong van de gebreken Wat als de huurwoning niet voldoet aan de regelgeving Als tijdens een onderzoek van uw woning gebreken worden vastgesteld die overeenkomen met 15 of meer strafpunten kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt te verklaren Bij het vaststellen van een ernstig veiligheids of gezondheidsrisico wordt de woning onbewoonbaar verklaard en moet de bewoning meteen beëindigd worden Het verder verhuren van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning is strafbaar De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete tot zelfs een gevangenisstraf Ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen worden opgenomen op een Vlaamse inventaris Als u uw woning niet meteen terug in orde brengt en de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat zal u als eigenaar vanaf dan jaarlijks een heffing moeten betalen Tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of schorsing heeft toegekend Daarnaast rust er een recht van voorkoop op elke geïnventariseerde woning Dat betekent dat bepaalde besturen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de sociale huisvestingsmaatschappij de gemeente en eventueel ook het OCMW het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs Tenslotte kan onder bepaalde voorwaarden de gemeente het OCMW of een sociale woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheerrecht krijgen over de woningen die opgenomen zijn in de inventarislijst van ongeschikte en of onbewoonbare woningen Meer informatie over het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning Heeft u een conformiteitsattest nodig als u verhuurt Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woonnormen Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht Daarvoor kan u best bij uw gemeente informeren De aanvraag voor een conformiteitsattest moet eveneens ingediend worden bij de gemeente Een conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld verhuurd te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is Een conformiteitsattest is tien jaar geldig ook na verkoop van de woning Het attest vervalt automatisch bij een ongeschikt of onbewoonbaarverklaring of wanneer er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd De gemeente kan in een reglement ook

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/de-huurwoning-orde (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een goede huurprijs en huurlast bepalen | Wonen Vlaanderen
  of tweede verblijf gelegen in het Vlaamse Gewest Wat kunt u doen met de huurschatter Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de woning geeft de toepassing u een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning Het resultaat van de berekening de geschatte huurprijs is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend Hoe wordt de huurprijs van een woning geschat De huurschatter maakt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/een-goede-huurprijs-en-huurlast-bepalen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat kan en wat kan niet bij het zoeken van een huurder? | Wonen Vlaanderen
  Als men weigert een woning te verhuren op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat huurder dan is er sprake van discriminatie Deze kenmerken zijn geslacht hierin begrepen zwangerschap bevalling of moederschap en transseksualiteit genderidentiteit genderexpressie seksuele geaardheid leeftijd burgerlijke staat geboorte vermogen geloof of levensbeschouwing politieke overtuiging syndicale overtuiging taal gezondheidstoestand handicap fysieke of genetische eigenschap sociale positie nationaliteit ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie is

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/wat-kan-en-wat-kan-niet-bij-het-zoeken-van-een-huurder (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fiscale gevolgen van het verhuren van een woning | Wonen Vlaanderen
  voor personen ten laste en de vermindering voor gehandicapte personen of oorlogsinvaliden De verhuurder moet deze vermindering aan de fiscus vragen maar ze moet ten goede komen aan de huurder Het is imers zijn gezinstoestand is die deze vermindering rechtvaardigt Daarom mag de huurder deze vermindering van de onroerende voorheffing in mindering brengen van de huurprijs ook als het huurcontract dit niet toestaat Registratie Alle huurovereenkomsten niet alleen die voor

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/fiscale-gevolgen-van-het-verhuren-van-een-woning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een huurovereenkomst opstellen | Wonen Vlaanderen
  huurder een huurwaarborg geeft Die wordt niet opgelegd bij wet Ze is dus alleen verplicht als de overeenkomst het voorziet De waarborg beschermt de verhuurder als de huurder zijn plichten niet of onvolledig nakomt De wet van 25 april 2007 beschrijft drie vormen van huurwaarborg naar keuze van de huurder Een waarborg die wordt gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder In dit geval mag de waarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan twee maanden huur Wanneer de verhuurder in bezit is van de waarborg en nalaat deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen dan is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd Wanneer de verhuurder in gebreke blijft zelfs na een aanmaning van de huurder dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg in schijven te betalen In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg van bij het afsluiten van de huurovereenkomst De huurder verbindt er zich toe om gedurende de duur van de overeenkomst met een maximumduur van drie jaar deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd terwijl deze instelling van haar kant de huurder pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps of vervangingsinkomsten worden gestort De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren omwille van de kredietwaardigheid van de huurder De waarborg mag ook niet hoger liggen dan een bedrag gelijk aan drie maanden huur Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling Het OCMW dient hiertoe een verzoek in te dienen bij de financiële instelling Ook in dit geval mag de waarborg maximum een bedrag gelijk aan drie maanden huur omvatten Veelgestelde vragen Mag je als huurder 1 maand huurwaarborg terugvragen als je 3 maanden borg hebt betaald bij huurcontracten van voor 18 mei 2007 De wetgever heeft met ingang van 18 05 2007 een maximumbedrag van twee maanden huur voorzien voor een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening Daarvóór was dit maximum drie maanden huur De wet heeft geen verplichting opgelegd om contracten die vóór 18 05 2007 werden afgesloten aan te passen De huurwaarborgregeling voor een bedrag van drie maanden huur op een geblokkeerde rekening blijft dus geldig Welke regels bestaan er voor de huurwaarborg De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft Deze wordt niet opgelegd bij wet Zij is dus niet verplichtend behalve indien de overeenkomst het voorziet De waarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder gedeeltelijk of geheel in zijn plichten te kort schiet De wet van 25 april 2007 beschrijft drie vormen van huurwaarborg naar keuze van de huurder Een waarborg die wordt gestort

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/een-huurovereenkomst-opstellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Einde of opzeg van de huurovereenkomst | Wonen Vlaanderen
  huurder een huurcontract van 9 jaar beëindigen De huurder kan een huurovereenkomst van negen jaar op ieder tijdstip beëindigen door eenvoudig een opzeg te geven Hij moet een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen Dit betekent dat de huur na de opzeg nog drie maanden verder loopt en de huurder dus nog drie maanden huur moet betalen ongeacht of hij daar gedurende deze drie maanden blijft wonen of niet De huurder moet zijn opzeg niet motiveren Het is dus niet nodig om een reden voor de opzeg te geven De achterliggende reden van de opzeg heeft trouwens ook geen enkele invloed op deze manier van beëindigen van de huurovereenkomst eenzijdige opzeg door de huurder Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan 3 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het eerste jaar 2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar De opzegvergoeding is altijd verschuldigd ongeacht de omstandigheden van de opzeg dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeggingstermijn van 6 maanden om reden van persoonlijke bewoning uitvoering van werken of zelfs zonder motief kan de huurder een tegen opzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand zonder een opzegvergoeding te betalen ook al gebeurt deze tegen opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van de opzegbrief De opzegvergoeding moet niet meteen betaald worden In de praktijk wordt dit verrekend bij de vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur Opgelet zolang de huurovereenkomst van negen jaar niet geregistreerd is kan de huurder opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding Deze regel is niet van toepassing gedurende de twee maanden die volgen op het afsluiten van de huurovereenkomst bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op contracten van drie jaar of minder Wanneer deze zogenaamde contracten van korte duur echter stilzwijgend zijn blijven verder lopen worden deze automatisch ook contracten van 9 jaar bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 28 februari 1991 zijn afgesloten Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract Wat met de huurovereenkomst als de huurder overlijdt Het overlijden van de huurder maakt geen einde aan de huurovereenkomst De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder en kunnen opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden Indien het een huurovereenkomst van 9 jaar betreft heeft de huurder in dit geval de erfgenamen de mogelijkheid om de huurovereenkomst op eender welk moment te beëindigen mits inachtname van een opzegperiode van 3 maanden Tijdens deze opzegperiode moet de huur verder betaald worden Als de opzeg bovendien gebeurt in de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst is er daarnaast nog een schadevergoeding van 3 2 of 1 maand huur verschuldigd naargelang het contract een einde neemt in het eerste tweede of derde jaar Een uitzondering hierop zijn echter de niet geregistreerde contracten hier kan men opzeggen zonder termijn en zonder schadevergoeding Naast deze wettelijk voorziene opzeggingsmodaliteiten kan men natuurlijk ook altijd eerst trachten om tot een onderling akkoord te komen met de verhuurder en de huurovereenkomst met wederzijdse toestemming beëindigen Bij een huurovereenkomst van korte duur huurovereenkomst van maximum 3 jaar is er geen mogelijkheid om eenzijdig vroegtijdig te beëindigen Hier bent u dus sowieso aangewezen op een onderling akkoord met de verhuurder Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zijn familie in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om zijn bloedverwanten in te woning te laten wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een huurovereenkomst van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed of aanverwanten of die van zijn echtgenoot in de woning te laten wonen in plaats van de huurder Met bloed of aanverwanten worden bedoeld afstammelingen aangenomen kinderen bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad ooms tantes en de kinderen van een broer of zus De verhuurder moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de huurder de opzegbrief heeft ontvangen Opgelet De woning moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzegging worden betrokken en effectief en doorlopend betrokken blijven zo niet heeft de huurder recht op een schadevergoeding ten bedrage van 18 maanden huur Hier kan de verhuurder enkel aan ontsnappen indien hij buitengewone omstandigheden kan aantonen Hiermee worden omstandigheden bedoeld onafhankelijk van de wil van de verhuurder die niet voorzienbaar waren Een voorbeeld hiervan is het overlijden van de bloed of aanverwant die de woning heeft betrokken Deze opzegmogelijkheid in het voordeel van bloed of aanverwanten kan uitdrukkelijk in de huurovereenkomst uitgesloten zijn Het is aangewezen om het contract er op na te lezen Voor huurovereenkomsten afgesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is deze opzeg tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst niet mogelijk voor bloed of aanverwanten in

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/einde-opzeg-van-de-huurovereenkomst (2016-05-01)
  Open archived version from archive