archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • cel onderzoek, databeheer en langetermijnbeleid | Wonen Vlaanderen
  Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home cel onderzoek databeheer en langetermijnbeleid cel onderzoek databeheer en langetermijnbeleid Adres cel onderzoek databeheer en langetermijnbeleid Koning Albert II laan 19 bus 21 1210

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/cel-onderzoek-databeheer-en-langetermijnbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Gebruikersaccount | Wonen Vlaanderen
  Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Gebruikersaccount Gebruikersaccount Primaire tabs Inloggen actieve tabblad Nieuw wachtwoord aanvragen Gebruikersnaam Vul uw Wonen Vlaanderen gebruikersnaam

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/user (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gebruikersaccount | Wonen Vlaanderen
  Premies Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Gebruikersaccount Gebruikersaccount Gebruikersaccount Primaire tabs Inloggen Nieuw wachtwoord aanvragen actieve tabblad

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/user/password (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • U hebt een huurwoning op het oog | Wonen Vlaanderen
  eigenschap sociale positie nationaliteit zogenaamd ras huidskleur afkomst of nationale of etnische afstamming Discriminatie is verboden De bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van discriminatie behoort toe aan de rechtbanken Zij kunnen naargelang het geval de staking van de discriminatie bevelen een dwangsom of een schadevergoeding uitspreken of in bepaalde gevallen zelfs een dader strafrechtelijk veroordelen en boetes en gevangenisstraffen opleggen Sinds 1 juli 2014 dit is de datum waarop Vlaanderen voor private huur bevoegd werd is de toepasselijke regelgeving het Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid Op de gevallen van discriminatie vóór 1 juli 2014 is de federale regelgeving van toepassing de antiracismewet en antidiscriminatiewet van 10 05 2007 Welke regels bestaan er voor de huurwaarborg De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft Deze wordt niet opgelegd bij wet Zij is dus niet verplichtend behalve indien de overeenkomst het voorziet De waarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder gedeeltelijk of geheel in zijn plichten te kort schiet De wet van 25 april 2007 beschrijft drie vormen van huurwaarborg naar keuze van de huurder Een waarborg die wordt gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder In dit geval mag de waarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan twee maanden huur Wanneer de verhuurder in bezit is van de waarborg en nalaat deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen dan is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd Wanneer de verhuurder in gebreke blijft zelfs na een aanmaning van de huurder dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg in schijven te betalen In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg van bij het afsluiten van de huurovereenkomst De huurder verbindt er zich toe om gedurende de duur van de overeenkomst met een maximumduur van drie jaar deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd terwijl deze instelling van haar kant de huurder pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps of vervangingsinkomsten worden gestort De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren omwille van de kredietwaardigheid van de huurder De waarborg mag ook niet hoger liggen dan een bedrag gelijk aan drie maanden huur Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling Het OCMW dient hiertoe een verzoek in te dienen bij de financiële instelling Ook in dit geval mag de waarborg maximum een bedrag gelijk aan drie maanden huur omvatten Een huurwaarborg voor een bedrag van 3 maanden huur die in één keer moet gestort worden op een geblokkeerde rekening is dus

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/u-hebt-een-huurwoning-op-het-oog (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De huurovereenkomst opstellen | Wonen Vlaanderen
  huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd Wanneer de verhuurder in gebreke blijft zelfs na een aanmaning van de huurder dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg in schijven te betalen In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg van bij het afsluiten van de huurovereenkomst De huurder verbindt er zich toe om gedurende de duur van de overeenkomst met een maximumduur van drie jaar deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd terwijl deze instelling van haar kant de huurder pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps of vervangingsinkomsten worden gestort De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren omwille van de kredietwaardigheid van de huurder De waarborg mag ook niet hoger liggen dan een bedrag gelijk aan drie maanden huur Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling Het OCMW dient hiertoe een verzoek in te dienen bij de financiële instelling Ook in dit geval mag de waarborg maximum een bedrag gelijk aan drie maanden huur omvatten Een huurwaarborg voor een bedrag van 3 maanden huur die in één keer moet gestort worden op een geblokkeerde rekening is dus niet mogelijk Maar een waarborg in een andere vorm een gekend voorbeeld hiervan is de verzekeringsbon van Korfina voor een bedrag van drie maanden huur is wel binnen de krijtlijnen van de wet In principe kan de huurder weliswaar bepalen op welke wijze hij de waarborg volstort maar in de praktijk vormt de uitoefening van dit keuzerecht vaak een hinderpaal om een huurovereenkomst te kunnen afsluiten Hoe alternatieve woonvormen zoals groepswonen juridisch organiseren Om het samenwonen van meerdere niet verwanten in één woning te organiseren zijn er juridisch twee mogelijkheden De medebewoners sluiten gezamenlijk een huurovereenkomst af met de verhuurder In dit geval dienen alle betrokken personen de huurovereenkomst te ondertekenen Ze worden gezamenlijk huurder en oefenen gezamenlijk de rechten en plichten verbonden aan de huurovereenkomst uit Zij moeten bvb gezamenlijk opzeggen Wanneer één van de mede huurders niet akkoord is kan niet geldig opgezegd worden In deze formule wijzigingen aanbrengen aan de kant van de huurders kan enkel mits akkoord van de verhuurder en alle huurders die de overeenkomst ondertekend hebben Deze formule garandeert dus optimale inspraak van iedereen maar is net om deze reden bij onenigheid moeilijk hanteerbaar Eén hoofdhuurder met één of meer onderhuurders Een andere optie is dat één van de niet verwante samenwonenden de huurovereenkomst afsluit met de verhuurder als hoofdhuurder die dan op zijn beurt een deel van de woning onderverhuurt aan de mede bewoners Dit biedt meer vrijheid om wijzigingen aan de kant de huurders aan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/de-huurovereenkomst-opstellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Uw rechten en plichten als huurder | Wonen Vlaanderen
  huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Naargelang de oorzaak van het probleem zal één van bovenstaande regels kunnen toegepast worden U doet er goed aan om een specialist in ongediertebestrijding te raadplegen met de vraag wat de precieze oorzaak is van de aanwezigheid van ongedierte Mag de huurprijs worden aangepast geïndexeerd Voor de geschreven huurovereenkomsten is een jaarlijkse indexatie van de huurprijs toegelaten tenzij het huurcontract de indexatie uitdrukkelijk uitsluit De huurprijs mag elk jaar ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst geïndexeerd worden Een indexatie gebeurt echter nooit automatisch De verhuurder moet de aanpassing schriftelijk aan de huurder melden Bovendien heeft een indexatie slechts een terugwerkende kracht van 3 maanden Bij een laattijdige aanvraag kan ze dus maximaal 3 maanden teruggekeerd worden De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer waarbij volgende formule moet worden toegepast geïndexeerde huurprijs basishuurprijs x nieuwe index aanvangsindex De basishuurprijs is hierbij de huurprijs zonder de eventueel door de huurder verschuldigde kosten en lasten De aanvangsindex is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst vb index januari 2013 120 00 De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst dus NIET de verjaardag van de ondertekening tenzij beide data gelijk zijn vb index februari 2014 121 68 Indien u de berekening wenst te controleren kunt u beroep doen op de eenvoudig te gebruiken huurcalculator op de website van de Federale Overheidsdienst Economie Indexatie van huurprijs van een mondeling afgesloten huurovereenkomst is enkel mogelijk indien bewezen is dat partijen dit zijn overeengekomen wat vaak erg moeilijk is bij mondelinge overeenkomsten Wat als er dringende herstellingen aan de huurwoning moeten worden uitgevoerd De huurder heeft recht op het ongestoord genot van de woning die hij huurt Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor dringende herstellingen die niet kunnen uitgesteld worden tot na het einde van de huur artikel 1724 Burgerlijk Wetboek De wet bepaalt dat de huurder deze dringende herstellingswerken moet gedogen De huurder moet deze werken toelaten en heeft enkel recht op schadevergoeding wanneer de herstellingswerken langer dan 40 dagen duren De schadevergoeding bestaat dan uit een vermindering van de huurprijs die evenredig is met de zogenaamde genotsderving dit is het verminderd genot die de huurder heeft van de huurwoning Wanneer dringende werken noodzakelijk zijn betekent dit niet dat de huurovereenkomst automatisch wordt beëindigd Bij dringende herstellingen is een beëindiging van de huur slechts mogelijk Wanneer huurder en verhuurder hierover een akkoord afsluiten Wanneer de woning door de werken onbewoonbaar wordt EN de huurder zelf eist dat de huur moet ontbonden worden Het is dus de huurder en niet de verhuurder die in dit geval kan vragen om de huur te laten ontbinden Let wel de huur is niet automatisch ontbonden de ontbinding moet worden gevraagd aan de vrederechter Uiteraard is dit enkel nodig wanneer de verhuurder niet akkoord is

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/uw-rechten-en-plichten-als-huurder (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat als de huurwoning niet in orde is? | Wonen Vlaanderen
  de toestand waarin de woning kan worden verhuurd zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is Gedurende de ganse duur van de overeenkomst moet hij de nodige herstellingen uitvoeren behalve deze die beschouwd worden als het normale onderhoud wat ten laste van de huurder valt De wet gaat niet in detail als het over de herstelverplichtingen van de huurder gaat maar geeft enkele soms verouderde voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen haarden en schoorstenen glasbreuk tegels muurbepleistering tot 1 meter hoog sloten en hengsels deuren en vensterramen Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud Ook hiervan geeft de wet geen details maar op het internet kan u indicatieve lijsten terugvinden met een meer gedetailleerde opsomming van welke herstellings en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn Deze zijn niet altijd volledig maar samengesteld op basis van de courante gebruiken bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats Een voorbeeld van zulke lijst Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder in normale slijtage en overmacht De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht teniet zijn gegaan Betreffende gasgeisers en andere verbrandingstoestellen zijn er reglementaire bepalingen die van kracht zijn Over deze technische regel zelf kunnen wij u geen inlichtingen geven Belangrijk is dat de naleving ervan de wetgever een systeem heeft voorzien om de naleving ervan te verzekeren De gebruiker in dit geval de huurder moet een centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten onderhouden en controleren door een vakman Voor een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie is dat jaarlijks Indien de vakman vaststelt dat de installatie niet meer voldoet dan geeft hij hiervan een attest af De huurder kan dan aan de hand van dit attest de verhuurder verwittigen dat eventueel aanpassingswerken noodzakelijk zijn Uiteraard weerhoudt niets een huurder of verhuurder om in geval van twijfel eerder het advies van een vakman te vragen Aan welke voorwaarden moet de huurwoning voldoen Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid gezondheids en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode De woning moet stabiel en toegankelijk zijn Verder moet ze beschikken over voldoende en veilige verlichtings en verluchtingsmogelijkheden veilige elektriciteits en stookolie of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen Tenslotte moet de woning brandveilig zijn Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend gaat een onderzoeker aan de hand van een technisch verslag na of de woning al dan niet voldoet aan de elementaire vereisten Een gebrek wordt gequoteerd met strafpunten op basis van de aard en de ernst van het probleem Als een woning vijftien of meer strafpunten telt kan ze ongeschikt worden verklaard Een ongeschikte woning mag niet meer verder verhuurd worden ongeacht de oorsprong van de gebreken Wat als de huurwoning

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/wat-als-de-huurwoning-niet-orde (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Het einde en de opzeg van de huurovereenkomst | Wonen Vlaanderen
  dus sowieso aangewezen op een onderling akkoord met de verhuurder Hoe de huurvovereenkomst beëindigen van een woning die niet als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd Wanneer een woning niet verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats zijn niet de regels van de woninghuurwet van toepassing maar de regels van een zogenaamde huur van gemeen recht De huurovereenkomst van gemeen recht van onbepaalde duur kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand De huurovereenkomst van gemeen recht van bepaalde duur moet worden nageleefd De huur blijft dus duren tot de afgesproken duur is verstreken De wet voorziet niet in opzegmogelijkheden voor dit soort van contracten U beschikt over de volgende mogelijkheden om deze overeenkomst te beëindigen Het onderling akkoord Gebruik maken van de opzegmogelijkheid in het contract is voorzien indien dit het geval is De gerechtelijke ontbinding door een vrederechter wegens contractuele wanprestatie Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden dus nog drie maanden huren na de opzeg De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg zie ook Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder best schriftelijk om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid onbewoonbaarheid opstarten Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zijn familie in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om zijn bloedverwanten in te woning te laten wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een huurovereenkomst van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed of aanverwanten of die van zijn echtgenoot in de woning te laten wonen in plaats van de huurder Met bloed of aanverwanten worden bedoeld afstammelingen aangenomen kinderen bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/het-einde-en-de-opzeg-van-de-huurovereenkomst (2016-05-01)
  Open archived version from archive