archive-be.com » BE » M » MISTER-AUTO.BE

Total: 33

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Terug

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/language (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • AUTO-ONDERDELEN met Mister Auto - Uw auto-onderdelen tegen discountprijs
  van maandag tot met vrijdag van 9u tot 16u Mister auto CONTACT MET ONS OPNEMEN MISTER AUTO BE Avenue des Arts 8 B 1210 Bruxelles BELGIË BE 0832 669 378 Het online contactformulier invullen Vertegenwoordiging van de SAS Mister Auto

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/contact.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mister-Auto: Uw auto-onderdelen tegen discountprijs via uw mobiel
  de Klant geleverd kunnen worden omdat bijvoorbeeld grote schommelingen in de stock niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen 2 3 2 Annulering van de Bestelling door de Klant Een Bestelling kan door de Klant worden geannuleerd ingeval van vertraging in de levering van het de Product en die door de Klant werd en besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5 2 transportschadegevallen of indien het aantal geleverde Producten niet overeenkomt vastgesteld overeenkomstig de voorwaarden hierna vermeld in artikel 5 5 het de Product en die aan de Klant werd en geleverd kwalitatief niet overeenstem t men zoals vereist in artikel 5 6 de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent zoals hierna aangegeven in artikel 6 1 of ingeval van vergissing bij het de bestelde Product en door de Klant 2 4 Gevolgen van de annulering van de Bestelling Ingeval van annulering van de Bestelling omwille van redenen uiteengezet in boven genoemde artikelen 2 3 1 en 2 3 2 de betalingen die reeds werden uitgevoerd door de Klant en die werden ontvangen door het Bedrijf zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de klant via overschrijving of op zijn PayPal rekening met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding conform de wettelijke bepalingen die binnen de Benelux landen van toepassing zijn binnen een termijn van maximum dertig 30 dagen volgend op de dag waarop de Klant zijn Bestelling heeft doorgegeven de terugzendkosten zijn voor rekening van de Klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld 3 Prijs 3 1 Catalogusprijs De verkoopprijs van een Product of Dienst wordt vrij bepaald door het Bedrijf deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren Het Bedrijf probeert de Prijsschommelingen van de te koop aangeboden Producten en Diensten zo spoedig mogelijk op te vangen door de referenties op de Website zo vaak mogelijk te updaten In elk geval zal de Prijs die op het ogenblik van de Bestelling van kracht is de Prijs zijn die aan de Klant gefactureerd wordt Alle prijzen worden vermeld op de Website en worden uitgedrukt in euro met inbegrip van alle taksen maar zijn exclusief verzendingskosten 3 2 Facturen De totale Prijs van de Bestelling T P B bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3 1 wordt verwezen zal worden opgenomen op de Factuur die door het Bedrijf wordt opgemaakt na bevestiging van de Bestelling De Factuur zal aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Website via zijn persoonlijke rekening 4 Betaling van de Producten en of Diensten 4 1 Betalingsmodaliteiten De Klant kan de Producten betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek betalingswijze vermeld op de Website i e via bankkaart VISA Mastercard PayPal overschrijving De Klant dient de betaling in euro te voldoen De online betaling wordt beveiligd door RBS WorldPay een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties Bij de opgave van de Bestelling dient de Klant aan het Bedrijf te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken Indien de Klant via overschrijving betaalt zal zullen het de Product en en de Dienst en maar worden geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper Om fraude op internet tegen te gaan kan informatie over bestellingen ter controle aan een derde worden verstrekt Alle betalingen die op de website worden uitgevoerd worden getoetst en gecontroleerd Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden raadt het Bedrijf de Klant aan volgende gegevens te verstrekken bij zijn Bestelling E mailadres Telefoonnummer van elk opgegeven adres Indien noodzakelijk kunnen bijkomende inlichtingen worden gevraagd of zelfs geëist van de Klant teneinde zijn Bestelling te valideren Ingeval van risico op niet betaling van een transactie behoudt het Bedrijf zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling 5 Levering van de Producten of Diensten 5 1 Leveringsplaats Het Bedrijf levert de Producten enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de Bestelling Mister Auto heeft websites in verschillende landen een klant kan echter alleen een bestelling plaatsen op de site van het land van levering Voor België mister auto be De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de Bestelling opgeeft ingeval van vergissing bij het ingeven van de adresgegevens van de bestemmeling van de levering kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van het de Product en Na betaling van de Bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het de Product en of Dienst en niet meer worden aanvaard De Klant kan echter wel op eigen risico aan de Bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen In dat geval kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen bij de levering of voor verlies van het pakket door de Bezorger 5 2 Levertermijn Het de Product en en of Dienst en word t en gewoonlijk geleverd en of uitgevoerd binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen vanaf de Bestelling met uitzondering van weekends en feestdagen De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden Het tijdsbestek tussen het opgeven van de Bestelling en de eerste levering door de Bezorger op het adres door de Klant opgegeven wordt bepaald door 2 factoren 1 de voorbereidingstijd 24 tot 48h betaling voorbereiding en verzorging van de bestelling door de Bezorger 2 de leveringstijd van uw bestelling door de Bezorger 48 tot 72h De Klant ontvangt een e mail wanneer zijn bestelling bij ons vertrekt De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending zal de Klant daarover in elk geval een e mail ontvangen 5 3 Gedeeltelijke levering Wanneer een Klant meerdere Producten of Diensten heeft besteld kunnen ingeval van onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten op datum van verzending van de Bestelling enkel de Producten worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn In dat geval zal het Bedrijf de prijs van het Product of de Dienst dat die niet werd geleverd terugbetalen 5 4 Overdracht van risico De overdracht van risico aan de Klant geschiedt op het tijdstip van de levering van de Producten 5 5 Ontvangst van de Producten De levering zal worden uitgevoerd door een Bezorger als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon de Leveringsbon genaamd door de Klant en of de bestemmeling aangeduid door de Klant ondertekend worden Ingeval van transportschadegevallen indien het de geleverde Product en Dienst en niet overeenstem t men met de Bestelling of ingeval van een vergissing door de Klant die op voorhand ter kennis werd gebracht van het Bedrijf overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 6 3 is de bestemmeling gehouden bij ontvangst zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken Hiertoe dient de Klant de inhoud de juistheid en de staat van het de Product en bij levering te controleren Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant of zijn gemachtigde de leveringsbon van de Bezorger ondertekent Indien de Klant een voorbehoud maakt dient hij de levering verplicht te weigeren en dient hij van de Bezorger te eisen dat die het de Product en onmiddellijk terugneemt daar hij vooraf de naleving van de terugnamevoorwaarden vermeld onder artikel 6 4 c voor het de Product en heeft gecontroleerd Bij gebreke aan een voorbehoud vermeld op de Leveringsbon zal een klacht van de Klant niet door het Bedrijf worden aanvaard indien een verkeerd aantal Producten werd geleverd of ingeval van zichtbare gebreken aan het de geleverde Product en Latere klachten zijn enkel mogelijk ingeval van een gebrek aan conformiteit in de aard van het de geleverde Product en deze klachten dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 5 6 of als wettelijke garantie bij verborgen gebreken opgenomen onder artikel 8 Wanneer de Klant het de bestelde Product en weigert bij de levering kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd indien de Klant het bestaan van de afwijkingen aangeduid op de Leveringsbon niet kan aantonen Ingeval van een ongerechtvaardigde weigering van het de Product en kan het Bedrijf een forfaitaire vergoeding eisen van 29 T P B per afzonderlijk Product geleverd in België Indien het Bedrijf de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt zal de Bestelling van de Klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2 4 van kracht zijn met uitzondering daarvan dat de Klant geen terugzendkosten moet betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugname van het de Product en door de Bezorger De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst 5 6 Klachten Als de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant besteld heeft verkeerde referentie dient de klant dit als hij het niet op de leverbon heeft aangegeven per mail of per telefoon aan Mister Auto door te geven Dit dient binnen 15 vijftien dagen na leverdatum te gebeuren anders zal de klacht niet geaccepteerd worden Bij het doorgeven van de klacht dient de klant de volgende informatie te vermelden Bestellingnummer Referentie s en aantal geleverde Producten Referentie s van de ontvangen Producten Exacte reden van de klacht Indien het Bedrijf het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt zal de Bestelling van de Klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2 4 en 6 2 van kracht zijn De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst 6 Recht van de Klant om de Producten terug te zenden 6 1 Herroepingsrecht Indien de Klant een niet professionele consument is en hij niet tevreden is over één van de aangekochte Producten of Diensten kan hij overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in het land van levering België het de Product en terugzenden of de bestelling van de Dienst in kwestie annuleren indien hij contact opneemt met het Bedrijf uitsluitend per e mail of telefoon binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van het de Product en handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering Mits naleving van bovenvermelde termijn van 15 vijftien Werkdagen zal de Klant vergoed worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf leveringsdatum van het de Product en of van het afsluiten van de bestelling van de Dienst en in kwestie De klant kan het uitschrijf aanvraagformulier PDF versie gebruiken De terugzendkosten vervoer ten bedrage van een forfaitair bedrag van 8 95 vervoer voor het de teruggezonden Product en zullen in aftrek worden genomen van de vergoeding voor de Producten De vergoeding van het de bestelde geleverde en vervolgens teruggezonden Product en zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het de teruggezonden Product en door het Bedrijf werd en gecontroleerd en volledig en in goede staat werd en bevonden niet gebruikt en zonder montagesporen 6 2 Terugzending van Producten wegens niet conformiteit uit hoofde van de aard van de Producten Ingeval van niet conformiteit uit hoofde van de aard van het de bestelde Product en en of Dienst en bij de levering kan de Klant wanneer hij zijn klacht aan het Bedrijf heeft overgemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5 6 deze terugzenden aan het Bedrijf indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5 6 Indien de klacht van de Klant gegrond is zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het de bestelde geleverde en vervolgens teruggezonden Product en De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de Klant een schriftelijk bewijsstuk heeft voorgelegd 6 3 Terugzending van de Producten ingeval van vergissing bij Bestelling door de Klant Ingeval van vergissing bij de Bestelling referentie bestemming merk hoeveelheid adressen dient de Klant contact op te nemen met het Bedrijf via e mail of telefoon ten laatste één uur na ontvangst van de Bestellingsbevestiging teneinde de onmiddellijke annulering van zijn Bestelling te vragen De annulering van de Bestelling kan in voorkomend geval leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2 4 meer bepaald in het geval dat de verzending van het de Product en reeds werd voorbereid of de Dienst en werd en uitgevoerd op het ogenblik dat het Bedrijf het verzoek tot annulering van de Klant ontvangt kan deze laatste niet anders dan de levering van het de Product en of de Dienst en te weigeren door aan de Bezorger te vragen de Bestelling onmiddellijk terug te zenden en door op de Leveringbon geweigerd te vermelden zonder deze bon te ondertekenen de vergoeding van het de bestelde geleverde en vervolgens teruggezonden Product en zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het de teruggezonden Product en door het Bedrijf werd en gecontroleerd en volledig en in goede staat werd en bevonden niet gebruikt en zonder montagesporen Met het product worden zowel het product als de verpakking ervan bedoeld De verpakking mag in geen geval gescheurd bevuild of beschreven worden Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden behoudt MISTER AUTO BE zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70 op de verkoopprijs van het Product toe te passen In het geval dat de Klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast zal de Klant hierover uitleg ontvangen via e mail De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst 6 4 Voorwaarden voor het terugzenden van de Producten Opdat het Bedrijf het de teruggezonden Product en zou aanvaarden dient de Klant de volgende stappen te ondernemen contact opnemen met Mister Auto per mail via zijn klant account of per telefoon voor een vervoerbon te bekomen het volledige en niet beschadigde product terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen de originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen contact opnemen met de bezorger van Mister Auto om het pakket te komen ophalen het pakket enerzijds en de vervoerbon anderzijds aan de bezorger teruggeven Het volgen van deze stappen laat toe dat het de Product en zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming bereik t en Indien de Klant deze stappen niet volgt is het mogelijk dat het de teruggezonden Product en bij ontvangst niet word t en aanvaard Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elk Product dat niet conform de regels werd teruggezonden te weigeren 7 Garantie 7 1 Algemeen De producten die door het Bedrijf worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn De producten die door het Bedrijf worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig 7 2 Fabrieksgarantie Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar Ingeval een product tijdens de garantieperiode defect raakt worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie De verzendingskosten van het Product naar de fabrikant zijn ten laste van de Klant 7 3 Garantie voor verborgen gebreken Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de Klant een wettelijke garantie voor verborgen gebreken Enkel de Producten met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar het Bedrijf omwille van deze reden Wanneer een Klant aangeeft dat een Product dat door het Bedrijf werd geleverd een verborgen gebrek heeft dient hij het bewijs daarvan bij te brengen Zodoende dient de Klant een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de klantendienst van het Bedrijf Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het Product door de klantendienst van het Bedrijf worden medegedeeld De terugzendkosten voor het Product zijn ten laste van het Bedrijf Het Bedrijf zal de terugzending van het Product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van het Bedrijf werd vastgesteld Zodra de terugzending door de diensten van het Bedrijf werd goedgekeurd zal de aankoopprijs van het Product worden vergoed Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken kunnen de kosten voor het deskundigenonderzoek door het Bedrijf worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten 7 4 Uitsluiting van Garantie De garantie is niet van toepassing op vervanging van verbruiksproducten lampjes borstels batterijen schijven filters stoppen knijpers plaatjes afwijkend of foutief gebruik van de producten gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is competitie gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak 8 Aansprakelijkheid 8 1 Indien de Klant een niet professionele consument is kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperken of uitsluiten met betrekking tot het niet nakomen van één van zijn verplichtingen krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde 8 2 Indien de Klant een professionele consument is De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van het Bedrijf met betrekking tot de levering van Producten en de uitvoering van Diensten De enige verplichtingen en garanties die aan het Bedrijf zijn opgelegd zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen met uitsluiting van alle andere garanties en of verplichtingen Het Bedrijf sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling inclusief maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel redelijke zorg en vakmanschap deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst In het bijzonder is het Bedrijf er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant 8 3 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen winst contracten gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade die voortvloeit uit een onrechtmatige daad met inbegrip van

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/winkelwagen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Voordelige Ruitenwisserbladen : Koop uw Ruitenwisserbladen hier online
  Gratis Verzending 070 358 405 0 30 m van maandag tot met vrijdag van 9u tot 16u Ruitenwisserbladen Selecteer uw voertuig om uw auto onderdelen te vinden Alfa Romeo Audi Bmw Ford Land Rover Mercedes Benz Opel Peugeot Renault Seat Volkswagen Volvo Alfa Romeo Audi Austin Bmw Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Lotus

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/ruitenwisserbladen_lg298/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koop goedkope FILTERS : voordelige FILTERS bij mister-auto.be
  Gratis Verzending 070 358 405 0 30 m van maandag tot met vrijdag van 9u tot 16u FILTERS Selecteer uw voertuig om uw auto onderdelen te vinden Alfa Romeo Audi Bmw Ford Land Rover Mercedes Benz Opel Peugeot Renault Seat Volkswagen Volvo Alfa Romeo Audi Austin Bmw Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Lotus

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/filters_lf55/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Remmen : Online verkoop van onderdelen voor uw Remmen
  Gratis Verzending 070 358 405 0 30 m van maandag tot met vrijdag van 9u tot 16u Remmen Selecteer uw voertuig om uw auto onderdelen te vinden Alfa Romeo Audi Bmw Ford Land Rover Mercedes Benz Opel Peugeot Renault Seat Volkswagen Volvo Alfa Romeo Audi Austin Bmw Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Lotus

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/remmen_lc10/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Voordelige Koppelingsset : Koop uw Koppelingsset hier online
  Gratis Verzending 070 358 405 0 30 m van maandag tot met vrijdag van 9u tot 16u Koppelingsset Selecteer uw voertuig om uw auto onderdelen te vinden Alfa Romeo Audi Bmw Ford Land Rover Mercedes Benz Opel Peugeot Renault Seat Volkswagen Volvo Alfa Romeo Audi Austin Bmw Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Lotus

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/koppelingsset_lg479/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • AUTO-ONDERDELEN met Mister Auto - Uw auto-onderdelen tegen discountprijs
  aandrijfas cardanas Vibratiedemper cardanas Aandrijfas beschermhoes met accessoires Homokineet reparatie set aandrijfas Transmissie Askoppelingsstuk Askoppelingsschijf Keerring versnellingsflens Ophanging drager manuele versnelling Schakelaar differentieelblokkering Centreerbus lengteas Afdichtring Afdichtring schakelstangen Dichtingsring versnellingsbakas Toerentalsensor versnellingsbak Versnellingsbak Pakking versnelling Ophanging versnelling Pakkingsset versnelling Dichtring versnellingsbak versnellingsbakolie Additieven voor de versnellingsbak Automatische versnellingsbak Olie automatische transmissie Ophanging automatische transmissie Hydraulische filter automatische transmissie Pakkingsset automatische transmissie Keerring automatische transmissie Flensdeksel automatische transmissie Keerring flens automatische transmissie Ophanging drager automatische transmissie Toerentalsensor automatische aandrijving Differentieel Keerring differentieel Motorcompartiment Starten Voorverwarmen Gloeibougies Bougies Bobine Stroomverdelerrotor Stroomverdelerkap Bougiekabels Contactpuntset stroomverdeler Condensator ontstekingssysteem Stroomverdeler Regeleenheid gloeitijd Sensor ontsteekpuls Regeleenheid ontstekingssysteem Montageset ontstekingsschakelsysteem Trekkabel startmotor Relais gloeisysteem Temperatuurschakelaar inlaatpijpvoorverwarming Gloeibougie elektrische bijverwarming Reparatieset stroomverdeler Bougiesleutel Riem Tandriem Poly V riem Poly V riem set Montage onderdelen Luchtinlaat Brandstof Brandstofpomp Luchtmassameter Nullastregelklep luchttoevoer Brandstofdrukregelaar Pomp brandstofvoortoevoer Klep brandstofpomp Secundaire lucht pomp Besturingsklep luchttoevoer Flens carburateur Houder brandstofpomp Klep luchtbesturing binnenkomende lucht Secundaire lucht pompmodule Niveauschakelaar brandstof Ventilatie ontluchtingsklep Tussenflens carburateur Slang luchttoevoer Filter Brandstofmanagment Luchtdruksensor hoogteregelaar Stel element gasklep Gasklephuis Injectie verstuiver Inspuitklep Inspuitpomp Brandstof verdeler afregelsysteem injectiesysteem Pakking inspuitventielhouder Drukregelklep Common Rail System Pompinjectie eenheid Reparatiesysteem Klep injectiesysteem Afdichtring brandstofpomp Brandstofadditief Diesel behandeling Benzine behandeling Preventieve diesel behandeling Preventieve benzine behandeling Distributie Riem Rol Distributiekettingset Tandriem Geleiderail tandriem Spanner distributieketting Tandriemset Waterpomp Tandriemen Spanrol tandriem Spanrol Poly V riem Geleide rol omdraairol v snaren Geleide rol omdraairol getande riem Vibratiedemper Poly V riem Geleide rol omdraairol v snaar Voering spanrolhefboom Lagerpen spanrolhefboom Trillingsdemper Tandriem Riemschijf krukas Motorophanging Aslichaam motorsteunlager Demper motorophanging Lagerbok motorophanging Aanslagrubber motorophanging Schakelklep differentieelblokkering Versnellingskabel Gaskabel Motorsensor Nokkenassensor Krukassensor Sensor brandstofvoorraad MAP sensor Sensor temperatuur binnenkomende lucht Klopsensor Sensor smoorkleppenverstelling Sensor oliedruk Sensor olietemperatuur Sensor snelheid Sensor motoroliepeil Afdichting Pakking cilinderkop Pakkingsset cilinderkop Keerring nokkenas Pakking inlaat uitlaatbocht Pakkingsset inlaat uitlaatbocht Pakking inlaatspruitstuk Pakkingsset inlaatspruitstuk Pakking inlaatspruitstuk omkasting Pakking cilindervoering Pakkingsset motorblok Klepdekselpakking Klepseal Klepsealset Complete pakkingsset motor Pakking distributiecarter Pakkingsset distributiecarter Pakkingsset klepdeksel Afdichtkegel Cilinderkopbout Keerring tussenas Pakking tussenas Radialdichtringenset motor Afdichtring injectieklep Keerring versnelling Motoronderdelen Tuimelaaras motorbesturing Sleephefboom motorbesturing Nokkenas Nokkenasset Cilinderkopkap Tandwiel krukas Tandwiel nokkenas Tandwiel tussenas Klepstoter Cilinderkopbout Inlaatklep Uitlaatklep Stelschijf klepspeling Afstandsschijf krukas Schroef cilinderkopafsluiting Klepgeleider Afstandsring krukas Glijblokvoering tandriem Filter carterontluchting Motorverkleding Drukvulling Turbo compressor slang Interkoeler tussenkoeler Vuldrukregelklep Turbolader Drukomvormer turbolader Turbo additieven Smering Afdichtring olie aftapstop Pakking Carter Afdichtingsset oliecarter Oliekoeler motorolie Oliepan Oliepomp Oliedrukschakelaar Oliedrukklep Trechter oliepeilstok Keerring oliepomp Ketting oliepompaandrijving Geluidswering Apparatuur voor de buitenkant Ruitenwisser Ruitensproeier Wisserblad Reinigingsvloeistofpomp ruitenreiniging Ruitenwissermotor Reinigingsvloeistofsproeier Reinigingsvloeistofpomp koplampreiniging Reinigingsvloeistofreservoir ruitenreiniging Verbindingselement reinigingsvloeistofleiding Klep reinigingsvloeistofwaterleiding Elektrische motor koplampreiniging Niveauschakelaar reinigingsvloeistofreservoir Ruitenwisserarm ruitenreiniging Verlichting Signalisatie Koplamp Grootlicht Xenon voorschakelunit Mistlamp Achterlicht Knipperlamp Remlicht Lampglas koplamp Afdekkapje mistlamp Bedekking koplamp Knipperlamp Kentekenlamp Mistachterlamp Achteruitrijlicht Lampfitting koplamp Lampenhouder knipperlamp Lampfitting mistlamp Lampenhouder achterlicht Lichthoogteregelaar Lampenhouder achteruitrijlicht Zijmarkeringslamp Retroreflector Koplampresorptie Zijmarkeringslamp Extra remlicht Bochtlampsysteem Lampglas positielicht Lampglas mistlamp Dagverlichting Vilkkuvalot Lisävalot ja ksenonvalot Vernieuwer koplampen Lampen Gloeilamp knipperlamp Gloeilamp koplamp Gloeilamp kofferruimtebelichting Set steeklampjes Achteruitkijkspiegels Buitenspiegel Spiegelglas buitenspiegel Binnenspiegel Behuizing buitenspiegel Trekhaak Trekhaak E set trekhaak Uitlaat Uitlaat Knalpot Einddemper Middendemper Voordemper Uitlaatpijp Stopstuk Montageset demper

  Original URL path: http://m.mister-auto.be/fl/vehicule/search_by_motorisation (2016-04-30)
  Open archived version from archive