archive-be.com » BE » I » INTERIUS.BE

Total: 51

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Interius Advocaten
  Als de samenwoonst beëindigd wordt dienen een aantal stappen gezet te worden teneinde de toestand op het vermogensrechtelijke vlak alsmede de situatie aangaande de kinderen te regelen Terug Esplanadeplein 10

  Original URL path: http://interius.be/NL/praktijkgebieden/2_beeindiging_samenwoonst.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Interius Advocaten
  dient een regeling uitgewerkt te worden aangaande de gemeenschappelijke kinderen en dit op het vlak van domicilie van de kinderen het beslissingsrecht aangaande fundamentele zaken bv schoolkeuze het uitwerken van een verblijfsregeling en een regeling op het financiële vlak onderhoudsbijdrage

  Original URL path: http://interius.be/NL/praktijkgebieden/2_ouderlijkgezag.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interius Advocaten
  Hieronder wordt enerzijds verstaan de onderhoudsbijdragen aangaande de kinderen ingeval van het beëindigen van een huwelijksrelatie of een relatie van samenwoonst en anderzijds het onderhoudsgeld tussen ex echtgenoten voorafgaandelijk de echtscheiding en na de echtscheiding Terug Esplanadeplein 10 9300 Aalst

  Original URL path: http://interius.be/NL/praktijkgebieden/2_alimentatie.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interius Advocaten
  wordt als bemiddelaar wordt gepoogd om een conflict op te lossen door de partijen te begeleiden in het vinden van een oplossing die voor hen aanvaardbaar is Terug Esplanadeplein 10

  Original URL path: http://interius.be/NL/praktijkgebieden/2_bemiddeling_familie.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interius Advocaten
  voor de rechtbank enerzijds omdat ze zich bevinden in een problematische opvoedingssituatie anderzijds omdat ze zich schuldig gemaakt hebben aan het plegen van strafbare feiten Ook de ouders die geconfronteerd worden met probleemgedrag van hun kind eren kunnen rekenen op

  Original URL path: http://interius.be/NL/praktijkgebieden/2_jeugdrecht.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interius Advocaten
  laten verlopen Onze mini site www invordering be vertelt er u alles over Op aanvraag kan Interius Advocaten een juridische audit doen mbt het incassobeleid van de onderneming waarbij de contractuele documenten onderzocht worden en waar nodig bijgestuurd Algemene voorwaarden worden dan ook nagekeken en specifiek op maat van de klant herschreven en geoptimaliseerd Interius Advocaten beschikt over specifieke software die het incasso snel en gestandardiseerd laat verlopen Zo wordt

  Original URL path: http://interius.be/NL/praktijkgebieden/1_incasso.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interius Advocaten
  geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Interius Advocaten beperkt tot het door Interius Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25 000 EUR De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht mocht geweigerd zijn en daaruit schade mocht voortvloeien Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheiden jegens Interius Advocaten uit welken hoofde ook vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Interius Advocaten zijn ingediend binnen het jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegheden baseert De klant is gehouden Interius Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Interius Advocaten te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het van het grootste belang is Interius Advocaten onmiddellijk in kennis te stellen van alle dokumenten welke door de klant zouden ontvangen worden en betrekking hebben op de lopende procedure Het volstaat hiertoe het desbetreffende dokument of een kopie ervan met vermelding van onze referte aan het kantoor over te maken Hetgeen reeds vermeld werd is zeker van belang indien het dokument in kwestie een deurwaardersexploot uitmaakt betekend op vraag van een andere partij Van dergelijke dokumenten ontvangen wij langs geen andere weg kopieën Deze dokumenten zijn van het grootste belang teneinde termijnen in de procedure te kunnen opvolgen Iedere opdracht tot het aanwenden van een rechtsmiddel dient ons in principe schriftelijk te worden verschaft Indien de klant evenwel geen schriftelijke opdracht terzake geeft bv bij hoogdringendheid en er wordt een rechtsmiddel aangewend wordt de klant vermoed zijn toestemming gegeven te hebben en stilzwijgend akkoord te gaan bij gebreke aan schriftelijke reactie binnen de week van het ogenblik dat de klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis kon hebben van het aanwenden van het rechtsmiddel De termijnen van beroep en verzet belopen in principe één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis In strafzaken beloopt de termijn principieel 15 dagen te rekenen vanaf de dag van het vonnis zonder dat dit hoeft betekend te worden In sommige gevallen bv beschikking Raadkamer procedure sociale verkiezingen administratiefrechtelijke procedures enz spelen andere vaak kortere termijnen Om deze redenen is het zeer belangrijk dat wij zo snel mogelijk verwittigd worden De facturatie van Interius Advocaten omvat 1 het ereloon 2 de secretariaats en verplaatsingskosten en 3 de externe kosten Het ereloon wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief De bestede tijd wordt per dossier bijgehouden op time sheets De klant heeft kennis van de uurtarieven gehanteerd door Interius Advocaten dat in principe steeds mondeling wordt meegedeeld bij de aanvang van een opdracht aan de klant

  Original URL path: http://interius.be/NL/algemenevoorwaarden.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interius Advocaten
  Tijdens zijn studies studeerde hij ook een jaar aan de Universiteit in Salamanca te Spanje Hij volgde een postacademische opleiding in het Milieurecht In 1993 startte hij zijn loopbaan als advocaat in Aalst om in juli 2000 de zaken samen te slaan met Mr Van Neck en in 2003 met Luc Willems en Leo Loos Filip Willems behandelt bij voorkeur dossiers in de sfeer van de bescherming van intellectuele eigendom

  Original URL path: http://interius.be/NL/wie/filip.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive