archive-be.com » BE » F » FGOV.BE

Total: 1002

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De berekening van uw pensioen
  pensioenaanvraag indient Verschillende tools en diensten laten u toe in afwachting een simulatie te maken en zo reeds een idee te geven van het bedrag van uw toekomstig pensioen Berekeningsformule Voor elk jaar van de beroepsloopbaan maken wij de volgende berekening Het totaal loon is de som van de bruto lonen voor de werkdagen en de fictieve of forfaitaire lonen voor de gelijkgestelde dagen werkloosheid ziekte enz alsook periodes gedekt door vrijwillige bijdragen De herwaarderingscoëfficiënt wordt gebruikt om de vroegere lonen aan te passen aan de huidige kosten voor levensonderhoud Dit resultaat wordt vervolgens gedeeld door het aantal jaren dat overeenkomt met een volledige loopbaan 45 voor een volledige loopbaan Naargelang de gezinssituatie wordt het verkregen resultaat van deze deling vermenigvuldigd met 60 alleenstaande of 75 gezin Deze berekening wordt herhaald voor alle jaren uit uw loopbaan als werknemer De resultaten van elk loopbaanjaar worden samengeteld om zo het jaarlijks brutopensioen als werknemer te bekomen Voorbeeld van een pensioenberekening Netto pensioenbedrag Sociale en fiscale inhoudingen kunnen worden toegepast op het bruto bedrag van uw pensioen Deze inhoudingen zijn afhankelijk van uw pensioenbedrag en uw gezinstoestand Het bedrag van uw pensioen dat zal worden uitbetaald kan dus verschillen van het oorspronkelijk

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/nl/futur/calculate/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive


 • De loopbaan
  Perioden waarmee rekening wordt gehouden De perioden van tewerkstelling zijn deze waarin u heeft gewerkt in het kader van een arbeidsovereenkomst Bovendien als werknemer stellen wij ook bepaalde perioden van inactiviteit onder bepaalde voorwaarden gelijk met perioden van tewerkstelling zoals onvrijwillige werkloosheid ziekte of invaliditeit militaire dienst loopbaanonderbreking tijdskrediet studies enz De gelijkstelling kan gratis zijn of mits betaling van bijdragen De lonen Het andere element van de loopbaan het loon kan bestaan uit drie soorten de werkelijke lonen de forfaitaire lonen en de fictieve lonen Om rekening te houden met de evolutie van de kosten voor levensonderhoud bij de pensioenberekening worden de lonen vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt Loopbaanoverzicht Elk jaar ontvangt u van de RVP een uittreksel van de gegevens van uw loopbaan van 2 jaar geleden De RVP zendt u ook een globaal loopbaanoverzicht in het jaar dat u 30 35 40 45 en 50 jaar wordt Via het loopbaanoverzicht kan u nagaan of uw werkgever in orde is met de sociale bijdragen U kan ook via MyPension uw loopbaan consulteren U heeft in het buitenland gewerkt Als uw sociale bijdragen werden betaald in het buitenland zal uw pensioen berekend worden door de instelling van het land waar

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/career/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive

 • De gezinstoestand
  de twee pensioenen als alleenstaande voordeliger zijn dan het gezinspensioen Het pensioen als alleenstaande wordt berekend op basis van 60 van de geherwaardeerde lonen Het pensioen als gezin U kunt het gezinspensioen ontvangen als u gehuwd is en uw partner niet meer werkt boven de toegelaten grenzen geen rust of overlevingspensioen of gelijkwaardige uitkering ontvangt geen vervangingsinkomen zoals werkloosheid ziekte of invaliditeitsuitkering ontvangt geen premie ontvangt wegens tijdkrediet loopbaanonderbreking of het verminderen van de arbeidsprestaties geen pensioen ontvangt waarvan het bedrag niet groter is dan het verschil tussen de bedragen van uw rustpensioen als gezin en als alleenstaande Opgelet wettelijk samenwonen zelfs met een samenlevingscontract geeft nooit recht op een gezinspensioen een huwelijk is dus steeds noodzakelijk Het gezinspensioen wordt berekend op basis van 75 van de geherwaardeerde lonen Als u en uw echtgeno o t e pensioengerechtigd zijn als werknemer of zelfstandige berekenen wij automatisch welke situatie het voordeligst is ofwel het gezinspensioen voor één van de partners ofwel twee pensioenen als alleenstaande Als uw echtgeno o t e zijn haar pensioen niet wil of kan weigeren pensioen openbare sector buitenlands pensioen enz en het bedrag kleiner is dan het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen als alleenstaande

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/family/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive

 • De vrijwillige bijdragen
  Studieperiodes Jaren van loopbaanonderbreking Geen pensioenbijdragen gestort Pensioenbonus Het minimumpensioen Nettopensioen Het bedrag van uw toekomstige pensioen Maximumpensioen Berekeningsvoorbeeld De vrijwillige bijdragen De RVP contacteren MyPension Vraag uw pensioen aan Publicaties Formulieren Het bedrag van uw toekomstig pensioen is afhankelijk van uw beroepsloopbaan die bestaat uit perioden van tewerkstelling als werknemer en perioden van gelijkstelling Verschillende perioden kunnen aan de beroepsloopbaan als werknemer worden toegevoegd onder bepaalde voorwaarden en na

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/contribute/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive

 • De pensioenbonus
  het jaar waarin u de leeftijd van 62 jaar bereikt of het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan begint Berekening De pensioenbonus bedraagt 2 2524 EUR bruto vanaf 01 02 2012 aan index 133 42 per dag effectieve tewerkstelling als werknemer tijdens de referentieperiode Dit bedrag is gelijk ongeacht het pensioen Per kalenderjaar dat een tewerkstellingsperiode omvat kunnen er 30 gelijkgestelde dagen in aanmerking worden genomen voor de pensioenbonus Opmerking momenteel is voorzien dat de pensioenbonus nog kan worden toegekend voor pensioenen die ten laatste ingaan op 1 december 2013 Na evaluatie van deze regeling volgt er mogelijk nog een verlenging Een reeds toegekende pensioenbonus blijft wel levenslang behouden Wat is de referentieperiode Begin van de periode 1 januari van het jaar waarin u 62 jaar wordt OF 1 januari van het jaar waarin u begint aan uw 44ste kalenderjaar van uw loopbaan Enkel de kalenderdagen vanaf 01 01 2006 worden in aanmerking genomen Einde van de periode De laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van uw pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt Voor de berekening van de pensioenbonus houdt men dus ook rekening met prestaties in het ingangsjaar Voor dat jaar is de bonus gelijk aan het bedrag van het voorgaande jaar naar rato van het aantal maanden dat voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen Er wordt geen pensioenbonus toegekend voor prestaties die geleverd worden na uw 65ste verjaardag behalve als u nog geen loopbaan van 45 jaar op de uiterste datum hebt De referentieperiode wordt dan verlengd tot 31 december van het jaar waarin u een tewerkstelling van 45 jaar bewijst Hebt u als grens of seizoenwerknemer gewerkt Deze tijdvakken openen geen recht op een pensioenbonus Wat gebeurt er bij een scheiding of een echtscheiding De bonus

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/bonus/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive

 • Gewaarborgd minimumpensioen
  109 41 EUR Het streng criterium Bij een berekening volgens het streng criterium moet minstens 2 3de van een volledige loopbaan als werknemer worden bewezen waarbij elk kalenderjaar moet voldoen aan een minimum intensiteit van tewerkstelling van 208 VTE voltijdse dagequivalenten Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan met de loopbaanbreuk in de regeling voor werknemers Het soepel criterium Bij een berekening volgens het soepel criterium moet minstens 2 3de van een volledige loopbaan als werknemer worden bewezen waarbij elk kalenderjaar moet voldoen aan een minimum intensiteit van tewerkstelling van 156 VTE voltijdse dagequivalenten Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gewaarborgd minimum voor een volledige werknemersloopbaan met de samengedrukte toekenningsbreuk als werknemer die men bekomt door de som van alle voltijdse VTE arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen te delen door 312 Opgelet niet alle prestaties worden in aanmerking genomen om aan de 2 3de loopbaanvoorwaarde te voldoen Enkel uw persoonlijke prestaties als werknemer komen in aanmerking Uiteraard komen ook de gelijkgestelde perioden in aanmerking maar de geregulariseerde studieperioden daarentegen niet De jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot zullen dus steeds als supplement bij het gewaarborgd minimumpensioen worden uitbetaald Gemengd gewaarborgd minimum Maximum toekenbare bedragen Bedragen gemengd gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige loopbaan vanaf 01 12 2012 aan spilindex 136 09 Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Jaarbedrag 14 599 38 EUR 11 221 17 EUR Forfaitair maandbedrag 1 216 56 EUR 935 04 EUR Indien de loopbaan van betrokkene niet aan het criterium van 2 3de loopbaan voldoet in de werknemersregeling maar ook jaren als zelfstandige bevat dan worden de perioden van tewerkstelling die erkend worden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen toegevoegd aan de loopbaan als werknemer om zodoende aan de 2 3de loopbaanvoorwaarde te voldoen Ook voor de berekening van het gemengd gewaarborgd minimum wordt onderscheid gemaakt tussen het streng criterium en soepel criterium Het streng criterium U moet minstens 2 3de van een volledige loopbaan hebben door de jaren als werknemer en zelfstandige samen te nemen die elk ten minste 208 VTE voltijdse dagequivalenten tellen Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gemengd minimum voor een volledige loopbaan met de toegekende loopbaanbreuk in de werknemersregeling Het soepel criterium U moet minstens 2 3de van een volledige loopbaan hebben door de jaren als werknemer en zelfstandige samen te nemen die elk ten minste 156 VTE voltijdse dagequivalenten tellen Het minimumpensioen wordt berekend door het vermenigvuldigen van het bedrag gemengd minimum voor een volledige loopbaan met de samengedrukte toekenningsbreuk in de werknemersregeling Opmerking In dit geval kan u tevens recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige Meer informatie over het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige Gewaarborgd minimum overlevingspensioen Bedragen Er worden 2 minima onderscheiden een gewaarborgd minimum werknemer en een gemengd gewaarborgd minimum Maximum toekenbare bedragen Bedragen gewaarborgd minimum overlevingspensioen voor een volledige werknemersloopbaan vanaf 01 12 2012 aan spilindex 136 09 Gewaarborgd minimum werknemer Gemengd gewaarborgd minimum Jaarbedrag 13 104 28 EUR 11 221 17

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/minimum/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive

 • Nettopensioen
  pensioen berekenen Nettopensioen De loopbaan De gezinstoestand De vrijwillige bijdragen Pensioenbonus Het minimumpensioen Nettopensioen Ziekte en invaliditeitsverzekering Solidariteitsbijdrage Bedrijfsvoorheffing Het bedrag van uw toekomstige pensioen Maximumpensioen Berekeningsvoorbeeld Nettopensioen De RVP contacteren MyPension Vraag uw pensioen aan Publicaties Formulieren Om het nettobedrag van uw pensioen te bekomen worden op het brutopensioenbedrag eventuele afhoudingen toegepast Er bestaan 3 soorten afhoudingen voor de pensioenen van de regeling voor werknemers de bijdrage voor ziekte en invaliditeitsverzekering de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing De bijdrage voor ziekte en invaliditeitsverzekering ZIV De ZIV bijdrage is een bijdrage van sociale zekerheid die bestemd is voor de financiering van de ziekte en invaliditeitsverzekering Deze bijdrage vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en opent geen recht op de terugbetaling van gezondheidszorgen Meer informatie over de ZIV bijdrage De solidariteitsbijdrage De maandelijkse solidariteitsbijdrage is een progressieve bijdrage van sociale zekerheid van maximum 2 op het totale brutobedrag van al uw pensioenen renten en sommige aanvullende voordelen Deze afhouding schommelt naargelang de hoogte van uw voordelen en naargelang u al dan niet een gezinslast hebt Meer informatie over de solidariteitsbijdrage De bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen en wordt in aanmerking genomen bij de definitieve berekening van de belasting Ze is

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/net/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive

 • Het bedrag van uw toekomstige pensioen kennen
  met zijn elektronische identiteitskaart of token inloggen op MyPension het online pensioendossier van de RVP Dankzij de geïndividualiseerde en beveiligde toegang zijn al uw loopbaangegevens al voor u ingevuld en kunt u zien hoeveel uw pensioen als werknemer zou bedragen als u nu zou stoppen met werken Ken uw pensioen Deze berekeningsmodule is sinds 15 maart 2013 niet meer on line Door de pensioenhervorming kunnen we de nauwkeurigheid van de simulaties niet meer waarborgen Wij werken op dit ogenblik aan een nieuwe toepassing Wij raden u aan om de nieuws pagina s van de verschillende websites in het oog te houden De RVP website voor werknemers De PDOS website voor vastbenoemde ambtenaren De RSVZ website voor zelfstandigen Werknemers kunnen voor het opgebouwde bedrag van hun toekomstige pensioen nog steeds terecht op MyPension Een vraag over de online simulaties Contacteer ons op het telefoonnummer 1765 druk vervolgens op 1 1 6050 via het online formulier of bezoek één van onze zitdagen of kantoren Raming vanaf 55 jaar De automatische raming op 55 jaar De RVP stuurt u automatisch een pensioenraming indien u als werknemer heeft gewerkt en in België verblijft van zodra u de 55 jarige leeftijd bereikt Deze raming maakt

  Original URL path: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/rating/paginas/default.aspx (2013-05-12)
  Open archived version from archive