archive-be.com » BE » D » DMENP.BE

Total: 880

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sitemap-Orde van Vlaamse Balies
  Player U bevindt zich hier home sitemap Wat is een advocaat Wat doet een advocaat Wat kost een advocaat Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Verstuur naar een vriend of vriendin Via onderstaand formulier

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/MailPage.aspx?genericid=15&returnurl=%2fPage.aspx%3fgenericid%3d15 (2012-10-25)
  Open archived version from archive


 • Rechtsstaat en scheiding der machten-Orde van Vlaamse Balies
  verschillende instellingen Deze scheiding der machten vermijdt dat alle macht door één instelling wordt uitgeoefend en laat toe dat de verschillende machten elkaar wederzijds controleren en beperken Klassiek wordt het staatsgezag gesplitst over drie machten de wetgevende macht de uitvoerende macht en de rechterlijke macht wetgevende macht De wetgevende macht in een rechtsstaat vaardigt de algemene regels uit die de verhoudingen tussen particulieren en het overheidshandelen in die staat zullen beheersen De wetgevende macht berust steeds bij een instelling die door de onderdanen van de staat wordt verkozen De verkozenen van deze instelling moeten voor de wijze waarop zij hun taak uitoefenen derhalve verantwoording afleggen aan de onderdanen die hen verkiezen uitvoerende macht De uitvoerende macht moet de algemene regels die door de wetgevende macht worden uitgevaardigd in de praktijk uitvoeren De uitvoerende macht is zowat het dagelijkse bestuur van de betrokken gemeenschap Deze taak berust steeds bij een instelling die gekozen wordt door de instelling bij wie de wetgevende macht berust Deze verkozenen moeten daarom voor de uitoefening van hun taak verantwoording afleggen aan de instelling die de wetgevende taak uitoefent rechterlijke macht Het spreken van recht gebeurt wanneer er geschillen rijzen over de concrete toepassing van de algemene regels of wanneer de sociale orde wordt verstoord en de gepleegde inbreuken moeten worden beteugeld De belangrijkste taak van de rechtspraak is niet het veroordelen of straffen van burgers maar bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van burgers geschonden of bedreigd worden De rechter oordeelt daarbij niet in functie van wat hem rechtvaardig of onrechtvaardig lijkt Hij moet zich baseren op wat de wet voorziet In België is de rechtsprekende macht sterk hiërarchisch opgebouwd Er zijn verschillende niveaus van rechtspraak rechtsstaat Eén van de voornaamste democratische verworvenheden is de bescherming van de burger tegen overheidswillekeur In een democratische rechtsstaat

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=21 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Bronnen van het recht-Orde van Vlaamse Balies
  avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player Bronnen van het recht Op deze pagina vindt u links naar websites met informatie over de nationale regionale Europese en internationale wetgeving een advocaat zoeken aan een buitenlandse balie zoek hier via de website van de CCBE Internationale wetgeving wereldhandelsorganisatie rechten van de mens verklaring van de Rechten van de Mens 1948 Human Rights Library Universiteit van Minnesota Human Rights Internet Verenigde Naties verdragen uitgevaardigd door de Verenigde Naties Nationale wetgeving burgerschap van de Europese Unie EEG Verdrag Eur lex Wetteksten verdragen Official Journal van de EU Europees Contractrecht M Storme verdrag inzake de rechten van het Kind verdrag van Amsterdam verdrag van Maastricht 1992 verdrag van Rome wetsvoorstellen Kamer Senaat publicatie van wetten Belgisch Staatsblad Vlaamse wetgeving administratief recht Belgische Grondwet Gecoördineerde Wetten van de Raad van State provinciewet overzicht arbeidsrecht wet op het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk 04 08 96 burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek mede eigendom wet van 30 06 94 verkeersrecht verkeersreglement in België vennootschapswetgeving vennootschappenwet Online algemeen Vlaamse Codex milieu actuele milieuwetgeving bodemsaneringdecreet van 22 februari 1995 milieuheffing voor de verwijdering van afvalstoffen wetgeving openbaar bestuur omzendbrieven Vlaamse Regering Waalse wetgeving Wallex Andere Europse landen Frankrijk Legifrance Franse Wetgeving Hongarije Wetgeving inventaris sinds 1949 taal Hongaars Nederland Nederlandse Wetgeving SDU Wettenbank WegWetwijzer Oostenrijk Rechtsinformationssystem RIS Bundeskanzleramt Oostenrijks Parlement U K Web Journal of Current Legal Issues Zwitserland Bundesrecht Zwitsers Parlement Niet Europse landen Argentinië New Bankrupcy Law Australië Caselaw database Scale Plus Canada Reproduction of Federal Law Order Constitutional Laws of Canada 1867 1982 Criminal Code Verenigde Staten Grondwet Verenigde Staten Zuid Afrika Zuid Afrikaanse wetgeving De wetgeving is niet de enige bron van het recht Een

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=78 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Actoren van justitie-Orde van Vlaamse Balies
  newer version of Adobe Flash Player Actoren van justitie de minister van Justitie de magistraten de advocaten de notarissen de gerechtsdeurwaarders De minister van Justitie De minister van Justitie is een belangrijke actor van Justitie Zijn beleid en visie is uiteraard bepalend voor de werking van Justitie Op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie www just fgov be vindt u alle informatie over de minister zijn kabinet en de FOD Justitie De magistraten De magistraten in de rechtbanken worden rechters genoemd die in de hoven heten raadsheren Zij worden benoemd door de Koning op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie Hun statuut wordt grotendeels bepaald in de Grondwet Ten dienste van de rechterlijke macht staan de griffiers en de referendarissen De magistratuur wordt onderverdeeld in twee categorieën de staande magistratuur het Openbaar Ministerie en de zetelende magistratuur de rechters die uitspraak doen De beslissingen van rechtbanken zijn vonnissen de beslissingen van hoven worden arresten genoemd De rechterlijke macht heeft niet het monopolie op rechtspraak Ook de Raad van State administratieve rechtbanken en het Grondwettelijk Hof vroeger Arbitragehof genoemd hebben rechtsprekende bevoegdheid De advocaten De advocaat is een belangrijke actor van justitie Hij kan pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale administratieve en tuchtinstanties Behoudens enkele uitzonderingen kan enkel de advocaat u verdedigen voor de rechtbanken dit wordt het pleitmonopolie genoemd Alle informatie over de taak en het beroep van advocaat vindt u op deze website De notarissen De notaris is als openbaar ambtenaar belast met het verlijden van akten zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van een onroerend goed het aangaan van een hypothecaire lening de oprichting van een vennootschap enz In dergelijke zaken is zijn tussenkomst verplicht Daarnaast heeft de notaris nog heel wat andere taken zoals bijvoorbeeld bij de vereffening verdeling van

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=39 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Procedures-Orde van Vlaamse Balies
  reden te hebben beroep aantekenen bij een hogere rechtbank Bij deze rechtbank zal er een nieuwe schriftelijke verdediging worden opgesteld waarna er opnieuw zal worden gepleit alvorens het vonnis arrest in beroep wordt uitgesproken Tegen een vonnis arrest in beroep is enkel een voorziening bij het Hof van Cassatie mogelijk Indien het Hof van Cassatie het vonnis bevestigt eindigt de procedure Wordt het vonnis verbroken zal het Hof de zaak naar een andere rechtbank in beroep verzenden om de procedure in beroep over te doen Opgelet het Hof van Cassatie buigt zich niet meer over de grond van de zaak maar spoort enkel eventuele procedurefouten of foute interpretaties van de wet op Strafprocedure Het misdrijf Bepaalde gedragingen worden beschouwd als strafbare feiten De wet wordt overtreden en de belangen van de maatschappij worden geschonden In functie van de ernst van de inbreuk en de zwaarte van de straf worden de inbreuken onderverdeeld in overtredingen wanbedrijven en misdaden Het doel van een strafrechtelijke procedure is volkomen anders dan dit van een burgerlijke procedure Een strafrechtelijke procedure heeft tot doel om misdrijven op te sporen en de daders ervan te vervolgen en te bestraffen Wanneer een inbreuk wordt gepleegd zal dit door de ordediensten worden vastgesteld en zal er een proces verbaal worden opgesteld Dit wordt aan de Procureur des Konings overgemaakt Hij onderzoekt het dossier en kan een onderzoek instellen Hij kan het dossier ook zonder gevolg laten d i het dossier seponeren Als er een onderzoek komt zijn twee scenario s mogelijk een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek opsporingsonderzoek In dit onderzoek voert de Procureur des Konings zelf het onderzoek met de hulp van de politiediensten Als het onderzoek is afgerond kan hij de dader voor de politierechtbank of correctionele rechtbank dagvaarden Als de inbreuk niet te ernstig is kan de Procureur aan de dader ook een minnelijke schikking aanbieden gerechtelijk onderzoek Dit onderzoek wordt geleid door de onderzoeksrechter aan wie het dossier wordt toevertrouwd op vraag van de Procureur des Konings Dit onderzoek is verplicht bij de zwaarste misdrijven De onderzoeksrechter moet met behulp van de politiediensten alle elementen ten voordele en ten nadele van de verdachte opsporen Hij kan vrij zijn onderzoeksmethode kiezen verhoren confrontatie reconstructie In de loop van een gerechtelijk onderzoek kan de verdachte in voorlopige hechtenis genomen worden wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt Dit aanhoudingsbevel moet op zijn geldigheid en verder nut onderzocht worden door de raadkamer De raadkamer is een bijzondere kamer gevormd in de rechtbank van eerste aanleg De raadkamer moet binnen de vijf dagen en daarna maand na maand het aanhoudingsbevel bevestigen Het gerechtelijk onderzoek wordt steeds afgesloten met een beslissing van de raadkamer dat de verdachte naar de correctionele rechtbank of het hof van assisen moet worden verwezen om berecht te worden De raadkamer kan indien er onvoldoende bezwaren zijn de verdachte ook buiten vervolging stellen Tegen elke beslissing van de raadkamer is er een beroep mogelijk bij de kamer van inbeschuldigingstelling Dit is een kamer gevormd binnen het hof

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=63 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • De Belgische instellingen-Orde van Vlaamse Balies
  loutere mogelijkheid Hoewel de adviezen van de Raad van State niet bindend zijn genieten zij een groot gezag de afdeling administratie van de Raad van State de jurisdictionele bevoegdheden De afdeling administratie vervult zowel jurisdictionele als niet jurisdictionele taken De belangrijkste bevoegdheden zijn echter van jurisdictionele aard In het kader van haar rechtsprekende bevoegdheid beschermt zij de burger tegen onwettelijke overheidsbeslissingen Als hoogste administratief rechtscollege treedt de Raad van State op als beroepsinstantie tegen de uitspraken van lagere administratieve rechtscolleges Tegen de uitspraken van de Raad van State staat geen hoger beroep open Andere administratieve rechtscolleges In de Belgische rechtswereld zijn er talrijke administratieve rechtscolleges met eigen bevoegdheden en een eigen rechtspleging Het gemeenschappelijke kenmerk dat hen bindt is dat zij oordelen over geschillen waarin zgn politieke rechten betrokken zijn Enkele administratieve rechtscolleges zijn de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen de bestendige deputatie van de provincie wanneer zij uitspraak doet in geschillen bij gemeenteraadsverkiezingen en bezwaren inzake gemeente en provinciebelastingen de commissie voor vergoedingspensioenen het comité van de dienst voor geneeskundige controle van het R I Z I V de directeur der belastingen die oordeelt over de bezwaren inzake directe rijksbelastingen Grondwettelijk Hof Het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof werd opgericht bij wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof B S 8 juli 1983 err B S 28 juli 1983 Het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof wordt ook wel eens aangeduid als het grondwettelijke hof Het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof is immers het enige rechtscollege dat beperkt bevoegd is om wetgevende akten te toetsen op hun grondwettigheid Het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof kende sinds zijn oprichting een gestage uitbreiding van zijn bevoegdheden De taak van het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof beperkte zich aanvankelijk tot de toetsing van wetten decreten en ordonnanties wetgevende akten aan de bevoegdheidsverdelende bepalingen De bijzondere wet van 8 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof B S 7 januari 1989 breidde de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof uit tot de toetsing van de wetgevende akten aan de artikelen 10 en 11 G W het gelijkheids en non discriminatiebeginsel en artikel 24 G W de vrijheid van onderwijs De bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof B S 11 april 2004 heeft de bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof verder uitgebreid Het Grondwettelijk Hof voorheen Arbitragehof kan nu eveneens uitspraak doen over de schending door een wet een decreet of een ordonnantie van de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet artikelen 8 tot en met 32 GW artikel 170 G W het wettigheidsbeginsel in belastingzaken artikel 172 G W het gelijkheidsbeginsel in belastingzaken artikel 191 G W rechten en vrijheden van vreemdelingen Meer informatie op www cass be Grondbeginselen en waarborgen met betrekking tot de werking van de rechterlijke macht Het recht op toegang tot de rechter Het recht op toegang tot de rechter is niet uitdrukkelijk in de Grondwet opgenomen Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft wel bepaald dat het recht op toegang tot de rechter kan worden afgeleid uit artikel 6 E V R M Deze internationale bepaling legt aan de overheid tevens de verplichting op om het gerechtelijk apparaat zo uit te bouwen dat alle waarborgen voor een eerlijk proces die zijn bepaald in artikel 6 E V R M zijn nageleefd onder meer een eerlijke en openbare behandeling van de zaak behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn behandeling van de zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld openbaarheid van de uitspraak in de zaak D e openbaarheid van de terechtzitting Artikel 148 van de Grondwet bepaalt dat de terechtzittingen van de rechtbanken openbaar zijn Iedere burger en meer algemeen de publieke opinie moet kunnen nagaan of de rechter onpartijdig en nauwgezet recht spreekt en of zijn of haar vertrouwen in de rechterlijke macht gerechtvaardigd is Het recht op een openbaar proces beschermt ook de verdachte tegen een geheime rechtspleging die buiten zijn weten wordt afgewikkeld De openbaarheid van de terechtzitting is de algemene regel Van deze algemene regel kan evenwel worden afgeweken wanneer er gevaar heerst voor de orde of de goede zeden De rechter oordeelt autonoom of de openbare behandeling van de zaak een gevaar betekent voor de orde of de goede zeden De openbaarheid van de terechtzitting is ook gewaarborgd door artikel 6 E V R M De openbaarheid van de uitspraak Artikel 149 van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis in een openbare terechtzitting moet worden uitgesproken De openbaarheid van de uitspraak is een absoluut beginsel waarvan niet kan worden afgeweken De openbaarheid van de uitspraak is ook gewaarborgd door artikel 6 E V R M De motivering van de uitspraak Artikel 149 1 e lid van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen omkleed moet zijn De partijen in het rechtsgeding moeten kunnen nagaan of de rechter wel degelijk alle door hen opgeworpen middelen heeft onderzocht of de rechter al dan niet arbitrair tot de uitspraak is gekomen en welke de motivatie van de rechter is om tot een bepaalde uitspraak te komen Deze elementen zijn voor partijen belangrijk aangezien ze de basis kunnen zijn voor partijen om in beroep of in cassatie te gaan De rechters worden verplicht de motivering voor hun beslissing te verwoorden op een duidelijke niet tegenstrijdige en ondubbelzinnige wijze en te antwoorden op de argumenten en het verweer van de procespartijen Het vereiste van artikel 149 1 e lid van de Grondwet is louter formeel De omstandigheid dat een motief van de rechter naar recht onjuist zou zijn levert geen strijdigheid op met artikel 149 1 e lid van de Grondwet In die zin is de motiveringsplicht een vormvereiste Niettegenstaande artikel 6 E V R M niet uitdrukkelijk spreekt van de motivering van de uitspraak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de motiveringsverplichting een wezenlijk bestanddeel is van

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=65 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Internationaal recht-Orde van Vlaamse Balies
  de fundamentele vrijheden gesloten door de lidstaten van de Raad van Europa dit is een andere Europese instelling dan de Europese Unie Dit verdrag biedt aan iedereen die onder de rechtsmacht van de verdragspartijen ressorteert een collectieve garantie van een aantal materiële grondrechten zoals het recht op leven het verbod op foltering mensonterende behandelingen en het verbod op slavernij het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid het recht op een behoorlijke rechtsbedeling het recht op de eerbiediging van het privé en gezinsleven het recht op huwelijk het recht op vrijheid van gedachte geweten en godsdienst en vrije meningsuiting De procedurele grondrechten in internationale verdragen België heeft het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten BUPO geratificeerd Deze twee verdragen die een rechtstreekse werking hebben in het interne recht bevatten een aantal procedurele waarborgen voor een behoorlijke rechtsbedeling Sommige van die waarborgen zoals het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter worden eveneens geboden in de Grondwet In dergelijke situatie wordt de bepaling toegepast die de rechtsonderhorige de ruimste bescherming biedt Het EVRM biedt elke rechtsonderhorige ongeacht zijn nationaliteit die alle nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput toegang tot supranationale rechtsinstanties waarvan de uitspraken de Staat binden Artikel 6 EVRM en artikel 14 BUPO sommen een aantal procedurele waarborgen op die eenieder moet genieten bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging Deze waarborgen zijn Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie De onpartijdigheid van de rechter moet boven elke twijfel verheven zijn omdat hij over anderen moet oordelen Het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak Een eerlijke behandeling houdt ondermeer in dat de procedure op tegensprekelijke wijze verloopt Dit vereist dat de partijen kennis krijgen van alle argumenten en bewijsstukken die aan de rechtbank worden voorgelegd en dat zij hierover kunnen debatteren voor de rechtbank Het recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt bijzonder streng beoordeeld Justice must not only be done it must also be seen to be done Vooreerst moeten de rechterlijke organisatie en de rechtspleging zo zijn gestructureerd dat er in hoofde van de rechtzoekenden geen twijfel omtrent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke instantie kan rijzen objectieve of structurele onpartijdigheid Vervolgens mag de rechter niet persoonlijk vooringenomen zijn subjectieve of persoonlijke onpartijdigheid of zich onder druk laten zetten Het recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn houdt voor de Staat de verplichting in de rechtsbedeling zo te organiseren dat een rechterlijke uitspraak binnen een redelijke termijn wordt geveld De duur van de behandeling van een zaak hangt af van de aard van het rechtscollege en verschilt ook van arrondissement tot arrondissement De redelijkheid van de procesduur dient steeds in concreto te worden beoordeeld Indien de strafrechter vaststelt

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=66 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Stage-Orde van Vlaamse Balies
  advocaat moet drie jaar stage volgen bij een advocaat met jarenlange beroepservaring Gedurende deze stage mag de stagiair zelfstandig alle zaken behandelen en is hij verplicht bijstand aan minvermogenden te verlenen pro Deo Reglementen In het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2008 werd het OVB reglement betreffende de stage goedgekeurd op de algemene vergadering van 7 mei 2008 gepubliceerd Het reglement trad in werking op 28 augustus 2008 Vanaf de datum van de inwerkingtreding van het reglement dienen eerder afgesloten overeenkomsten door de betrokken partijen aan de nieuwe bepalingen te worden aangepast De Orde van Vlaamse Balies stelt een modelcontract ter beschikking overeenkomstig het OVB reglement betreffende de stage U vindt het modelcontract hier Naar aanleiding van het reglement betreffende de stage werd een FAQ sheet opgesteld U vindt de FAQ sheet hier In het Belgisch Staatsblad van 17 april 2009 werd het OVB reglement betreffende de beroepsopleiding goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 maart 2009 gepubliceerd Het reglement trad in werking op 17 juli 2009 Door beide reglementen wordt de stage eenvormig aan de 14 Vlaamse balies en zullen voor elke stagiair en elke stagemeester aan welke Vlaamse balie ook dezelfde rechten en plichten gelden Vademecum voor de

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=72 (2012-10-25)
  Open archived version from archive