archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Komt er een Databank Welzijn in Oostende? | Collins Nweke
  het voorstel om een Oostends Databank Welzijn in het leven te roepen Een jaar later willen we weten of de databank een realiteit wordt of niet INTERPELLATIE van Collins Nweke over de nood aan cijfers over het lokaal welzijnsbeleid Gemeenteraad vrijdag 23 mei 2014 In de gemeenteraadszitting van 24 mei 2013 werd het project Kansen voor Kinderen geëvalueerd Als Groen zijn we tussengekomen in de discussie met het voorstel omeen Oostends Databank Welzijn in het leven te roepen Het voorstel was gebaseerd op de volgende vastellingen deels uit het evaluatierapport Oostende is koploper in Vlaanderen wat kinderarmoede betreft Er is een gebrek aan cijfermaterialen eigen aan Oostende Oostende beschikt over onvoldoende cijfergegeven om een nulmeting te doen het beleid tot op vandaag heeft zijn impact gemist omdat die gebaseerd was op onvolledige of foutieve gegevens De schepen bevoegd voor kinderarmoede ondersteunde ons voorstel Na één jaar zouden we het volgende graag willen weten 1 Is het stadsbestuur al gestart met cijfergegevens te verzamelen en te centraliseren om tot een Oostends Databank Welzijn te komen Werd de administratie effectief de opdracht gegeven om het proces op gang te zetten 2 Wat mogen de Oostendenaars verwachten op korte middellange en lange termijn

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/sociaal_beleid/komt_er_een_databank_welzijn_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Het Economisch Huis kansen geven maar geen blanco cheque | Collins Nweke
  zijn er ook andere aandachtspunten zowel strategisch als in de inhoudelijke werking van het EHO waarop wij goed moeten letten Oostendenaars hebben een verduidelijking nodig in enkele zaken I AANDACHTSPUNTEN Groen weigert een blanco cheque te geven voor ons is het onmogelijk om in te gaan op de vraag tot uitbetaling van het saldo van de financiële middelen 2014 voor het Economisch Huis Dat omwille van een reeks knelpunten waarop wij al in juni 2013 aandacht gevestigd hadden Verlies en besparingsplan Het Economisch Huis Oostende heeft een verlies van 131 185 euro opgelopen in 2013 Dat is zeer veel geld In het raadsdossier werd verwezen naar een besparingsplan die het verlies in 2013 zou aanzuiveren tijdens de boekjaren 2014 2015 Maar dat plan en wat het inhoudt is nergens terug te vinden Het plan dat ons ondertussen per e mail bezorgd werd is vaag en allesbehalve overtuigend Er is een verschil tussen een oplijsting van budgetposten en een plan Een plan bevat concrete acties die tot resultaten leiden en is niet louter een oplijsting van budgetposten Het Economisch Huis heeft geen besparingsplan wel een oplijsting van budgetposten Dat is veel te vaag Nochthans heeft het Economisch Huis een besparingsplan nodig De stad Oostende moet investeren met zicht op redelijk returns Het kan niet dat wij aan grote geldverspilling doen en verwachten dat de Oostendenaar dit braafjes zal dulden Begroting 2014 schrapping 100 000 euro uitgavenpost vzw Shopping Centrum Bij de goedkeuring van de begroting 2014 werd de som van 100 000 00 euro namelijk de inkomenpost inning lidgelden handelsbonden geschrapt Daardoor werd de uitgavenpost vzw Shopping Centrum van 190 000 00 euro gewijzigd naar 90 000 00 euro We stellen vast dat de vzw het met 100 000 00 euro minder moet doen Dit leidt tot drie vragen welke acties vallen dan weg tot hoeverre heeft dit een invloed op de opgestelde targets en hoe denkt men dit in de begroting 2015 en verder te remediëren Kwijting bestuurders Na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt traditioneel bij het Economisch Huis Oostende kwijting verleend aan de bestuurder Deze manier van werken is misschien in het algemeen aanvaard maar we vinden dat dit beter en anders kan We vragen ons af of het niet beter zou zijn dat de bestuurders inclusief de gedelegeerd bestuurder van alle verantwoordelijkheid wordt ontlast na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de Gemeenteraad De Stad Oostende is niet vreemd aan deze manier van werken want straks krijgen wij de vraag van de burgemeester onder agendapunt 43 om krachtens de statuten van de Gemeenteraad kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende aangaande het boekjaar 2013 Dit is transparanter en we vragen ons af wat ons belet om dit toe te passen in het Economisch Huis Misschien iets om mee te nemen bij de omvorming van de EHO naar het EVA Signaal stadsadministratie In het gemeenteraadsdossier steekt een batterij van kritische vragen van de stadsadministratie richting het

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/het_economisch_huis_kansen_geven_maar_geen_blanco_cheque (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Oostende gelijk aan ontgroening | Collins Nweke
  geconstateerd dat ontgroening in feite het afnemen is van het aandeel jongeren in de bevolking als gevolg van een afname van het geboortecijfer Ik denk niet dat het probleem bij ons hier in Oostende bij het aantal nieuwe geboorten ligt maar wel op een wan beleid die de jongeren wegtrekken Ik pik er slechts twee van die beleid of gebrek daarvan uit Ten eerste het aantal instellingen van hoger onderwijs is in Oostende sterk verminderd in de voorbije decennia Neem het project Plassendale als een tweede voorbeeld Het was de bedoeling geweest om veel bedrijven naar daar te trekken maar de bedrijven vinden de voorwaarden ongunstig en blijven weg om maar te zwijgen over een aantal grote werkgevers die hun boeken dicht deed de laatste tien jaar Is het niet ironisch dat in plaats van bedrijven bouwen in de site Plassendale nu wordt overwogen om een nieuwe gevangenis te zetten De denkfout erachter lijkt mij sluit hen maar op en probleem wordt opgelost in plaats van kritisch na te denken over het verband tussen hoge jongeren werkloosheid en criminaliteit Is het niet duurzamer om zowel de criminaliteit als de oorzaak ervan tegelijk aan te pakken Verschillende literaturen waaronder Wikipedia hebben de gevolgen van ontgroening benadrukt maar ik heb er slechts drie uitgehaald Ontgroening en vergrijzing kunnen niet los van elkaar gemaakt worden De ene leidt tot de andere In het begin is deze echter marginaal omdat het aandeel jongeren niet alleen wordt afgezet tegen het aandeel ouderen maar ook tegen het aandeel van het grote middensegment Als de bevolking vergrijst verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden Werkenden moeten meer gepensioneerden onderhouden dus de premie moet stijgen of de pensioenuitkeringen moeten verminderd worden De behoefte aan scholen en onderwijzend personeel zal afnemen Oostende voert een beleid die de jongeren weg

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/oostende_gelijk_aan_ontgroening (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Armoede geen prioriteit voor Vlaamse Regering | Collins Nweke
  domeinen zijn de diverse aspecten niet gedetailleerd uitgewerkt Dit terwijl het Netwerk tegen Armoede met vroegere ervaringen in gedachten net gepleit had om heel duidelijk een aantal fundamenteel noodzakelijke maatregelen rond armoedebestrijding in het regeerakkoord te beschrijven en hier budgetten voor vast te leggen Het is bijzonder jammer dat het ondersteunen en versterken van wijkgezondheidscentra niet uitdrukkelijk genoemd wordt Over het aanpakken van de problematiek van de stijgende kosten in het onderwijs is niets terug te vinden De plannen op het vlak van het inschrijvingsbeleid in het onderwijs hervorming van de financiering van scholen en het activeringsbeleid verontrusten ons sterk Op vlak van huisvesting blijft men verder kiezen voor eigendomsverwerving Dit terwijl meer dan 100 000 mensen wachten op een sociale woningen en men met de woonbonus de kans krijgt om daar eindelijk iets aan te doen Bovendien zien we dat het groeiritme voor de sociale woningen weer eens wordt vertraagd én dat het principe van tijdelijke contracten wordt ingevoerd in de sociale huur De perceptie van sociale huisvesting als tijdelijke oplossing en als opstapje naar private markt is nieuw en verontrust ons zeer Ook wil men een aantal maatregelen afschaffen zoals bijvoorbeeld de gratis hoeveelheid energie en water zonder dat de alternatieven inzake de aanpak van energie armoede al concreet zijn Datzelfde geldt inzake mobiliteit Daarnaast wil Het Netwerk tegen Armoede dat er net meer en niet minder controle komt op lokale besturen en andere dienstverleners over wat er precies gepresteerd wordt met middelen bestemd voor armoedebestrijding Positief is dan weer dat men de betrokkenheid van en overleg met mensen in armoede blijft benadrukken en dat de regering de armoedetoets blijft hanteren In het hoofdstuk armoedebestrijding zegt de Vlaamse Regering onder meer dat ze de bevoegdheden die via de staatshervorming naar Vlaanderen komen optimaal wil inzetten als hefboom inzake

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/armoede_geen_prioriteit_voor_vlaamse_regering (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit | Collins Nweke
  meer dan 130 verschillende nationaliteiten telt Vaststellingen Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 dus bijna twéé jaar geleden staat geen artikel in De Grote Klok die een echte weergave geeft van een intercultureel Oostende In oktober 2012 toevallig het verkiezingsjaar kon er wel een artikel over de Open MARO in De Grote Klok staan Sindsdien geen meer De aankondiging van de Open MARO een jaarlijks open vergadering van alle inwoners van Oostende om kennis te maken met hun medeburgers van andere etniciteit mocht niet opgenomen worden in De Grote Klok Na tussenkomst van Groen mocht het wel De administratie diensten Communicatie en Samenleven staan positief tegenover het naleven van de bepalingen van het meerjarenplan en het minderhedenbeleidsplan door het opnemen van artikels over diversiteit in Oostende in De Grote Klok Sinds verschillende afkeuringen om geschrijven artikels te publiceren in De Grote Klok is de administratie zijn motivatie bijna volledig kwijt Er bestond een werkgroep communicatie binnen de MARO maar die is zonder resultaten ontbonden deels omwille van de stiefmoederlijke behandeling van het stadsbestuur Gezien deze vaststellingen meent Groen dat het stadsbestuur gebuisd is met betrekking tot het aanwenden van De Grote Klok als kanaal om aan etnische diversiteit in Oostende uiting te geven Dit impliceert ook een inbreuk op de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de Vlaamse regering We willen het stadsbestuur wel nog kansen geven tot herexamen Vandaar doen we enkele constructieve voorstellen maar ook een vraag vooral naar garanties toe Voorstellen Zoals bepaald in het minderhedenbeleidsplan en het meerjarenplan is de dienst Communicatie belast met de opdracht om diversiteit te doen uiten in De Grote Klok We stellen voor dat het stadsbestuur die dienst hun werk laat doen in samenspraak met de integratiedienst en de MARO Het stadsbestuur houdt de inmenging best op Een minimum van één artikel

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/een_tijdperk_van_verbondenheid_en_eenheid_diversiteit (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Komt er een Databank Welzijn in Oostende? | Collins Nweke
  voorstel om een Oostends Databank Welzijn in het leven te roepen Een jaar later willen we weten of de databank een realiteit wordt of niet INTERPELLATIE van Collins Nweke over de nood aan cijfers over het lokaal welzijnsbeleid Gemeenteraad vrijdag 23 mei 2014 In de gemeenteraadszitting van 24 mei 2013 werd het project Kansen voor Kinderen geëvalueerd Als Groen zijn we tussengekomen in de discussie met het voorstel om een Oostends Databank Welzijn in het leven te roepen Het voorstel was gebaseerd op de volgende vastellingen deels uit het evaluatierapport Oostende is koploper in Vlaanderen wat kinderarmoede betreft Er is een gebrek aan cijfermaterialen eigen aan Oostende Oostende beschikt over onvoldoende cijfergegeven om een nulmeting te doen het beleid tot op vandaag heeft zijn impact gemist omdat die gebaseerd was op onvolledige of foutieve gegevens De schepen bevoegd voor kinderarmoede ondersteunde ons voorstel Na één jaar zouden we het volgende graag willen weten 1 Is het stadsbestuur al gestart met cijfergegevens te verzamelen en te centraliseren om tot een Oostends Databank Welzijn te komen Werd de administratie effectief de opdracht gegeven om het proces op gang te zetten 2 Wat mogen de Oostendenaars verwachten op korte middellange en lange termijn

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/komt_er_een_databank_welzijn_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Oostende mist steeds een proactief minderhedenbeleid | Collins Nweke
  proactieve benadering Dit vereist een onderzoek naar de noden behoeften leefomstandigheden en verwachtingen van de doelgroep De laatste onderzoek was in 1997 Het is dus een serieus probleem dat het minderhedenbeleid in Oostende steeds gebaseerd is op een verouderd onderzoek Het is dan ook niet verbazend dat het minderhedenbeleid in Oostende zijn echte impact mist Dit moet veranderd worden anders blijven we verkeerd bezig Ernstig beleidswerk laat geen ruimte voor speculaties zoals het vandaag de situatie is in Oostende voor details http collinsn groen2 ys be geen proactief minderhedenbeleid oostende De etnisch culturele minderheden het middenveld en de Minderhedenadviesraad Oostende MARO zijn er mee eens met deze mening Ook Schepen Tom Germonpré bevoegd voor het minderhedenbeleid deelde de mening dat een grootschalig en professioneel onderzoek naar de noden en behoeften van de doelgroep dringend is De schepen verklaarde dat hij bereid is om dit onderzoek te realiseren Het is intussen één jaar sinds deze belofte werd gemakt We veronderstellen dat het onderzoek al gestart is en zijn benieuwd naar de resultaten VRAAG Leg ons kort uit wat de planning en timing zijn voor de uitvoering en bekendmaking van de resultaten van een beleidsonderzoek over de ECM in Oostende Collins NWEKE

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/oostende_mist_steeds_een_proactief_minderhedenbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Interpellatie over de komst van Decathlon en een verhuis van de Mediamarkt (Gemeenteraad vrijdag 1 februari 2013) | Collins Nweke
  Economisch Huis Oostende zegt namelijk dat indien Mediamarkt niet binnen de stadsgrenzen kan verhuizen ze Oostende zal verlaten Hoe dan ook heeft het stadsbestuur het laatste woord Schepen kan u enige duiding geven bij het standpunt van de schepencollege voor de komst van Decathlon en een mogelijk verhuis van de Mediamarkt naar de Oostendse Hallen Het standpunt van Groen is het volgende De Stad beslist en kan een visie uittekenen op de handelszaken die ze wil aantrekken Een nieuwe keten langs de Torhoutsesteenweg zal voor nog grotere mobiliteitsproblemen zorgen nu al zijn er veel files Bovendien beschikt Oostende reeds over enkele grote sportwinkels Voor ons is het zeer belangrijk om een levendig handelsapparaat te hebben in de stadskern dat heeft vele voordelen op vlak van mobiliteit sociaal weefsel en zelfs het veiligheidsgevoel We moeten de kleine middenstand steunen en dus voorzichtig zijn in het uitbreiden van grote winkelketens langs de rand van de stad Wat betreft de verhuis van Mediamarkt doet dit vragen rijzen over de toekomst van de winkelruimte onder de Sleuyterarena In het verleden heeft Groen er al op gewezen dat de inplanting en structuur van dit complex ondermaats is De wisselende en gebrekkige invulling van de winkelruimtes over de jaren heen bewijst dat De herbestemming van de winkelruimte in de Sleuyterarena bij eventueel verhuis van de Mediamarkt zorgt voor enige commotie en onzekerheid in Oostende Wat zijn de kansen voor een meer bloeiende winkelruimte onder de Sleuyterarena Of loont het de moeite om een andere piste te verkennen bijvoorbeeld om de ruimte in de Sleuyterarena ter beschikking te stellen van extra kinderopvang waar in Oostende hoge nood aan is Wij vragen ons ook af hoe het stadsbestuur tewerk wil gaan om verloedering aldaar te voorkomen Wij stellen ook voor om dit op de agenda te plaatsen voor

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/interpellatie_over_de_komst_van_decathlon_en_een_verhuis_van_de_mediamarkt (2016-05-01)
  Open archived version from archive