archive-be.com » BE » B » BASKETHOUTEM.BE

Total: 142

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoekresultaten voor:
  Documenten Nieuwe regels voor 14 24 seconden Seizoen 2016 2017 Medisch attest Ongevallen aangifte formulier basketbal Mutualiteitsformulier Bond Moyson Mutualiteitsformulier Christelijke Mutualiteit Mutualiteitsformulier Partena Mutualiteitsformulier Liberale Mututaliteit Inschrijving basketbalkamp 2016 ONZE HUIDIGE CLUB HISTORIEK RAAD VAN BESTUUR BBC HOUTEM Onze club treedt dit seizoen aan met 17 ploegen in competitie waarvan 5 seniorploegen en 12 jeugdploegen allen begeleid door een gediplomeerd trainer en onder het toeziend oog van een sportcoördinator een sportieve cel en een jeugdcel met jeugdverantwoordelijke Onze jeugdwerking is een prioriteit binnen onze club maar onze seniorploegen blijven het uithangbord van onze club waarnaar wij onze jeugdspelers willen laten doorgroeien Op die manier willen we werken aan onze missie Rekening houdend met ieders capaciteiten jongeren de kans bieden kennis te maken met de basketbalsport Binnen een competitief kader geven we hen de mogelijkheid zich te vervolmaken in het beoefenen van de basketbalsport met specifiek aandacht voor teamwork en doorzettingsvermogen waardoor het zelfvertrouwen kan groeien Samen met de bestuursploeg en al onze trainers en met de steun en de hulp van vrijwilligers en ouders willen we ons inzetten om deze missie tot een goed einde te brengen We heten al onze sportieve tegenstrevers hartelijk welkom in onze thuisbasis en

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/nieuwe-regels-voor-14-24-seconden/itemlist/search (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Waar staat onze club voor ?
  wij de doorstroming naar de eerste ploeg verder te vrijwaren BBC Houtem wil verder de kaart trekken van de kwaliteit en stapte in het project Give and go een instrument van de VBL om de kwaliteit van de jeugd en clubwerking te meten te verbeteren en te belonen Zoals in elke organisatie gelden binnen onze club ook een aantal afspraken om de dagelijkse werking in goede banen te leiden en

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/de-club/item/333-waar-staat-onze-club-voor?tmpl=component&print=1 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Taken van de jeugdcoördinator actief binnen BBC Houtem
  of de aanpak door de trainer Evalueren opvolgen en bijsturen van de jeugdtrainers trainingen wedstrijden voorbereidingen evaluatie van hun spelers Per maand twee schriftelijke evaluaties van een bijgewoonde training en of wedstrijd kunnen voorleggen Organiseren en leiden van de vergadering van de jeugdtrainers minimum drie per seizoen Bijwonen van de vergaderingen van de sportieve cel en daar de nodige feedback geven vanuit de jeugdwerking o a naar de kansen binnen

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/de-club/item/332-taken-van-de-jeugdcooerdinator-actief-binnen-bbc-houtem?tmpl=component&print=1 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Huishoudelijk reglement van de trainer
  Tijdens de rust blijft de coach bij zijn spelers om hen persoonlijk te briefen waar dat nodig is 4 De visie van de club de sportieve cel en jeugdcoördinatie is dat iedere speler speelster ongeacht zijn haar kunnen en mogelijkheden minimum 10 minuten speelt per wedstrijd en dit gespreid over 2 helften Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden Afwezigheid op trainingen indien de regel geldt voor alle leden van de ploeg Sanctie van de coach wegens gebrek aan inzet ongepast gedrag tijdens de trainingen Een sanctie wordt vooraf aan de speler speelster medegedeeld 5 Voor de wedstrijd neemt de trainer of ploegverantwoordelijke 7 ballen uit het rek en maakt dit terug op slot 1 wedstrijdbal gaat op de tafel de andere 6 zijn voor de beide ploegen Bij de start van de wedstrijd verzamelt men de ballen in een ballenkarretje waarover de club beschikt Na de wedstrijd brengt de trainer of ploegverantwoordelijke de 7 ballen terug naar het rek en maakt het op slot 6 Na de wedstrijd wordt de bank netjes achtergelaten ook op verplaatsing lege waterflessen blikjes in de juiste afvalcontainers De trainer ploegverantwoordelijke maakt hierover een afspraak met de ploeg eventueel beurtsysteem 7 Het dragen van sportschoenen op verplaatsingen is verplicht Dit om de regels van andere sportzalen te respecteren In de Houtemse sportzaal wordt verwacht ander schoeisel aan te hebben dan dat waarmee je naar de zaal bent gekomen 8 Maak duidelijk afspraken met de ploegverantwoordelijke voor de uitwedstrijden Uur en plaats samenkomst Wie rijdt rechtstreeks Voldoende wagens Coachesvergaderingen 1 De aanwezigheid op de coachesvergaderingen is verplicht Vanaf de 2e afwezigheid worden telkens 2 prestaties in mindering gebracht en afgehouden van je vergoeding Deze regel geldt voor elke afwezigheid van welke aard ook tenzij je belet bent door het volgen van een basketbalcursus of werkverplichtingen 2 Afwezigheden en of afwijkingen worden vooraf gemeld aan Ingrid Van Caeneghem en de jeugdcoördinator 3 Elke trainer houdt zich aan de afspraken gemaakt in de coachesvergaderingen in overleg met de andere trainers coaches wat betreft technische en tactische aspecten van de sport 4 Alle beslissingen en informatie vrijgegeven binnen de coachesvergaderingen zijn vertrouwelijk en worden enkel daar behandeld Bij inbreuken kan men gesanctioneerd worden door de Raad van bestuur Documentatie 1 De leerlijn opgesteld door de jeugdcoördinator voorziet in alle jaarplannen per beheersniveau Op basis van deze jaarplannen is iedere trainer verplicht voor zijn ploeg een globaal periodeplan per seizoen op te maken 3 periodeplannen per seizoen op te maken 2 Deze periodeplannen worden ten laatste op onderstaande data ingediend bij de jeugdcoördinator Op basis van het voorbereide periodeplan dienen de coaches hun trainingsvoorbereidingen op te maken Deze trainingsvoorbereidingen dienen niet te worden ingediend bij de jeugdcoördinator maar kunnen worden opgevraagd tijdens de twee trainingen die ter ondersteuning per seizoen worden gevolgd door de jeugdcoördinator Periode 1 start trainingen voor de kerstvakantie Periode 2 vanaf de kerstvakantie krokusvakantie Periode 3 krokusvakantie einde seizoen 3 Op basis van het voorbereide periodeplan dienen de coaches hun trainingsvoorbereidingen op te maken Deze trainingsvoorbereidingen dienen

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/de-club/item/331-huishoudelijk-reglement-van-de-trainer?tmpl=component&print=1 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VZW BBC HOUTEM – Sportief en Huishoudelijk Reglement
  toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven voert de briefwisseling voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken ondertekent alle van hem uitgaande stukken is verplicht afschriften te houden en deze evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar zorgt i s m het boedhoudkantoor voor de wettelijke na te komen verplichtingen van de vzw BTW aangiftes en wetgeving neerlegging jaarrekening 5 Taken van de webmaster beheert de website ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is beheert de structuur van de website zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is voert de eindredactie van teksten op de website beoordeelt inhoud die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel kunnen ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl onderhoudt contacten met hen die teksten of andere inhoud voor de website aanleveren Artikel 9 Bestuursmandaten 1 De leden van de raad van bestuur en van de Algemene Vergadering worden aangesteld voor onbepaalde duur Ieder bestuurder kan ten allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden Enkel de Algemene Vergadering kan met drie vierde meerderheid van de aan de stemming deelnemende bestuurders beslissen over uitsluiting van een lid en nadat dit lid is gehoord 2 Elk bestuurder kan ten allen tijde uit de vereniging treden Het ontslag wordt bij aangetekende brief of tegen bewijs van afgifte aan de Raad van Bestuur ter kennis gebracht Het mandaat van een ontslagnemend bestuurder stopt onmiddellijk Op de eerstvolgende vergadering kan overgegaan worden tot de aanduiding van een nieuw bestuurder 3 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle bestuursleden en enkel zij hebben stemrecht in de Algemene Vergadering waarbij elk bestuurslid beschikt over één stem Artikel 10 Gedragscode Gezondheid BBC Houtem wil actief kennis en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid Wij willen bewust meehelpen jongeren te beschermen tegen roken alcoholisme en andere verslavingen Drugs en alcohol Het standpunt van BBC Houtem in verband met drugs is duidelijk Het bezit verhandelen gebruik of aansporen tot gebruik is onaanvaardbaar Wat ook de wetgeving is of ooit zal worden drugs worden in BBC HOUTEM niet getolereerd Met drugs worden enerzijds de illegale drugs bedoeld waarvan het bezit en het gebruik in elk geval verboden is Anderzijds worden ook de legale drugs zoals medicatie alcohol en dergelijke bedoeld waarvan misbruik negatieve gevolgen heeft op het functioneren in het algemeen Wanneer een speler speelster binnen de club betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale drugs worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd en wordt hij zij uit de club gezet Verhandelen doorgeven ter beschikking stellen verkopen van drugs leidt steeds tot het inschakelen van politiediensten en parket In de cafetaria geldt de Besluitwet op de beteugeling van de openbare dronkenschap Elke coach waakt er over dat er in de kleedkamers bij de jeugdploegen geen alcohol wordt gedronken Artikel 11 Sporthal 1 De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook van leden en derden in de gebouwen aanwezig 2 De sportterreinen mag je enkel betreden als er toezicht is door iemand van de club Hangen of dunken in de lage doelen is ten strengste verboden Voor het gebruik van sport schoenen drank en voeding in de zaal houden we ons aan de richtlijnen van de opzichters van de gemeentelijke sportdienst 3 De opbergruimte van de sporthal is enkel toegankelijk voor trainers en gemeentelijk personeel Artikel 12 Wedstrijden 1 Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge schreven kleding te verschijnen ook tijdens de opwarming voorafgaand aan de wedstrijd 2 Bij wedstrijden zijn we tijdig aanwezig dit in afspraak met de coach en of ploegverantwoordelijke die het tijdstip van aanwezigheid bepaalt 3 Seniors juniors kadetten en in voorkomend geval miniemen en pupillen overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach Het in gebreke blijvende lid betaalt de door de VBL vastgestelde boete 4 Iedere boete door de VBL opgelegd ten gevolge ongepast gedrag spelers of niet wordt door de speler of wettelijke vertegenwoordiger gedragen 5 Bij uitwedstrijden moet iedereen het vertrekuur strikt respecteren Wie rechtstreeks gaat of niet kan komen is verplicht de coach en of ploegverantwoordelijke tijdig te verwittigen 6 De opwarming gebeurt in T shirt van de club 7 Tijdens de wedstrijd trui in je broekje 8 Geen kritiek op coach medespelers en zeker niet op de scheidsrechters Iedereen tracht zijn werk zo goed als mogelijk te doen 9 Ten opzichte van je ploegmaats heb je enkel een aanmoedigende rol positief aanmoedigen geen negatieve emoties 10 Bij een time out loop je zo vlug mogelijk naar je coach Ook de bankzitters komen luisteren naar wat de coach te vertellen heeft 11 Na de thuiswedstrijden verwachten we jullie allen in de mate van het mogelijke in de cafetaria Dit is zeer belangrijk voor de ploeggeest 12 Toon respect en waardering voor de belangloze inzet van de ploegverantwoordelijken en of tafelbedieners Zij zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de club 13 Tot slot als je coach opmerkingen geeft en je voortdurend verbetert dan bewijst hij zij zo zijn haar interesse in jou is zeker niet negatief bedoeld Technische fouten en ongepast gedrag Wij vragen van al onze spelers een correcte houding t o v de wedstrijdleiding en dulden geen kritiek op de scheidsrechters Spelers die toch een technische fout oplopen kunnen op de bestuursvergadering worden geroepen en een sanctie krijgen Wij verwachten van onze spelers dat zij hun gedrag en hun impulsiviteit in de sportzaal onder controle kunnen

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/de-club/item/330-vzw-bbc-houtem-sportief-en-huishoudelijk-reglement?tmpl=component&print=1 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • BBC HOUTEM : 2015 - 2016
  de planning voor dit seizoen Alles gaat in sporthal 0 Fotos basketbalkamp 2015 Zie de fotos van de basketbalkamp 2015 Foto Galerijen Microben B ploegvoorstelling 20 02 2016 0 Afscheidparty seizoen 2014 2015 0 Ploegvoorstelling premicroben 21 maart 2015 0 Interviews Seizoen 2014 2015 Peter Van Heule Coach heren 1st Provinciale Pers 0 De Beiaard 24 01 2015 0 HLN 28 11 2014 0 HLN 24 11 2014 Formulieren Documenten Nieuwe regels voor 14 24 seconden Seizoen 2016 2017 Medisch attest Ongevallen aangifte formulier basketbal Mutualiteitsformulier Bond Moyson Mutualiteitsformulier Christelijke Mutualiteit Mutualiteitsformulier Partena Mutualiteitsformulier Liberale Mututaliteit Inschrijving basketbalkamp 2016 ONZE HUIDIGE CLUB HISTORIEK RAAD VAN BESTUUR BBC HOUTEM Onze club treedt dit seizoen aan met 17 ploegen in competitie waarvan 5 seniorploegen en 12 jeugdploegen allen begeleid door een gediplomeerd trainer en onder het toeziend oog van een sportcoördinator een sportieve cel en een jeugdcel met jeugdverantwoordelijke Onze jeugdwerking is een prioriteit binnen onze club maar onze seniorploegen blijven het uithangbord van onze club waarnaar wij onze jeugdspelers willen laten doorgroeien Op die manier willen we werken aan onze missie Rekening houdend met ieders capaciteiten jongeren de kans bieden kennis te maken met de basketbalsport Binnen een competitief kader geven

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Vergadering Raad van Bestuur van dinsdag 24 maart 2015
  en sportief reglement van de club Het zomerkamp in Blankenberge gaat door van 10 tot 14 augustus 2015 en kost 210 Er zijn momenteel 38 inschrijvingen Maximum 72 deelnemers Wie wenst deel te nemen graag inschrijven a u b Binnen het bestuur zijn twee bestuursleden sessies aan het volgen aangaande vrijwilligerswerk binnen onze club om deze dan uit te werken en te implementeren Zonder vrijwilligers kunnen wij niet verder Op

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/de-club/bestuur/raad-van-bestuur/item/347-vergadering-raad-van-bestuur-van-dinsdag-24-maart-2015?tmpl=component&print=1 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Vergadering Raad van Bestuur van maandag 02 februari 2015
  8 en zondag 9 augustus 2015 in het Bloso centrum te Blankenberge Het tweede eetfestijn voor onze jeugd gaat door op zondag 15 februari 2015 te Balegem Feestzaal De Steenput We vragen nog heel wat vrijwilligers en spelers ook vooral onze jeugdploegen cadetten miniemen om een handje toe te steken de werklijst zal in de cafetaria uithangen of je neemt contact op met Lut De Lange Er zijn twee shifts

  Original URL path: http://baskethoutem.be/index.php/de-club/bestuur/raad-van-bestuur/item/346-vergadering-raad-van-bestuur-van-maandag-02-februari-2015?tmpl=component&print=1 (2016-04-29)
  Open archived version from archive