archive-be.com » BE » A » AZVESALIUS.BE

Total: 645

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Studenten & nieuwkomers | Bereikbaarheid MC Bilzen
  Tongeren 012 39 61 11 Medisch Centrum Bilzen bereiken met de auto Medisch Centrum Bilzen Hospitaalstraat 1 3740 Bilzen 089 41 01 11 Bekijk de routebeschrijving www routenet be Medisch Centrum Bilzen bereiken met openbaar vervoer Volgende lijnen zijn beschikbaar voor vervoer van Medisch Centrum Bilzen 10 Genk Tongeren 18 GenkSledderlo Bilzen Riemst Kanne 20a Hasselt Bilzen Maastricht Lanaken Rekem 28 Bilzen Spouwen Tongeren 34a Bilzen Tongeren 701 Belbus Bilzen

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/StuNie/BereikBilzen.html (2012-07-18)
  Open archived version from archive


 • Studenten & nieuwkomers | Voorstelling AZ Vesalius
  Voor niet geplande en dringende opnames wordt beroep gedaan op de spoedgevallendienst die tevens uitgerust is voor MUG interventies en het patiëntenvervoer via de dienst 100 Verder beschikt het AZ Vesalius over een erkende palliatieve afdeling voor de opvang en verzorging van 6 patiënten een afdeling neonatalogie voor opvang van te vroeg geboren baby s en een afdeling voor wiegedoodmonitoring Vervolgens beschikken wij over een GST Het GERIATRISCH SUPPORT TEAM GST is een advies en begeleidingsorgaan ten dienste van zowel de zorgverleners als de patiënt met een geriatrisch profiel en zijn directe omgeving Wat doet het GST Assisteren bij het detecteren van patiënten met een geriatrisch risicoprofiel Ondersteuning en advies zodat de opname op een efficiënte manier verloopt Erop toezien dat risicopatiënten optimale zorg krijgen Zorgverleners bewust maken van en sensibiliseren voor een geriatrisch gedachtegoed Voor diagnosestelling kan het ziekenhuis beroep doen op de allernieuwste medisch technische infrastructuur verdeeld over de afdelingen medische beeldvorming radiologie echografie CT scan NMR nucleaire geneeskunde klinisch laboratorium Naast het hospitalisatieaanbod kunnen de patiënten dagelijks terecht op de polikliniek waar de geneesheren specialisten consultatie houden Gezien het patiëntenaanbod zich uitstrekt over de hele regio Zuid Limburg is het behoud van poliklinische en hoofdzakelijk chirurgische daghospitaal

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/StuNie/voorstelling.html (2012-07-18)
  Open archived version from archive

 • Studenten & nieuwkomers | Geschiedenis AZ Vesalius
  wollen mantel een kalebasfles een met ijzer beslagen pelgrimstaf en een vrijgeleide Het gebeurde wel eens dat een aantal pelgrims groepsgewijs op weg gingen De reis gebeurde te voet en het was de bedevaarders verboden langer dan één dag en één nacht op dezelfde plaats te verblijven in de daartoe langs de St Jacobswegen opgerichte hospitalen herbergen en passantenhuizen Hij diende de vasten te onderhouden behalve op zon en feestdagen Te Santiago aangekomen zocht hij eerst logies in de overbevolkte pelgrimsstad en na er in de kathedraal gebiecht en gecommuniceerd te hebben ontving hij van de geestelijkheid een certificaat dat bij zijn terugkomst de volbrachte boete moest bewijzen dergelijke certificaten werden meermaals in het archief van onze schepenbanken weergevonden Ook bracht hij een of meer St Jacobsschelpen mee die hij op zijn hoed of mantel bevestigde Sommige pelgrims bleven geen jaar onderweg anderen kwamen slechts na ettelijke jaren terug hadden op hun tocht betrekkingen met kooplieden aangeknoopt en winstgevende zaakjes gedaan Dit misbruik werd nochtans in de XVde eeuw door de schepenbanken bestreden Het spreekt vanzelf dat volgens een algemeen geldende gewoonte de strafbedevaarten konden afgekocht worden tegen een vast tarief dit gebeurde vooral in de XIVde en XVde eeuwen en voor Oudenaarde Gent Aalst Dendermonde en Leuven zijn dergelijke tarieven bewaard gebleven Van de XVIde eeuw af verloren de perigrinationes majores veel van hun belang en werden door de rechters meer nabije bedevaartplaatsen uitgekozen zoals Halle Maastricht SCherpenheuvel en Kevelaar Het St Jacobsgasthuis te Tongeren Wezen er hoger reeds op dat de pelgrims in de voornaamste steden op hun doortocht in daartoe gestichte gasthuizen konden overnachten hun honger stillen en zich desgevallend laten verzorgen Te Tongeren werd een St Jacobsgasthuis kort bij het centrum der Romeinse stad gebouwd binnen de tweede omheining der IVde eeuw omheiningsmuur die in de XIIIde eeuw nog grotendeels bestond en langs de heerweg op Bavay op de hoogte waar thans de schouwburg Casino verrijst Als bijkomend bewijs van zijne hoge oudheid kunnen we hier nog aanhalen dat de kapel van dit gasthuis in 1246 al in puin viel Ruinam undique pre sui vetustate minetur et ideo eam ampliari oporteat Het herbouwen en vergroten was tevens nodig omdat een begijnhof in de nabijheid van het gasthuis tot stand gekomen was en de begijnen door toelating verleend door de plebaan Theobald op 24 oktober 1245 de kerk van St Jacob druk bezochten capellam dicti hospitali multitudo beginarum confluxerit Op dit ogenblik hadden de poorters echter al het plan opgevat een nieuwe stadsomwalling te bouwen doch niet op de plaats van de tweede Romeinse muur door de bouw van die nieuwe vestingen kwamen het St Jacobsgasthuis en het Begijnhof buiten de Middeleeuwse stad te liggen Dit laatste werd reeds in 1257 binnen de wallen overgebracht In april 1276 tijdens een oorlog tussen de prinsbisschop van Luik en de hertog van Brabant bleek het nodig de vestingen der stad te verstevigen en de grachten te verbreden Hospitaal en kapel werden dan maar in der haast door de poorters afgebroken De prior Mathias de Loes kocht dan voor zijn instelling een nieuw terrein in de stad Het strekte zich uit van de Maastrichterpoort langs de Schiervelstraat en besloeg dus het hele pand van het huidig stedelijk hospitaal dat er de voortzetting van is De bouw van de nieuwe kapel werd op 24 maart 1283 aangevangen en op 28 januari 1284 werd ze ingewijd De huidige kerk die het gekende mausoleum van gravin de Hinnisdael de Berchem bevat dateert van 1660 Langs de Groenstraat de huidige Clarissenstraat lag de hoeve van het gasthuis zoals o m uit een akte van 5 juni 1492 blijkt buiten de stad bezat het de hoeve ter Heide en die van Offelken Zijn Inrichting en Wederwaardigheden Een menigte bijzonderheden betreffende de geschiedenis van het St Jacobsgasthuis werden door Ch Thijs in zijn Chapitre de Notre Dame à Tongres verstrekt We laten hier bijgevolg slechts een zeer beknopt overzicht over de organisatie en het doel van de instelling volgen Aan het hoofd van het gasthuis stond een prior reeds in 1233 vermeld het werd verder bediend door broeders en zusters aan wie de bisschop Jan van Aps datzelfde jaar toestond de regel van st Augustinus te volgen De deken van het O L Vrouwekapittel bezat het recht van institutie Daar de regel niet in al zijn punten gevolgd werd gaf bisschop Hendrik van Gelder aan Renerus kanunnik van Tongeren opdracht het gasthuis te bezoeken en zijn bedienaars een nieuw reglement op te leggen Dit stuk is gedateerd 13 december 1249 Na een hevig geschil Tussen de prior en het stadsbestuur werd op 24 februari 1399 bepaald dat dit laatste het recht bezat de vier bedienden van het gasthuis de brouwer de bayartmeester de landbouwer en de rentmeester te benoemen Nog andere reglementen dan dat van Renerus werden uitgevaardigd doch alleen dat van 14 januari 1619 bracht een grondige verandering van de organisatie de broeders werden afgesteld en vervangen door vier zusters die het aantal vrouwelijke kloosterlingen op 10 brachten de regel van het Groot Gasthuis van Leuven zou voortaan onderhouden worden De functie van prior werd eveneens afgeschaft het geestelijk gezag berustte dan uitsluitend in de handen van een moeder overste tot in 1634 toen opnieuw een prior aangesteld werd Het hele verleden van het St Jacobsgasthuis wordt door een verbeten en voortdurend conflict met het stadsbestuur gekenmerkt Dit laatste eiste dat de zieke burgers er ter verpleging opgenomen werden Wel is waar nam het gasthuis nu en dan kostgangers of commensales in dit blijkt uit diverse akten o m van 1236 van mei 1273 en 20 april 1345 Doch deze commensales betaalden voor de ontvangen zorgen Het primitieve doel van het gasthuis niet uit het oog verliezend maakte het reglement van Renerus van 13 december 1249 echter duidelijk gewag van het verzorgen van armen en gebrekkigen Door diverse testamenten ten voordele van het St Jacobsgasthuis gemaakt werd daarenboven de verplichting opgelegd de plaatselijke armen en zieken te verplegen Men raadplege b v de testamenten van

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/StuNie/geschiedenis.html (2012-07-18)
  Open archived version from archive

 • Professionals
  van de patiënt tussen twee zorgsettings Het ontslagmanagement is een methodiek waarbij op een gestructureerde wijze het ontslag wordt voorbereid vanaf de opname in het ziekenhuis De zorgvraag van de patiënt en de mantelzorg staat hierbij centraal en de nadruk ligt enerzijds op de samenwerking tussen de ziekenhuiswerkers onderling en anderzijds met de hulpverleners uit de thuiszorg nazorg Deze website tracht u wegwijs te maken in de methodiek van het

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/Profs/Ontslagmanagement.htm (2012-07-18)
  Open archived version from archive

 • Wat is Ontslagmanagement ?
  nauwe samenwerking tussen de professionele hulpverlener intra en extramuraal patiënt en familie Het hulpverleningsproces verloopt in fasen waarbij de fysische psychische en sociale capaciteiten van de patiënt en zijn omgeving centraal staan De fasen in het hulpverleningsproces worden door het ontslagmanagement als volgt omschreven Fase1 Opsporing van patiënten en verwijzing Onder de vorm van een opnamegesprek wordt door verpleegkundigen een anamnese afgenomen bij elke gehospitaliseerde patiënt op een G Sp dienst Daarbij wordt een screening gedaan op de nood aan ontslagbegeleiding Patiënten screenen positief wanneer zij tenminste 60 jaar oud zijn en een terugkeer naar huis nog mogelijk is en twee of meerdere risicocriteria aanwezig zijn De risicocriteria werden onderverdeeld in drie domeinen en waren gerelateerd aan Fysieke en mentale omgeving Leeftijd 85 jaar of ouder Gekende dementie of vermoeden van cognitieve problemen Gekende depressie of vermoeden van stemmingsstoornissen Gedurende 3 of meer dagen per week thuisverpleging Zorgafhankelijkheidsprofiel B of C KATZ schaal in bijlage 8 Sociale omgeving Alleenwonend Afwezigheid van centrale verzorger Risico op overbelasting van de centrale verzorger Sterke interactie tussen de psychische medisch en sociale factoren Bij een positieve screening wordt de patiënt doorverwezen naar de ontslagmanager voor ontslagbegeleiding Fase2 Gegevensverzameling en beoordeling van de noden en mogelijkheden van de patiënt en zijn omgeving Binnen de 72 uren na de opname starten de leden van het multidisciplinair team met het verzamelen van informatie die betrekking heeft op socio demografische gegevens gegevens i v m het fysiek en mentaal functioneren gegevens over de zorgbelasting van de centrale verzorger Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de huidige situatie maar ook met de toestand voor de opname De gegevens worden verzameld via contacten met de patiënt de familie mantelzorg en extramurale hulpverleners waarbij altijd de huisarts en de zorgbemiddelaar worden gecontacteerd Tijdens de gegevensverzameling maakt men gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten Katz schaal IADL MMSE GDS Fase3 Planning De voorbereiding op het ontslag staat centraal en wordt gestart vanaf de opname Hierbij is het belangrijk na te gaan hoe de gezondheidstoestand en de zorgverlening was voor de opname in welke mate de toestand tijdens de hospitalisatie kan worden hersteld behouden of zelfs verbeterd in welke mate en door wie de patiënt en zijn familie moet worden voorbereid en begeleid Tijdens het multidisciplinair teamoverleg worden de verzamelde gegevens bijeengebracht en gebruikt voor het opstellen van een geïndividualiseerd zorgenplan De doelstellingen en interventies worden gezamenlijk bepaald Wij spreken van een geïndividualiseerd pakket van zorgen omdat de noden van de patiënt en de centrale verzorger het zorgenplan vorm geven Een intense samenwerking is nodig tussen de ontslagmanager de patiënt en zijn familie alsook met de verschillende betrokken hulpverleners intra en extramuraal Fase4 Implementatie en opvolging Het opsporen beoordelen bepalen van doelstellingen de planning de uitvoering en evaluatie is een multidisciplinaire taak Het accent ligt hier op een gecoördineerde inspanning van intra en extramurale hulpverleners de patiënt en familie De ontslagmanager coördineert op basis van samenwerkingsafspraken en staat in voor de klinische opvolging van de doelpopulatie Het implementeren van het zorgenplan gebeurt in het

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/Profs/ontslagm.htm (2012-07-18)
  Open archived version from archive

 • Ontslagmanagement | Procedures
  AZV link COPD Ontslagmanagement Artsen Medibridge Over het ziekenhuis Organisatie Externe linken Informatiefolders AZ Vesalius Tongeren 012 39 61 11 Procedures procedure medicatie bij ontslag procedure voorschrift thuisverpleging protocol opnameformulier zelfstandige verpleegkundige procedure voor transfer van naar een residentiële zorginstelling

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/Profs/procedures.htm (2012-07-18)
  Open archived version from archive

 • Ontslagmanagement | Referentiedocumenten
  DEELSITES PROFESSIONALS AZV link COPD Ontslagmanagement Artsen Medibridge Over het ziekenhuis Organisatie Externe linken Informatiefolders AZ Vesalius Tongeren 012 39 61 11 Referentiedocumenten opnameformulier zelfstandige verpleegkundigen dossier residentiële zorgoverdracht voor personen met een handicap ontslagbundel eerste blad transferdocument MRSA patiënt

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/Profs/referentiedocumenten.htm (2012-07-18)
  Open archived version from archive

 • Raadplegingen
  Drijkoningen Anatomo pathologie Dr Dubin Anatomo pathologie Dr Farine Neus keel oren Dr Frissaer MUG geneesheer Dr Geelen G Dermatologie Dr Geelen K Anesthesie Dr Geerdens Fysische geneeskunde Dr Germeaux Radiologie Dr Geukens Orthopedie Dr Gielen F Cardiologie Dr Gielen M L Pediatrie Dr Goffart Neus keel oren Dr Grymonprez Algemene chirurgie Dr Heidbuchel Dermatologie Dr Hendrickx E Radiologie Dr Hendrickx L Algemene chirurgie Dr Henskens Gynaecologie Dr Indesteege Neus keel oren Dr Janssen Oftalmologie Dr Jehoul Anesthesie Dr Jessen Anesthesie Dr Joosens Oncologie Dr Koekelkoren Neus keel oren Dr Koppert Vaat en thoraxheelkunde Dr Koziej Algemene chirurgie Dr Lacoque Gynaecologie Dr Laureyns Neus keel oren Dr Lenaerts Reumatologie Dr Maes Radiologie Dr Marchoul Dermatologie Dr Meire Orthopedie Dr Menten Radiotherapie Dr Mesotten Psychiatrie Dr Messina MUG geneesheer Dr Meyers Pediatrie Dr Meyns Mond Kaak en Aangezichtschirurgie Dr Minten Gynaecologie Dr Mulleners Neurologie Dr Muls Gastro enterologie Dr Noben Oftalmologie Dr Noé Radiotherapie Dr Paredis Radiologie Dr Paulussen Neus keel oren Dr Peeters Psycho gerontologie Dr Pelgrims MUG geneesheer Dr Pelgrims Anesthesie Dr Pletinckx Geriatrie Dr Poppe Radiologie Dr Roeland Anesthesie Dr Schoebrechts Cardiologie Dr Schreurs Neurologie Dr Segal Orthopedie Dr Smets Nefrologie Dr Snoeys Pediatrie Dr Spijker Endocrinologie Dr

  Original URL path: http://www.azvesalius.be/Consultatie/artsprof.asp (2012-07-18)
  Open archived version from archive