archive-be.com » BE » A » ATMIRES.BE

Total: 57

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advocatenkantoor Tremmery
  Hoe dichter je bij de overledene staat in afstamming huwelijk of samenwoonst hoe groter de kans dat je erft Wat verdient specifiek onze aandacht Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot Wanneer er kinderen zijn dan slaat het erfrecht van de langstlevende echtgenoot op het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap Wanneer er geen kinderen zijn maar andere erfgenamen dan verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van diens aandeel in het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik op diens eigen goederen Wanneer de overledene geen erfgenamen achterlaat verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom over de ganse nalatenschap De langstlevende echtgenoot heeft een reservatair erfrecht Dit betekent dat dit erfrecht haar niet kan worden ontnomen tenzij na gerechtelijke beslissing er zes maanden feitelijke scheiding is tussen de echtgenoten Het is goed om weten dat scheidende partners na zes maanden hiervan gebruik maken door de opmaak van een testament in die zin Het erfrecht van de langstlevende samenwonende Er bestaan veel misverstanden over het erfrecht van de langstlevende samenwonende Bij de feitelijke samenwoning d w z de samenwoning die niet geregistreerd is met een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand is er helemaal geen erfrecht Wanneer er dus geen testament is is er niets geregeld Is er een wettelijke samenwoning dan heeft de langstlevende wettelijk samenwonende het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende Dat erfrecht is in tegenstelling tot dat van de langstlevende niet beschermd De wettelijk samenwonende kan achter de rug van zijn partner een andersluidend testament opmaken en het erfrecht dus afnemen ook wanneer zij nog samenwonen Schenkingen Een schenking onder levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet ten voordele van de begiftigde die ze aanvaardt In principe is voor de schenking voorzien dat ze gebeurt bij een formele akte d w z een notariële akte Evenwel wordt ook een handgift aanvaard De handgift of schenking van hand tot hand is een schenking van een lichamelijk roerend goed of van een onlichamelijk roerend goed waarbij het recht in de titel is geïncorporeerd De voorwaarde is dat er een materiële overdracht animus donandi kan plaatsvinden die de begiftigde aanvaardt Het moet dus gaan om een goed dat materialitair gegeven kan worden zoals juwelen meubelen wagens geld Het grootste probleem met handgiften is het bewijs ervan omdat er precies geen akte bestaat Algemeen wordt aanvaard dat een schenking best wordt vergezeld van een schrijven waarbij de handgift wordt aangekondigd en een schrijven waarbij de begiftigde bedankt voor de aan hem haar gedane schenking Reserve Wanneer er een testament of een schenking is dan spreek je over handelingen om niet d w z dat zijn handelingen waarover de schenker vrij beschikt en weggeeft Toch is het beschikkingsrecht niet onbeperkt De reserve is het voorbehouden deel of het deel van de erfenis dat door de wet wordt voorbehouden aan de kinderen of hun afstammelingen of aan de opgaande bloedverwanten of aan de langstlevende echtgenoot Het

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=Erfrecht (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Advocatenkantoor Tremmery
  vordering zelf Een niet verschuldigde factuur of een factuurvoorwaarde waar u niet mee akkoord gaat dient tijdig geprotesteerd te worden Het is van belang om uw bestaande vorderingen tijdig te bevestigen en geen jaren te wachten met te factureren Dit bemoeilijkt enkel de invordering van uw tegoeden Indien een handelaar tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien hij op korte termijn zal moeten ophouden te betalen kan hij een gerechtelijk akkoord toegestaan krijgen indien zijn financiële toestand kan gesaneerd worden Indien de situatie zo ver gevorderd is dat de onderneming niet meer gered kan worden doordat de handelaar op duurzame wijze zijn schuldeisers niet meer kan betalen en tevens geen krediet meer kan bekomen dient het faillissement van de onderneming te worden uitgesproken Hoewel de handel in principe vrij is dient een handelaar toch rekening te houden met een aantal beperkingen op het vlak van consumentenbescherming en eerlijke handelspraktijken De meeste relevante bepalingen zijn terug te vinden in de Wet op de Handelspraktijken Inhoud Wie is handelaar De factuur Onderneming in moeilijkheden Handelspraktijken en consumentenkrediet Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=handelsrecht (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  de echtgenoten sanctieregeling Secundair huwelijksstelsel de verplichting waaromtrent men overeenkomsten kan maken het wettelijk stelsel de algehele gemeenschap de scheiding van goederen afwijkende regelen het belang en nut van een goede keuze en voorbereiding Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=huwelijk (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  de vrouw werd deels aangewend op een appartement aan zee door beide echtgenoten aangekocht te financieren Eens de vermogens volledig in kaart zijn gebracht en de nodige vergoedingsrekeningen werden opgemaakt kan de uiteindelijke vereffening plaatsvinden Dit houdt in dat elke echtgenoot zijn eigen vermogen krijgt toebedeeld en de helft van het gemeenschappelijk vermogen Ingeval het huwelijk wordt ontbonden door overlijden zal in het vermogen van de eerststervende enerzijds zijn eigen vermogen vallen en anderzijds zijn helft in het gemeenschappelijk vermogen In het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal bepalingen voorzien die toestaan bepaalde afwijkingen te voorzien betreffende ofwel de samenstelling van dit gemeenschappelijk vermogen ofwel de verdeling ervan Inbreng in de gemeenschap Echtgenoten kunnen bepalen dat een goed dat eigenlijk op basis van de regels van het wettelijk stelsel een eigen goed is van één van de echtgenoten toch gemeenschappelijk is Dit eigen goed wordt dan ingebracht in de wettelijke gemeenschap Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn wanneer het om de gezinswoning gaat waarin het hele gezin gehuisvest is en de echtgenoten een belangrijke verbouwing plannen die gefinancierd zal worden door een krediet op gezamenlijke naam Om te vermijden dat bij ontbinding van het huwelijk het eigen vermogen belangrijke vergoedingen verschuldigd zijn aan het gemeenschappelijk vermogen eigenlijk is dit de quasi volledige terugbetaling van het krediet kan ervoor geopteerd worden dit goed in te brengen Uiteraard kan voorzien worden dat bijvoorbeeld bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding de echtgenoot die de inbreng doet bij voorrang de woning kan overnemen en eventueel een vergoeding vooraf becijferd krijgt voor zijn inbreng Afwijking van de regelen van verdeling Een andere afwijking bestaat erin dat echtgenoten in hun huwelijkscontract gaan afwijken van de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen In de regel komt dit gemeenschappelijk vermogen aan beide echtgenoten elk voor de helft toe Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat aan de langstlevende de volledige huwelijksgemeenschap zal toekomen het zogenaamd verblijvingsbeding Men kan ook kiezen voor andere breukdelen bijvoorbeeld 3 4de of 1 4de kom toe aan de langstlevende Daarnaast kan men ook specifiek gaan bepalen welke goederen toekomen aan de langstlevende bijvoorbeeld alle roerende of alle onroerende goederen Of kan men stellen dat de langstlevende een bepaald goed mag vooraf nemen bijvoorbeeld de gezinswoning en dat de resterende gemeenschap bij helften verdeeld zal worden Er zijn talrijke mogelijkheden Belangrijk is dat dergelijke bedingen tot gevolg hebben dat de langstlevende echtgenoot die gemeenschap in volle eigendom krijgt en bijgevolg niet in onverdeeldheid komt met andere erfgerechtigden Stel dat twee echtgenoten enkel een huis in het gemeenschappelijk vermogen bezitten Ingeval geen afwijkende bepalingen worden voorzien dan zal aan de langstlevende echtgenoot de helft van het gemeenschappelijk vermogen toekomen De andere helft valt in de nalatenschap van de eerststervende Ingeval de echtgenoten twee kinderen hebben betekent dit concreet voor de gezinswoning dat de langstlevende voor de helft volle eigenaar is van de gezinswoning dit is zijn helft van het gemeenschappelijk vermogen en de andere helft enkel in vruchtgebruik bezit de helft van de eerststervende die in zijn nalatenschap

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=huwelijksvermogensrecht (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  advocaat gaf het begrip rechtsplegingsvergoeding een nieuwe invulling Naast de materiële prestaties en de administratiekosten bevat het voortaan ook de kosten en erelonen van de advocaat het bedrag dat gevorderd wordt hangt af van de hoegrootheid van de vordering Proceduren onder deze nieuwe wet heeft dus ernstige gevolgen Op verzoek van één der partijen en op een met bijzondere redenen omklede beslissing kan de rechter ofwel de vergoeding verminderen ofwel die verhogen zonder de door de Koning bepaalde maximum en minimumbedragen te overschrijden Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met de financiële draagkracht van de verliezende partij de complexiteit van de zaak de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij het kennelijk onredelijk karakter van de situatie Uitvoeringskosten Deze kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen dus gerecupereerd worden van de tegenpartij Indien er na vonnis niet vrijwillig betaald wordt moet De expeditie gelicht worden 3 à 5 Het vonnis betekend worden via gerechtsdeurwaarder ongeveer 100 à 150 Eventueel beslag gelegd de kosten worden in principe slechts gemaakt voor zover er reële uitvoeringsmogelijkheden zijn Bovendien moet de uitvoering opgevolgd worden door de advocaat gezien niet alle gerechtsdeurwaarders even diligent zijn Hoe wordt het ereloon van uw advocaat bepaald Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat beide partijen voordeel kunnen putten uit de samenwerking U door een zeer stipte opvolging van de debiteurs wij door een correcte honorering van onze prestaties Qua honorering hebben wij geen vaste politiek precies omdat de incassodossiers enorm verschillen De te voorziene prestaties zijn afhankelijk van een aantal fatoren zoals De aard van onze prestaties voor de Rechtbank al dan niet veel studiewerk U weet dat dubieuze debiteuren vaak ook juridische argumentatie opwerpen of zelfs expertises uitlokken om tijd te winnen e d Het stadium waarin het dubieuze dossier bij het

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=incasso (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  externe factor De wilsgebreken zijn dwaling bedrog geweld en benadeling Naleving van het contract en contractbreuk Een overeenkomst strekt partijen tot wet Een contractpartij die haar verplichtingen niet naleeft pleegt contractbreuk Dit doet zich voor als de op hem rustende verplichting niet wordt nageleefd of niet goed wordt uitgevoerd én de tekortkoming aan hem te wijten is Wanneer de verplichting niet wordt nageleefd door overmacht slecht weer verhindert de bouwwerken of indien de andere partij of een derde een bepaalde handeling stelt waardoor het contract niet goed kan worden uitgevoerd dan is er geen sprake van contractbreuk Indien de contractsbreuk bewezen is staan een aantal rechtsmiddelen open voor de benadeelde partij Hij kan de uitvoering in natura vorderen waarbij de overeenkomst alsnog wordt uitgevoerd Hij kan een schadevergoeding vorderen indien de uitvoering in natura niet meer mogelijk is Eventueel kan men op voorhand een schadebeding bepalen bij het afsluiten van de overeenkomst De overeenkomst kan ontbonden worden Als de ene partij ernstig in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen en hij verwittigd is van deze tekortkoming via een ingebrekestelling kan de andere partij de ontbinding van de overeenkomst vragen aan de rechtbank eventueel met schadevergoeding Bij een exceptie van niet nakoming kan de partij ten aanzien van wie een verbintenis ingevolge wanprestaties van de tegenpartij niet wordt uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden de nakoming van zijn eigen verbintenis opschorten tot wanneer de andere zijn prestaties nakomt Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid dat de schuldeiser een bepaald goed eigendom van de schuldenaar bij zich houdt totdat de schuldenaar zijn verbintenis uitvoert Dit heet een retentierecht Zo kan de garagist een herstelde wagen bij zich houden totdat de factuur is betaald Beëindiging overeenkomst Indien de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst worden nageleefd dooft de overeenkomst uit Als het goed is

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=overeenkomsten (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  te worden afgesloten Duur van de huurovereenkomst Verplichte plaatsbeschrijving Huurwaarborg Indexatie Registratie van huurcontracten Beëindiging van de huurovereenkomst Verandering van eigenaar Herstellingen ten laste van de verhuurder Verplichte bijlagen bij het huurcontract Handelshuur Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming Beslagrecht

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=huur (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  niet onmiddellijk met slaande deuren omdat één der partners misschien getraumatiseerd door ervaringen uit het verleden weigerachtig staat tegenover het officialiseren van de relatie Bijna niet geweten is dat men met een onderhandse samenlevingsovereenkomst heel wat kan regelen Wettelijke samenwoonst De wettelijke samenwoonst ontstaat door het afleggen van een uitdrukkelijke verklaring in de zin van de wet en die over te maken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand Dat gaat zonder plichtplegingen en partijen moeten zelfs niet aanwezig zijn De verklaring wordt niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand maar van de bevolking Zelfs de wetgever vond dat een nepstatuut en bracht het neen het is geen grap onder in boek III van het Burgerlijk Wetboek Op welke wijze eigendom verkregen wordt Ongelooflijk maar waar Onmiddellijk na het in werking treden van de nieuwe wet noemde professor Helene Casman dat een nepstatuut omdat er wel een bescherming is zolang de wettelijke samenwoonst duurt Ze kan echter eenzijdig letterlijk op de minuut ongedaan gemaakt worden Eén der partners kan alleen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand trekken Die zorgt dan voor de aanzegging aan de andere partner en vervult enkele formaliteiten Alle bescherming is dan ineens weg Zolang de wettelijke samenwoonst duurt bestaat de bescherming uit wederzijdse hulp en bijstandsplicht bescherming van de woonst waardoor men tot aan die eenzijdige verklaring zeker is van een dak boven zijn hoofd voor zover er geen eigendomsbewijzen zijn wordt een vermoeden van onverdeeldheid ingesteld Dat geldt niet voor onroerende goederen waarvoor altijd een bewijs aanwezig is gezien de notariële eigendomstitel overgeschreven is op de registratie en in het hypotheekkantoorOok hier kan men een samenlevingsovereenkomst opmaken die dan verplicht notarieel is Alle wijzigingen daaraan moeten eveneens notarieel verleden worden Essentieel blijft echter dat de wettelijke samenwoonst op ieder moment eenzijdig en zonder motivering moet kunnen beëindigd worden Clausules die dat zouden willen beletten zijn nietig Huwelijk Deze samenlevingsvorm is voldoende bekend maar roept al lang wat tegenstand op Honderd jaar geleden schreef Francis Picabia al Dieu a inventé le concubinage le diable le mariage God vond het ongehuwd samenwonen uit de duivel het huwelijk Omdat er statisch nu eenmaal veel kans is dat het huwelijk zal stranden denkt men ook automatisch aan vechtscheidingen Deze zijn nochtans door de echtscheidingswet in voege getreden op 01 09 2007 volstrekt verleden tijd Er zijn nog wel een aantal oude procedures hangende maar wie nu een echtscheiding start kan dit bijna zonder formaliteiten De echtscheiding wordt automatisch uitgesproken na een bedenktijd van 3 tot 12 maanden of een feitelijke scheiding van 6 maanden tot 1 jaar Men kan eenzijdig de echtscheiding aan zijn partner opdringen zonder die te moeten motiveren De bedenktijd is alleen wat langer 1 jaar na het inleiden van de procedure of na het ontstaan van de feitelijke scheiding als de andere de echtscheiding niet wil Door te huwen valt men automatisch onder een huwelijksvermogensstelsel Heeft men geen andere keuze gemaakt dan is dat de wettelijke gemeenschap die vertrekt vanuit het idee

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=Samenleven%20of%20huwen (2016-04-30)
  Open archived version from archive